Oprop poëtyske dialooch mei Fryske dichters

logo.ensafh

Oprop

Earder dit jier melde Edith Lomovasky-Goel har by Ensafh. Se is in Argentynske, dy’t wennet yn Israël. Se hat koartlyn yn Fryslân west en is ûnder de yndruk fan it lân en de minsken. Se wol graach in poëtyske dialooch mei Fryske dichters. It idee is dat de Fryske dichter in pear fan har gedichten oerset yn it Frysk, en dat sy in pear gedichten fan ’e Fryske dichter yn it Spaansk of Hebriuwsk oerset.
Se is ek dwaande mei in artikel oer Fryslân foar har site: https://literaturasyperiferias.wordpress.com/.
Sjoch foar foarbylden fan oersettingen: http://centrodetraduccionliterariarecipr.blogspot.co.il/.
Biografyske ynformaasje: http://artgallery-edithlomovasky.blogspot.co.il/.… Lês fierder

Meindert Reitsma

Ja, goed lêze en skerp tinke is in keunst

logo.ensafh

JA, GOED LÊZE EN SKERP TINKE IS IN KEUNST –
HELDER SKRIUWE NAMMERS EK –
TEKSTFERKLEARRING KIN IN OPLOSSING WÊZE – MAR MISKIEN EK NET

Lit ik begjinne mei te sizzen dat ik it moai fyn dat der in reaksje kommen is op myn besprek ‘Tipeljendewei’ fan de ferskaatbondel Frozen moonlight yn myn hannen fan Josse de Haan (Ensafh, nû. 2, april 2015). Dy reaksje fan De Haan hat my wer oansetten ta it skriuwen fan in reaksje, om it ien en oar rjocht te setten.

De Haan giet yn syn reaksje in tal punten by del. Lit ik dat ek dwaan:

(0)
Hjir skriuwt De Haan dat ik tink dat hy op in eilân sit.… Lês fierder

Josse de Haan

Reaksje Josse de Haan op Meindert Reitsma syn besprek fan ‘Frozen moonlight yn myn hannen’

logo.ensafh

HENDAYE, 29 april 2015
Oan de redaksje fan ensafh – p/a Piter Boersma.

GOED LÊZE EN SKERP TINKE IS IN KEUNST –
TEKSTFERKLEARRING KIN IN OPLOSSING WÊZE –
MAR TSJIN KWEADE TROU HELPT NEAT

Yn ensafh 2, april ’15, skriuwt M. Reitsma yn syn besprek fan Frozen moonlight yn myn hannen:

(0)
…s38
De Haan wennet yn Hendaye, Frânsk Baskelân. Dêrmei hat er in posysje as bûtensteander, yn de Fryske literêre wrâld, mar ek yn oare. Hy fernuveret him oer guon ûntwikkelings: ‘In oait libben bestean dat him net fernijt en ferfarsket, ferwurdt ta in stilsteande dobbe, in bûten de realiteit tahâldend eilân.Lês fierder

André Looijenga

Taalweb: de Fryske taalmienskip wachtet op ferstannige amendeminten

logo.ensafh

De spesjalisten en deistige brûkers fan de Fryske taal binne noch hieltyd bot ferdield oer de útstelde staveringsferoaring en de Fryske wurdlist. Dat blykte ek út de presintaasjes en de diskusje op de jûn dy’t de Fryske Akademy op moandei 1 desimber dêroer belein hie. Yn de taalmienskip is der gjin ienriedigens oer it nut fan in feroare skriuwwize fan guon Fryske wurden. Likegoed sil Provinsjale Steaten op woansdei 10 desimber in beslút nimme oer Taalweb, dêr’t op dit stuit de staveringsferoaring noch diel fan útmakket.

De diskusjejûn yn Tresoar wie troch de Fryske Akademy ynearsten tocht as in besletten gearkomste mei Steatenleden.… Lês fierder

Friduwih Riemersma

Shaken: de Fryske Akademy en de statistyk

logo.ensafh

Shaken: de Fryske Akademy en de statistyk

De Fryske Akademy hat op har Taalweb Frysk en de staveringsoanpassing (http://www.fryske-akademy.nl/nl/taalwebfrysk-faq/), ûnder it kopke: ‘Hoefolle feroaret it wurdbyld troch de staveringsoanpassing?’ in opmerklike útlitting dien. “De wurden (ynklusyf gearstallingen en ôfliedingen) dy’t wizigje, meitsje wat frekwinsje oanbelanget mei-inoar 0,07% út fan [it totaal fan] 8 miljoen wurden.” Ik haw dêr hurd om lake, hoewol’t gûle miskien mear op syn plak west hie: it wie in tige kontraproduktive foarm fan gerêststellende retoryk.

Pieter Breuker hat yn syn artikel “Trije jier ‘stúdzje’, € 378.000 subsydzje en dan dit (IV). Sitaat foar de sneintejûn: Lies, damned lies, and statistics” al it ien en oar opmurken oer it polityk tapassen fan statistyk.… Lês fierder

Pieter Breuker

Poadium: It FA-design foar fierdere standerdisearring fan it skreaune Frysk of de kreäasje fan in ûntrochtochte, ûnwurkbere en ûnfryske keunsttaal

logo.ensafh

KOARTE TALJOCHTING

Dit stik wie in ûnderdiel fan de diskusje dy’t der fan ’t winter ûnder rezjy fan de provinsje west hat tusken foar- en tsjinstanners fan de plannen fan de Fryske Akademy ta feroaring fan standert en stavering. De Fryske Akademy sels wie ek yn dat oerlis fertsjinwurdige.
Yn it twadde haadstik snij in oantal punten fan de diskusje oan.
It stik is ûnder grutte tiidsdruk skreaun, dat der sitte grif wat flaters yn. Ik stean lykwols noch altiten folslein efter de ynhâld as gehiel.

Ljouwert, 2 novimber 2014 Pieter Breuker

Klik hjir foar it folsleine artikel yn pdf.… Lês fierder

Marga Waanders foarsitter Gysbert-sjuery 2015

logo.ensafh

Foar it earst hat in advyskommisje foar de Gysbert Japicxpriis fiif leden (foarhinne wiene dat der hieltyd trije). Marga Waanders, boargemaster fan Dongeradiel, is oanwiisd as foarsitter. Hja is fan oplieding nearlandika, wurke yn it ûnderwiis foar’t se de polityk yngie, en wennet sûnt jierren yn Fryslân. De oare net-Fries yn de kommisje is Kester Freriks út Amsterdam, de yn Yndoneezje berne Nederlânske auteur dy’t û.o. skreaun hat oer Hölderlin, yndyske literatuer en fûgels.

Opmerklik is it grutte Dongeradielster oanpart yn dizze advyskommisje. Yvonne Dijkstra is hikke en tein yn Nes (D.) oan it Waad, en foar Doeke Sijens jildt itselde mar dan krekt súdliker te Hantum.… Lês fierder