“Yn 2030 alle Fryske skoallen ûnderwiis Frysk”

logo.ensafh

Dat sizze Deputearre Steaten fan Fryslân yn in brief oan de Provinsjale Steateleden, dd. 17 april 2018.

Hja basearje it tiidpaad op in ûndersyk dat krekt yn july 2018 ferskine sil. Dat ûndersyk, mei de namme ‘Taalplan Frysk’, wurdt útfierd troch ECNO/NHL Hogeschool (Lectoraat Taalgebruik en Leren). Neffens it lektoraat giet it lykwols net om beliedsynnovaasje dy’t Deputearre Steaten wittenskiplik ûnderbouwe wolle, mar om beliedsymplemintaasjeûndersyk.

Lês fierder by Sis Tsiis

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Blog Lomme Schokker: De ferbylding oan de macht – Václav Havel

logo.ensafh

Wy libje yn in besmet fermidden. Wy waarden moreel bedjerre om’t wy omstean leare moasten dingen te sizzen dy’t wy net mienden. Wy learden nergens mear yn te leauwen, wy learden om inoarren te negearjen en om allinne foar ússels te wêzen. Konsepten as leafde, freonskip, meilibjen, nederigens of ferjouwing ferlearen djipte en diminsje; foar in soad fan ús fertsjinwurdigen se allinne mar psychologyske eigenskippen of liken se op mispleatste ideeën út eardere tiden, dy’t wat bespotlik wiene yn it tiidrek fan kompjûters en romteskippen.

Lês fierder by Lomme Schokker

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Mastermind behind Maltese journalist’s murder is being protected, says husband

logo.ensafh

Political interests blocking inquiry into Daphne Caruana Galizia killing, widower claims

 

The family of the murdered anti-corruption journalist Daphne Caruana Galizia believe that three men awaiting trial for the crime were acting on orders from inside Malta, and have expressed concern that elements within the government may be protecting whoever commissioned the killing.

Lês fierder by The Guardian

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

De leraar Nederlands weet niet wie Multatuli is

logo.ensafh

Nu heb ik er genoeg van. Al vijf jaar beschouw ik met verbazing het onderwijs Nederlands. Talloos zijn de problemen en er gebeurt veel te weinig om die op te lossen. Allerwegen verzekert men mij dat het van belang is constructief te blijven en met iedereen te overleggen. Te blijven zien dat iedereen het beste voor heeft en dat het vanzelf allemaal wel goed komt. Als we maar voorzichtig zijn.

Lês fierder by Marc van Oostendorp op Neerlandistiek

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Blog Ypie Haitsma: Brún en smûk fersus griis en stiif

logo.ensafh

De opdracht fan it Libbensferhalenkafee wie; skriuw in ferhaal oer famyljetradysjes of gewoanten. No koe ‘k sa gau net wat betinke dus ik skreau: Ik leau net dat wy thús sa tradsjoneel wiene…

De iene sin lokke in oare út en noch ien. De wurden kidelen myn ûnthâld.
Al skriuwendewei siet ik ynienen wer yn ‘e keuken mei de oranje doarren. It wie moai waar en it wie snein …

Lês fierder by Ypie Haitsma

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Blog Aant Hofstra: Sjen yn it tsjuster

logo.ensafh

 

 

At it tsjuster is,
sjoch je net folle
dat is de erfaring dy’t wij ûndergean
yn Burchwert,
it doarp fan Tsjêbbe Hettinga

At it tsjuster is
dan giet it mear om lûden en klanken:
de smid mei syn klappen op it ambyld
de skries mei syn sjongen op de hikke
de klompen dy’t klappe op de dyk
de trekker dy’t oanslacht
it hynder dat fan him heare lit
en de toer dy’t slacht

Lês fierder by Aant Hofstra

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder