Kollum Eelke Lok: Ypie en Sjoeke

logo.ensafh

Ferline wike wie’k by in wylde boerinne. Nee, net ien of oar geil frommis út de greide, mar in sjongstik yn Drylts. It spilet fannewike noch, mar at jim gjin kaarten ha, kin jim der net hinne. Dy bin útferkocht, alle 9 kear. Dus ik fertel jim it ferhaal mar efkes. Makke nei oanlieding fan in boek fan Teatse Eeltsje Holtrop. Dy libbe om 1900 hinne.

Hy skreau yndertiid oer in boerinne, dy’t widdow waard. Se woe doe net mei de âlde buorman boaskje. Dêrom moast se fan him rjocht fan reed betelje om by har kij te kommen. Dat ferdomde se.… Lês fierder

Blog Abe de Vries: Piter Jelles Troelstra – Oan in Jongfaem, by hjar boask yn Maeije 1880

logo.ensafh

Net alle dagen treft men in fers fan Piter Jelles Troelstra oan, dat net yn de Samle fersen (1980) foarkomt. Sis mar gerêst: noait. En as sa’n fers dan in mânsk dichtstik is fan sân strofen, elk acht rigels, te pronk yn it Friesch Volksblad en yn haadletters ûnderskreaun mei PIETER JELLES – dan is der grif wat bysûnders oan de hân. It moat al raar wêze as bygeand gedicht net skreaun is foar Sytske Schreuder, ik kom der letter fan ‘e wike op werom.

Lês fierder by Abe de Vries

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Dichters fan RIXT by ‘Tabula Rasa’

logo.ensafh

Justermiddei waard yn Beetstersweach de útstalling ‘Skjin Laai/Tabula Rasa, leechte yn wurd en byld’ iepene. De útstalling is in projekt fan Tresoar en Galerie Schoots en Van Duyse út Antwerpen yn it ramt fan LF2018, Lân fan Taal. Yn it âlde gritenijhûs fan Opsterlân ferbyldzje en ferwurdzje keunstners en dichters de skeppende leechte.
Op útnûging fan Tresoar waard oan RIXT frege om mei te wurkjen oan it projekt. Santjin RIXT-dichters ha gehoar jûn oan de oprop om in gedicht by it tema Tabula Rasa te leverjen. Byldzjende keunst en dichtwurk hingje yn Beetstersweach byinoar, trochinoar, fersterkje elkoar en lizze ferrassende relaasjes.… Lês fierder

Blog Daam de Vries: Wy moatte pinguins ha

logo.ensafh

De publike opiny wurdt beynfloede, sei de minister fan oarloch hjoed. Ja, dat tink ik ek. Dan binne wy dat teminsten iens.

Der komt in itensbosk. Want, sa hat bliken dien, de boeren hawwe alles wat natuer wie nadere en dat is och sa dom want de natuer jout út himsels genôch op om genôch winst te meitsjen. Yn dy bosk groeie en bloeie wol sa’n 450 soarten ytbere planten. Ik ha se net allegearre ûntholden mar sineeske mahoanje-oalje wie der ek by. Ik soe sa gau net witte wat jo dêr mei kinne mar in ferfanger foar molke liket it my daliks net ta.… Lês fierder

Marcel Plaatsman: Grenzen aan Nedersaksisch

logo.ensafh

Nedersaksisch

Voor de dialectliefhebber is oktober al een prima maand, want dialect kwam twee keer vrij uitgebreid in het nieuws. Eerst ging het over verheugend nieuw onderzoek in Friesland, daar zal eindelijk scherper worden gekeken naar het Kollumers. Daartoe riep ik al eens op, in mijn publicatie over het Stadsfries van Harlingen, en anderen riepen er ook toe op, dat is niet voor niets geweest. Verder was er het vrolijke bericht dat de Nedersaksische dialecten meer erkenning krijgen.

Lês fierder by Neerlandistiek

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder