Friezen herdenken hun onafhankelijkheid op de verkeerde plek

logo.ensafh

Historicus Hans Mol schreef een boek over Middeleeuwse volks­legers. Mare trok met hem naar
De Rode Klif, waar de Friese onafhankelijkheid werd bevochten.

‘Als hooligans stonden ze hier tegenover elkaar’, wijst Hans Mol. Hij staat op een met groen overdekte heuvel, vlakbij het Friese plaatsje Warns. Onder een regenboog staan schapen vredig te grazen.

Lês fierder by Mare-Online

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Kollum Aant Mulder: Wat in moai gehiel!

logo.ensafh

Sechstjin banieren mei sechstjin Fryske gedichten ophongen oan de lantearnepeallen bylâns de Luts yn Balk foarmje in moai gehiel. Dat dy gedichten dêr hingje hat te krijen mei it feit dat op freed 24 novimber de dichter Eeltsje Hettinga yn Balk ta de earste Dichter fan Fryslân beneamd wurdt. Deputearre Poepjes docht dat yn de meniste Gortertsjerke. Der wiene seisentritich dichters dy’t yn ’e beneaming komme woene om de kommende twa jier Dichter fan Fryslân te wêzen. Tagelyk wiene der dichters dy’t it net iens wiene mei de betingsten dêr’t oan foldien wurde moast. Der wiene ek dichters dy’t de sjuery net by steat achten en meitsje de goede kar.… Lês fierder

Blog Daam de Vries: Thorbecke (1798-1872) ferbea it Frysk

logo.ensafh

It kin nuver gean yn in minskelibben. Ha jo Thorbecke ynienen yn it spul. Ik wist earst net rjocht wat ik der oan hie mar it skynt in tige wichtich man west te hawwen. Stie oan de widze fan de grûnwet sa’t wy dy no noch kenne. De man skreaf ek yn it Latynsk. Dat kin ik spitigernôch net lêze dat ik moat mar wat ôfgean op wat oaren oer de man sizze.

Lês fierder by Daam

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Boeklog: Taal ~ Sterre Leufkens

logo.ensafh

Laatst viel mij overigens weer eens op dat ik in alle talen een duidelijk accent heb, behalve in het Nederlands. Want dat is ABN: in de betekenis dat niemand daaraan hoort waar ik vandaan kom. Wel zal mijn opleidingsniveau waarschijnlijk blijken uit mijn taalgebruik.
Mijn Fries daarentegen kent nogal wat typisch lokale trekjes. De Dialektkwis Stimmen fan Fryslân wist na negentien woordjes mijn geboorteplek tot op vijf kilometer nauwkeurig in te schatten. Terwijl ik altijd dacht het Fries van mijn vader te spreken, die uit een ander deel van de provincie kwam.

Lês fierder by Boeklog

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Blog Daam de Vries: Van vreemde smetten vrij

logo.ensafh

Fan ‘e moarn hiene wy de langste file oant no ta dit jier. It reinde, dat dan ha jo dat. Der binne fansels wol mear oarsaken oan te wizen foar files. Jo kinne te krijen hawwe mei losrinnende kij of einen, sniejachten, immen dy’t net goed wurden is efter it stjoer en gean sa mar troch. Wat wol dúdlik is, is dat it eins altyd komt troch oarsaken dêr’t eins nimmen wat oan dwaan kin of der yn alle gefallen net op út is. Wy wurde achte net op sa’n file yn te riden. Guon mei in bryfke fan it CBR wurde ek achte soks te witten.… Lês fierder

Blog Johan Veenstra: Ni’je roman op fouten naokeken

logo.ensafh

Gisteraovend he’k op BBC First de eerste twie dielen zien van de psychologische thriller Liar. Superspannend! Wie liegt en wie niet? En dan he’k in et weekaende ok nog heufdstokken uut mien ni’je roman op fouten naokeken. En gister he’k een Dutch Apple Bread bakt en vandaege een Friese kruudkoeke.

Lês fierder by Johan Veenstra

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder