Blog Johan Veenstra: de Stellingwarver schriever

logo.ensafh

Vandemiddag he’k even op-en-daele naor Meppel west om daor wat moois weg te haelen wa’k op Markplak kocht hadde. Een prachtige beker die in 1898 maekt is naor anleiding van de inhuldiging van de doe achttienjaorige Wilhelmina as keuninginne. De man die in Meppel bi’j de deure kwam, vreug a’k misschien de Stellingwarver schriever was. Ja, dus. Hi’j hadde bi’j Boom warkt en was mien naeme zodoende geregeld tegenkommen..

Lês fierder by Johan Veenstra

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Robert Crawford: Was Eliot a Swell?

logo.ensafh

Very few people will read through all these thousands of pages, and their publication risks making Eliot seem more daunting than ever. While this vast hoard offers scholars all sorts of opportunities, the problem for most common readers is to work out what that word ‘Eliot’ now means. Is ‘Eliot’ still the slim volume of poetry that can be slipped inside a coat pocket? Or does the name now unavoidably bring with it this vast body of letters, plays, poems and prose that can be transported only by fork-lift truck and accessed in full only via a computer in addition to a printed library?… Lês fierder

Blog Lomme Schokker: Hofleveransier

logo.ensafh

Foar dizze iene kear set kening Kweaskeuk fan Kwierens tee foar de frou en de beide bern. Syn deistige teesetter, de jonge Rikyu Chikafuji fan Kyoto, hat in frije dei om mei ien fan de folle lytsfammen selfies te meitsjen yn de kleurige kontrijen fan de Keukenhof. Al om trije oere hinne hat Kening Kweaskeuk fan Kwierens in ferskuorrende toarst, mar op dat stuit is it sels foar in kening noch wat te betiid foar de Glenlivet. Unoandien jit er no ris sûnder seremoanje siedend wetter yn beppe har teepot oer in teepûdsje út it Pickwickdoaske en pas dan lêst er tusken de fingerseinen troch de ‘teatopicfraach’ fan de dei: ‘Wat soesto dwaan ast kening bist?’

Lês fierder by Lomme Schokker

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Blog Aant Hofstra: Ids yn Obe

logo.ensafh

Keusntwurken yn makettefoarm
wêr’t wat ferbyldingskrêft bij nedich is
om je foar te stellen
hoe grut se yn it echt wêze soene

It is om dy reden ek sa spitich
fûnen wij, mar ek oaren
dat der neat bij stiet.

Sa’n útstalling bin ik gau klear mei
amper 10 minuten hie ik se besjoen
wat at ik net wit wêr’t it stiet
hat it foar mij gjin doel….

Lês en sjoch fierder by Aant Hofstra

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Kollum Aant Mulder: It Frysk en de eintoets

logo.ensafh

De pakesizzer hat fan ’e wike de IEP-toets makke. Dat is de eintoets basisûnderwiis. Wa’t gjin bern of bernsbern yn groep 8 hat, hat der yn ’e kranten fan alles oer lêze kinnen. Tagelyk steane yn dyselde kranten in pear dingen oer it Frysk. Ik lês bygelyks dat de ynspeksje dwaande is mei in ûndersyk nei it Frysk op de basisskoallen en skoallen foar fuortset ûnderwiis. De ynspeksje docht dat ûndersyk om’t neffens minister Slob op dit stuit de goede dingen foar it Frysk dien wurde. Wy lêze boppedat oer it Lyts Frysk Diktee foar de groepen 8 fan de basisskoallen.… Lês fierder

Kollum Willem Schoorstra: De brân yn de katedraal

logo.ensafh

Yn de Hillige Wike fan april lôge de Notre-Dame yn flammen. Op sosjale media wie live te folgjen hoe’t it âlde hert fan Parys, de katedraal oan Maria wijd, foar it meastepart ferlern gie. De skok en de ûntsetting wiene grut. In arsjitektoanysk pronkstik út de midsiuwen gie teneate foar de eagen fan de wrâld.

Lês fierder by Omrop Fryslân

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Besprek Jan Kleefstra – Windtoon

logo.ensafh

Eric van Loo luisterde met ingehouden adem naar ‘Windtoon’ van Jan Kleefstra: “Er wordt in deze bundel een verstild verhaal verteld.” Een sterk gecomponeerde bundel. Het “traag traag aanzwellen van wind” (tekst achterflap) is terug te vinden in de lengte van de strofes, die in het eerste deel van de bundel geleidelijk toenemen: “De bundel vraagt erom, om in één beweging gelezen te worden.” Het onderliggende verhaal lijkt te gaan over verdriet om de natuur die ons de rug toekeert, omdat wij haar de rug toekeren.

Lês fierder by Meander

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Besprek Abe de Vries: ‘Mienskar’

logo.ensafh

In de Friese editie van het dagblad Het Vrije Volk begon criticus Anne Wadman in augustus 1956 zijn recensie van een dichtbundel van D.H. Kiestra met de zin: “De tiid is foarby dat yn Fryslân fersebondels printe waarden op krantepapier en mei kranteletters. It each wol langer sines ek ha. En boppedat: de keunstsinnige fersoarging fan in dichtbondel komt eins út it prinsipe fan de dichtkeunst fuort.” Ironisch genoeg zijn we ruim zestig jaar later zover dat een (Friese) dichtbundel helemaal niet meer gedrukt wordt, maar alleen digitaal uitgebracht wordt, in pdf-formaat in dit geval.

Lês fierder by besprekker Jelle van der Meulen

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder