Josse de Haan

Ynstjoerd: BOEKEWIKE, FLAMINGEN, WADMAN en it FRYSK

logo.ensafh

Mei de panne op it dak kin ik de Nederlânske TV krije – DWDD en OP1 sjoch ik gauris. Op woansdei en tongersdei fyn ik OP1 it nijsgjirrichst, meidat ik de presintatoaren frij goed fyn.
Justerjûn op 5 maart gong it û.o. oer de boekewike fan dit jier.
De geskinkskriuwster Annejet van der Zijl en de direkteur fan de CPNB (Collectieve Propaganda Nederlandse Boek) wiene oanwêzich. Fan Van der Zijl haw ik in pear prachtige boeken lêzen – ‘Sonny Boy’ ‘Bernhard’ en ‘Jagtlust’ bygelyks. Se skriuwt non-fiksje, basearre op wiidweidige dokumintaasje. Dit jier hat se it Nederlânske boekewikegeskink skreaun – ‘Leon en Juliette’.… Lês fierder

Lubbert Jan de Vries

Playlist ‘Eigentrieds’ gearstald troch Lubbert Jan de Vries

logo.ensafh

Op 08-02-20 waard op de Grutte Gedichtejûn de blomlêzing Eigentrieds, gearstald en oerset troch Lubbert Jan de Vries, presintearre. Eigentrieds is in samling ‘Amerikaanske ‘ûnhillige’ en ‘net-autentike’ outlaw – en beatpoëzij’ yn Fryske oersetting.

De Vries hat spesjaal foar ensafh in playlist by de bondel makke. In soad wille tawinske!

Playlist ‘Eigentrieds’ gearstald troch Lubbert Jan de Vries

S.A. Griffin

https://www.youtube.com/watch?v=r-U6dXK4Mig

Walt Whitman

https://soundcloud.com/neelybrucemusic/sets/the-barbecue-divertimento-by

https://www.youtube.com/watch?v=0kTfBAqrw3s

Marianne Moore

https://www.youtube.com/watch?v=tpEAFtKpA0k

William Carlos Williams

https://www.youtube.com/watch?v=qbA7-We6KO8

Charles Olson

https://www.youtube.com/watch?v=RFenIf_SIzc

Alan Ginsberg

https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_lMFawm87MKGq47Zg9D7abBKUIsZdZKTFU

Jack Spicer

https://www.youtube.com/watch?v=mOgOcxQxshE

https://www.youtube.com/watch?v=v3019HUyoKQ

Jack Micheline

https://www.youtube.com/watch?v=7qAD5oIqyis

Gregory Corso

https://www.youtube.com/watch?v=4lmOiZHO6uM&list=PLO0tmcN8KXaxrt1fxDpleLixrW7FzK4Gd&index=1

Diane Di Prima

https://www.youtube.com/watch?v=7wzR_BVFsUU

Amiri Baraka

https://www.youtube.com/watch?v=L1JzXdWoAQI

Lês fierder

Oprop poëtyske dialooch mei Fryske dichters

logo.ensafh

Oprop

Earder dit jier melde Edith Lomovasky-Goel har by Ensafh. Se is in Argentynske, dy’t wennet yn Israël. Se hat koartlyn yn Fryslân west en is ûnder de yndruk fan it lân en de minsken. Se wol graach in poëtyske dialooch mei Fryske dichters. It idee is dat de Fryske dichter in pear fan har gedichten oerset yn it Frysk, en dat sy in pear gedichten fan ’e Fryske dichter yn it Spaansk of Hebriuwsk oerset.
Se is ek dwaande mei in artikel oer Fryslân foar har site: https://literaturasyperiferias.wordpress.com/.
Sjoch foar foarbylden fan oersettingen: http://centrodetraduccionliterariarecipr.blogspot.co.il/.
Biografyske ynformaasje: http://artgallery-edithlomovasky.blogspot.co.il/.… Lês fierder

Meindert Reitsma

Ja, goed lêze en skerp tinke is in keunst

logo.ensafh

JA, GOED LÊZE EN SKERP TINKE IS IN KEUNST –
HELDER SKRIUWE NAMMERS EK –
TEKSTFERKLEARRING KIN IN OPLOSSING WÊZE – MAR MISKIEN EK NET

Lit ik begjinne mei te sizzen dat ik it moai fyn dat der in reaksje kommen is op myn besprek ‘Tipeljendewei’ fan de ferskaatbondel Frozen moonlight yn myn hannen fan Josse de Haan (Ensafh, nû. 2, april 2015). Dy reaksje fan De Haan hat my wer oansetten ta it skriuwen fan in reaksje, om it ien en oar rjocht te setten.

De Haan giet yn syn reaksje in tal punten by del. Lit ik dat ek dwaan:

(0)
Hjir skriuwt De Haan dat ik tink dat hy op in eilân sit.… Lês fierder

Josse de Haan

Reaksje Josse de Haan op Meindert Reitsma syn besprek fan ‘Frozen moonlight yn myn hannen’

logo.ensafh

HENDAYE, 29 april 2015
Oan de redaksje fan ensafh – p/a Piter Boersma.

GOED LÊZE EN SKERP TINKE IS IN KEUNST –
TEKSTFERKLEARRING KIN IN OPLOSSING WÊZE –
MAR TSJIN KWEADE TROU HELPT NEAT

Yn ensafh 2, april ’15, skriuwt M. Reitsma yn syn besprek fan Frozen moonlight yn myn hannen:

(0)
…s38
De Haan wennet yn Hendaye, Frânsk Baskelân. Dêrmei hat er in posysje as bûtensteander, yn de Fryske literêre wrâld, mar ek yn oare. Hy fernuveret him oer guon ûntwikkelings: ‘In oait libben bestean dat him net fernijt en ferfarsket, ferwurdt ta in stilsteande dobbe, in bûten de realiteit tahâldend eilân.Lês fierder