Blog Wokke de Ruiter: Minke

logo.ensafh

Sykjend geane har fingers oer de tafel. It getik fan de neils op it tafelsblêd jouwe argewaasje. ‘Oan wat oars tinke.’ hâld ik my sels foar.

Ik sjoch nei bûten, de lju rinne stadichoan nei hun ôfspraken yn it sikenhûs. It is in einleaze stream dy de hiele dei troch gean sil. Taksjes, rollaters en berneweinen wikselje elkoar ôf. ‘Is er dan net ien sûn minske mear?’ freegje ik my ôf.

Lês fierder by Tiden hawwe tiden

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Besprek Lida Dijkstra: ‘Sipke’s Elfstedentocht’, ‘Sipke syn Alvestêdetocht’

logo.ensafh

Op 20 februari mocht Wiebe Wieling, voorzitter van de Koninklijke Vereniging De Friese Elf Steden, in de Elfstedenhal te Leeuwarden het eerste exemplaar van ‘Sipke’s Elfstedentocht, Sipke’s Alvestêdentocht’ in ontvangst nemen uit handen van uitgever Dik Broekman. Wieling gaf aan verheugd te zijn met de kleurige tweetalige uitgave, die Fryslân weer positief op de kaart zet.

Illustrator Harmen van Straaten moest vanwege ziekte helaas verstek laten gaan, zodat schrijfster Lida Dijkstra, (rond 1990 was ze conservator in Museum Joure, om zich hierna toe te leggen op het schrijven) het boekje mocht voorlezen. Dat deed ze door haar Nederlandse- en Friestalige tekstblokjes af te wisselen.… Lês fierder

Oprop Eddy Drost: hokker Frysk boek wolle jo graach yn it Ingelsk oerset hawwe?

logo.ensafh

Dit jier bin ik fan doel in Frysktalich boek (pro deo) oer te setten nei it Ingelsk.Hawwe lêzers fan ensafh ideeën hokker boek dat wêze kin dan graach in mailtsje nei eddydrost@gmail.com.

Oersetting “Flessen en Aaien” fan Anne Feddema.

Bottles and Eggs.

The river Rhine bended silver illuminated into the far distance towards the awaiting purple blue mountains. The red burning sun above clearly prepared himself for leaving the stage to gather new strength for the next day performance.

Lês fierder by Eddy Drost

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Hoe nu verder met Lucebert?

logo.ensafh

De jonge Lucebert was in de ban van het nazisme. Dat kopten de kranten op de dag waarop het boek Lucebert verscheen, de kersverse biografie die Wim Hazeu schreef over de ‘keizer der vijftigers’. De biograaf had zijn boek zo goed als af toen hij brieven in handen kreeg die de 19-jarige Bertus Swaanswijk (die toen nog geen Lucebert heette) schreef aan zijn jeugdvriendin Tiny Koppijn. De brieven waren geschreven in Duitsland en onthulden dat de toekomstige dichter niet tegen zijn wil was opgeroepen voor de Arbeitseinsatz, maar dat hij zich uit vrije wil en vol enthousiasme had aangemeld.

Lês fierder by Neerlandistiek

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Kollum Willem Schoorstra: Jillert Anema 4-ever!

logo.ensafh

You love ’em or you hate ’em.’ Of yn geef Frysk: je hâlde derfan of je reitsje der fan yn de skiterij. Dat jildt bygelyks foar in man as Louis van Gaal. Ien fan de bêste trainers yn de wrâld dy’t fuotbal hjit. Louis wit wêr’t er oer praat. Hy is eigensinnich en bewiist syn gelyk troch syn risseltaten. Hy is ûnbedoeld grappich troch syn soms brike útspraken, bytiden bot yn syn omgong mei minsken, agressyf en emosjoneel. Tagelyk is er as in heit foar syn spilers en hat er in hertsje sa grut as in bakkert.

Lês fierder by Omrop Fryslân

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Blog Johan Veenstra: Een verhael in klad op mien buro

logo.ensafh

Achttien jaor laank het d’r een verhael in klad op mien buro legen en daor he’k now eindelik es een keer wat mit daon. Et was indertied bedoeld as radiokollum doe ’k vri’jdagsaovens om de aandere weke kollumnist was in et poletieke pergramme It Wapen fan Fryslân van Eelke Lok. Ik hebbe et now wat bewarkt en et wodt over een peer jaor et laeste verhael in een ni’je verhaelebundel.

Lês fierder by Johan Veenstra

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

50 jaar geleden: Fretfersen

logo.ensafh

De tiid, it waerbirjocht, nijsbirjochten, it evangeelje en sels moppen kin men gewaerwurde troch in bipaeld telefoannûmer to draeijen. Oan dit rychje is nou ek poëzij tafoege.

De redaksje fan „Operaesje Fers’’, Meindert Bylsma (26), Josse de Haan (27) en Geart van der Zwaag (43), is fan miening dat in gefoel foar poëzij by bulten minsken latint oanwêzich is.

Lês fierder by de LC

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Blog Hanneke de Jong: Mei de skatsjes fan Twizel nei de skatten fan Tresoar

logo.ensafh

Groep 7 en 8 fan De Oanrin yn Twizel hiene yn de foarige les wurke oan in stikje tekst fan harren ferneamde doarpsgenoate Simke Kloosterman. Yn De Hoara’s fan Hastings skriuwt Simke oer Date syn beppe, dy’t sa moai fertelle kin. Se docht dat yn prachtige, spannende wurden dy’t wy no net mear brûke. De bern mochten in eintsje tekst yn harren eigen wurden opskriuwe. Dat foel net ta!

Lês en sjoch fierder by Hanneke de Jong

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder