Blog Johan Veenstra: De reis van de reïncarnerende ziel

logo.ensafh

Vanaovend gao ’k mit Jan en Klasien naor een lezing in ’t Haske op ’e Jouwer. Maarten Oversier uut Roden vertelt over De reis van de reïncarnerende ziel. De man geft regressie- en reïnkernaosietherapie. Et zal me beni’jen. Och, ik bin mit Fettje in een veer verleden ok al es naor Jomanda in Tiel west en daor is oons doe ok niks van overkommen.

Lês fierder by Johan VeenstraLês fierder

Besprek ‘De rykdom fan it ferline’ fan Reinder Politiek

logo.ensafh

Lykas safolle Friezen kom ik wol fan it plattelân, mar bin ik sels net yn ’e agraryske sektor bedarre. Mar alhielendal ûnbekend mei it eardere (en ek it notiidske) boerelibben bin ik dochs net, en in pear kear yn it jier sit ik steefêst op in jierdei dêr’t de mearderheid fan ’e feestgongers noch folop yn ’e wrâld ferkeart fan pleatsen, lân, ark en bisten. By sokke gelegenheden falt it my gauris op, mei hoefolle pasje oft der praat wurdt, net allinnich oer de ûntjouwings fan hjoed-de-dei, mar ek oer beskate aspekten fan doetiids dy’t no ferdwûn binne.

Lês fierder by Liuwe H.… Lês fierder

Kollum Aant Mulder: Lêswille moat leard wurde

logo.ensafh

Fan ’e wike lies ik dat de learlingen yn it fuortset ûnderwiis hieltyd minder begripe fan wat se lêze. Wy ha it dan oer in fjirdepart fan de fyftjinjierrigen, dy’t yn 2018 oan it ûndersyk fan PISA (Programme for International Student Assessment) meidien ha. Op dat ûndersyk binne de útspraken basearre. Ferlike mei de lannen om ús hinne reitsje wy hieltyd fierder efterop. Ien op de fjouwer lêst dus net goed genôch mear om de lêzen teksten goed te begripen. Sokken ha gau har nocht fan it lêzen. Dy groep, dy’t net folle oan lêzen fynt en neat begrypt fan lêswille, wurdt hieltyd grutter.… Lês fierder

Blog Abe de Vries: Frysktaligens folle grutter as tocht wurdt

logo.ensafh

Dy’t witte wol hoefolle persint fan de ynwenners fan Fryslân harsels as Frysktalich beskôgje, is noch net jierdei. Dat sit sa: men wit it net. Undersiken binne der by ‘t soad, mar oft se allegear like betrouber binne is mar de fraach. Boppedat binne se net goed mei elkoar te ferlykjen: ûndersyksfragen en ûndersykspopulaasjes rinne útinoar en de ûndersyksmetoaden binne faak ek net ideaal.

Lês fierder by Abe de VriesLês fierder

Kollum Jan Schokker: Moraalfûgel

logo.ensafh

Smoke is gjin ferslaving, it is mear in softwareprobleem yn de harsens.
Al foar de ferbouwing fan ús wente wist ik dat ik myn wylde Havana-maten tige nedich hawwe soe foar it bekrêftigjen fan it boukundich tinkproses. Moarns betiid wie ik al op de bou en moast ik foar myn dwaan behoarlik skerp wêze, soks koe blykber net sûnder it hillich fjoer fan myn Kubaantsjes.

Lês fierder by It NijsLês fierder