Besprek Waling Dykstra – ‘Duvelskeunstner’. Gedichten.

logo.ensafh

In de reeks ‘Minsken en boeken’ – een reeks bio- en bibliografische uitgaven van de Fryske Akademy – verscheen als nummer 27 deze bloemlezing van gedichten van de negentiende-eeuwse Friese auteur Waling Dykstra (1821-1914). De ‘onbekendste bekende poëzie in de Friese literatuur’ noemt bezorger Abe de Vries dit poëtische werk.

Lês fierder by besprekker Jelle van der MeulenLês fierder

Kollum Aant Mulder: Deselde wurden, oare dingen

logo.ensafh

Immen frege my hoe’t it no krekt sit mei wurden as ‘klaai’ yn klaai-ierappel en yn ik klaai my oan. Hy neamde tagelyk it tiidwurd ‘kleie’ dat mei ei skreaun wurdt, mar faak as klaaie (mei aai) útsprutsen wurdt. Ik sis dat soks homonimen binne. Dat antwurd lit my net mear los. Doocht it wol wat ik sein ha en hoe sit it dan krekt? It is altyd goed om by de definysje fan sa’n wurd te begjinnen. Homonimen binne wurden dy’t op deselde wize skreaun en útsprutsen wurde mar hiel wat oars betsjutte.

Lês fierder by It NijsLês fierder

Kollum Willem Schoorstra: Turksk nasjonalisme yn Nederlân

logo.ensafh

Jan hie foarige wike yn Amsterdam west. Foar it wurk fansels, want foar de lol hoege je dêr net hinne. Nee, der moasten masten en flaggen komme foar de maraton fan ôfrûne snein. Hy fertelde dat er drok dwaande wie op it Museumplein, doe’t er ynienen rachen en skellen hearde. It klonk fan fierrens, dat hy sloech der earst gjin acht op.

Lês fierder by Omrop FryslânLês fierder

Kollum Hilda Talsma: Menopauzedag

logo.ensafh

Freed is it ‘Wereld Menopauzedag’ om dizze libbensfaze fan froulju ûnder de oandacht te bringen. En dan benammen de risiko’s foar de sûnens troch de feroaringen yn de hormoanhúshâlding, want dat kin derfoar soargje dat neat mear is sa’t it wie. Ik lies it tafallich en haw der noch noait fan heard, wylst it al langer bestiet.

Lês fierder by Omrop FryslânLês fierder