Blog Sigrid Kingma: Blokjespringe

logo.ensafh

Ut en troch komt it foar: in saneamd writersblock. Dan dogge je deis net de yndrukken op om leuk skriuwe te kinnen. Oan de oare kant set dat wer oan ta skriuwe oer oare dingen as de dei. Dan mar wer efkes werom nei Diet Huber, dêr’t it ús úteinlik om te dwaan is. Noch trije dagen en dan wol ik graach begjinne mei in seary Huberblogs. Earst mar ris trije, oer de argyfstikken dy’t ik okkerdeis net kopieare mocht en dêrom oerskreaun ha. Dêr sitte nijsgjirrige dingen tusken dêr’t ik grif wol wat ferhaaltsjes omhinne skriuwe kin. Of ik lit it by de werklikheid om it noch in bytsje ynformatyf te hâlden.… Lês fierder

Georges Perec: de onwerkelijke aanblik van de voorbijgangers

logo.ensafh

Een project dat haaks lijkt te staan op het dichterschap – in de breedste zin van het woord, het duitse woord ‘Dichter’: jezelf posteren op een willekeurige plek en dan gewoon registreren: alles. Wordt de realiteit immers niet door de dichter gefilterd? Het ene is bruikbaar, het andere weer niet. Toch is het bovenstaande wat Georges Perec (1936-1982) heeft gedaan: drie dagen lang, in oktober 1974, ging hij zitten in het Café de la Mairie in Parijs, dat uitkijkt over de Place Saint-Sulpice.

Lês fierder by Tzum

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Babylonys Baskenlând, in berjocht fan Gerard Marcel de Jong

logo.ensafh

Ik mocht namens ’t Oare Wurden/Other Words projekt na Baskenlând, omdat myn mimmetaal ôns klaine, besondere Bildts is. Ik mocht krekt hierhine omdat se hier ok ’n minderhydstaal, ’t Baskys, prate. ‘t Treffen met mînsen gaan hier ok foor ’n groat part over de idintiteit en taal die’t je hart kleurt, die’t ôns ferbynt in dut dúvvels mooie projekt. Ferbondenhyd in ferskaidenhyd.

Lês fierder by Oare Wurden

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Besprek ‘De trekker fan Troje’ fan Hein Jaap Hilarides

logo.ensafh

De trekker fan Troje is in boek fan Hein Jaap Hilarides, skriuwer op it Bilt. It boek giet oer twa bruorren, in twilling.

Sa dramatysk as it boek begjint, sa dramatysk einiget it ek, mar in bytsje oars. De swierrichheden fan de bouboeren yn 1990 rinne út op in rebûlje. De boeren hawwe it mar dreech mei de EU. Dat it moat yn Ljouwert en yn Brussel útfochten wurde. Komme se ek by Skiphol om dat dêr stil te lizzen?

L6es fierder by Johannes Rozenga op It Nijs

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Kollum Ferdinand de Jong: Robocop en Sinteklaas

logo.ensafh

Eins woe ik it hjoed oer Sinteklaas ha, want dy is ferhuze. Teminsten, dat wat fan him oer is. Dy pear bonkjes, ofwol relikwyen, hawwe se fan Bari nei Sint Petersburch tôge. Mar omdat it betiid op de dei is en der miskien ek topografysk goed ûnderleine bern harkje, soe dat in soad útlizzerij en in lang ferhaal wurde, omdat Bari net yn Spanje leit en Sinteklaas fansels noch altyd harstikkene springlevend is.

Lês fierder by Omrop Fryslân

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder