Blog Henk van der Veer: Stella van Gent ûntfangt earste eksimplaar ‘Tsjûgen fan de macht’, fan Aggie van der Meer

logo.ensafh

Justermiddei hat Aggie van der Meer har nijste boek oanbean oan Stella van Gent. Dat barde tidens de ôfskiedsbijienkomst fan Stella as wethâlder fan de gemeente Súdwest-Fryslân. Aggie van der Meer (92) is de lêste Gysbert Japikspriis winner. Van Gent en Van der Meer krigen ferline jier nei it takennen fan de GJ-priis oan Van der Meer kontakt meielkoar.

Stella rekke aardich ûnder de tsjoen fan de skriuwster en hie har juster útnoege om op de earste rige plak te nimmen. Aggie van der Meer woe graach har nije boek oan Stella oerlangje en sa barde. Ik ha it taspraakje dat Aggie holde opnommen en dat gong letterlik sa:

Lês en sjoch fierder by Henk van der VeerLês fierder

Besprek It grutte foarlêsboek diel 2

logo.ensafh

It is in boek mei in hurd omslach, mei werklik wier prachtige yllustraasjes. Jilles is hjoed myn helpke. It swiere boek wurdt op tafel lein en mei folle oandacht wurdt de foarkant besjoen. It earste wat him nijsgjirrich makket, is it plaatsje fan in wjirm dy’t letters opyt. Dizze, juf, dizze sykje ik op! Mar och hea, dat falt noch net ta. Der steane safolle moaie plaatsjes yn, en wêr stiet it ferhaal mei de wjirm?

Lês fierder by Antje Feenstra op Heit&Mem… Lês fierder

Blog Daam de Vries: Sineeske ynboarlingen

logo.ensafh

Us nasjonale grûnfroastmiger like alle hope festige te hawwen op in noardlik sigentsje. Noardlik klinkt no ienkear och sa wintersk mar sels dit liket him by de hannen om’t ôf te brekken. Mooglik om’t er net goed ynskatte koe oft in boppelandich, ûnderlandich, útlandich of troch en troch landich koeltsje wurde soe. Underwilens draait it lân gewoan troch.

Lês fierder by Daam de VriesLês fierder

Eruditie is niet ouderwets

logo.ensafh

De klassieke retorica heeft een universele pretentie: volg haar regels en je zult je gehoor overtuigen, in welke eeuw en in welke stad dat gehoor ook leeft. Maar sinds we geluid en beeld kunnen opslaan, weten we dat waarschijnlijk niet werkt. De toespraken van Hitler en Mussolini zien er helemaal niet meer meeslepend uit, maar een beetje belachelijk. We weten niet hoe wij zouden hebben gereageerd als we temidden van hun gehoor hadden gestaan, maar we kunnen vermoeden dat we als we onze 21e-eeuwse persoonlijkheden hadden kunnen meenemen niet waren betoverd.

Lês fierder by Marc van Oostendorp op NeerlandistiekLês fierder

Kollum Willem Schoorstra: Foarum & de Fryske Flagge

logo.ensafh

Mear as in rimpeling yn in hiele grutte fiver wie it net. Dochs feroarsake dat rimpeljen it klotsen fan wetter oan de oare kant fan dy fiver. Ik haw it oer de moasje dy’t it FvD yntsjinje wol oer it ophingjen fan de Nederlânske flagge yn de Fryske steateseal. Albert van Dijk fan dy klup stelt dat de nasjonale trijekleur it algemien belang symbolisearret.

Lês fierder by Omrop FryslânLês fierder

Besprek ‘Karlsson fan it dak’

logo.ensafh

Doe’t ik ‘Karlsson fan it dak’ lies, krige ik fuortendaliks it Astrid Lindgren-gefoel. Wat dat is, kin ik net hielendal yn wurden fange, mar se kin bern sa delsette datst it ferhaal fanút de haadpersoan meibelibbest. Doe’t ik in stikje foarlies oan myn soan fan njoggen, siet ek hy fuortendaliks yn it ferhaal. Wat dat oanbelanget, kompliminten foar de oersetting troch Martsje de Jong.

Lês fierder by Antje van Schepen op Heit & MemLês fierder