Kollum Ferdinand de Jong: Fiif foar tolven

logo.ensafh

Jo hawwe fan dy gasten dêr’t jo net om frege hawwe. Se komme samar jo hiem op en beskôgje jo hûs as dat fan harren. Jo kinne der ek net folle oan dwaan, se komme as se der nocht oan hawwe. Fansels kinne jo wat maatregels nimme om harren ynteresse wat te timperjen, mar hielendal in garânsje dat se fuortbliuwe jout dat net. Sa hawwe wy alle jierren op itselde plak in spantsje protters dat besiket de soarte yn stân te hâlden. Dêr hawwe je net it measte lêst fan. Wy hawwe om hûs hinne ek in stik as wat nêstkasten foar sjongfûgels, gewoan omdat it in aardichheid is om te sjen hoe drok oft dy bisten it hawwe mei in fuorjen fan harren neiteam.… Lês fierder

Blog Lomme Schokker: Notysjes út Ingelân

logo.ensafh

Yn de lounge fan de boat nei Newcastle kaam ik oan de praat mei in âldere man út Denemarken, lang, meager, koart griis burdsje en sa’n mansjestersk broek oan dêr’t ús heit faak mei yn de tún rûn. Hy fertelde my yn in kreas en steatlik Ingelsk dat er op wei wie nei syn soan yn Her Majesty’s Prison yn Morpeth, Northumberland. Sa sei er dat, ‘her majesty’s prison’. Der klonk rankune yn syn stimme. Hy woe my wol it ferhaal dwaan.

Lês fierder by Lomme Schokker

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Blog Sigrid Kingma: Toanielskriuwe

logo.ensafh

De masterclass fan Bouke Oldenhof koe net op in better momint komme. Wy hawwe krekt foar alle rollen yn ús literêre kuier De Wuttelhaven del spilers fine kind. De hiele simmer stiet folplend mei repetysjes. Us spontane projekt krijt hieltyd mear stal, en no’t it tichterby komt, begjint it wol wat te kribeljen. Wy bliuwe fansels amateurs, mar it kin gjin kwea om jin in bytsje te ferdjipjen yn de teaterkeunst. No’t it Skriuwersboun de lêste wiken it teaterskriuwen oppakt hat, bin ik dan ek lid wurden. Sa siet ik justerjûn mei in stamtafel fol minsken yn café De Rolbrêge yn Tynje.… Lês fierder

Lânskipspoëzij op RIXT

logo.ensafh

‘Moandeitejun 18-06-18 ha seis dichters fan us kollektyf yn OBE optreden mei poëzy oer de lânskippen fan Fryslan. RIXT wie der op útnûging fan Bert Looper, direkteur fan Tresoar.[…] De oanwêzige dichters wienen Jetze de Vries, Hidde Boersma, Elmar Kuiper, Yva Hokwerda, Henk Nijp en Dirk Geerdink.
Hjir fine jo in pear fan de foardroegen gedichten.’

Lês fierder by RIXT

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Blog Klaas Kasma: Lieve Buuf

logo.ensafh

Natuurlijk heb ik een oplossing voor je slaapproblemen. Jij houdt van rust zeg je en wilt vroeg naar bed. Maar lieverd, als je tussen 3 horecabedrijven in gaat wonen en om half 11 wilt gaan slapen, is de enige oplossing oordopjes. Wilde seks wil ook eens helpen, maar dan slaap je weer niet natuurlijk. Het is ook kloten dat al die mensen op straat staan te roken en te praten als jij alleen in je bedje ligt. Het komt ook een beetje door dat huis waar je woont. Stichting Hendrick de Keyser heeft veel historisch besef, maar weinig mededogen met de mensen die hun huizen huren.… Lês fierder

Kollum Aant Mulder: Nachtlûden

logo.ensafh

Nachtlûden hawwe wy net folle lêst fan. Wy wenje yn in stille strjitte. It hâldt op mei fan en ta in auto en inkeldris in túnfeest as it hiel moai waar is. De measte nachtlûden binne dy fan moarns betiid as in grut ferskaat oan fûgeltsjes ús út ’e sliep hellet. Dat wie de lêste wiken lykwols oars. Wy hiene op de lette jûn as we op bêd giene aardich wat argewaasje fan leven dat we skoftenlang net goed teplak bringe koene.

Lês fierder by It Nijs

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder