Jan Breimer oer it nulnûmer fan ‘de Nije’

logo.ensafh

De Ried fan de Fryske Beweging soe wolle dat der in algemien Frysktalich tydskrift bestiet. Net in blêd dat inkeld mar oer bewegings- en taalsaken giet, mar in soarte fan glossy mei artikels en berjochten dy’t nijsgjirrich binne foar in soad lêzers. De Ried hat no sels de foarstap nommen en meitsje in nulnûmer, in foarbyld fan wat de bedoeling is. Dat foarbyld hat De Nije as titel krige, mei as ûndertitel Frysk Nijsblêd. It Nijs hat dêr al oer berjochte: it is presintearre by gelegenheid fan de Fedde Schurerlêzing op 8 desimber koartlyn.

Lês fierder by It Nijs

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Blog Nadie Hania: Sa’n man

logo.ensafh

Sa’n man dy’t elke frou wol ris tsjinkommen is. Sa’n man op wa’tst normaal sprutsen net op falle soest om’t hy eins dyn type net is. Sa’n man dy syn bêst foar dy docht, him fan syn aardichste en grappichste kant sjen lit. Sa’n man dy seit dat hy mar selden immen tsjinkomt dy hy wier aardich fynt mar datsto dyjinge bist. Sa’n man foar wa neat te gek is. Sa’n man dy’t nei dy harket. Sa’n man wêrsto oeren mei oan de telefoan hingje kinst. Sa’n man dy’t, dy oerlaad mei appkes en dy’t, dy laitsje litte kin. Sa’n man by wa’sto hielendal dysels wêze kinst Sa’n man mei in mear as folle aginda.… Lês fierder

Friduwih Riemersma oer it oeuvre fan Sjoerd Spanninga

logo.ensafh

Alle kritisy wiene it der oer iens. Sjoerd Spanninga wie in treflik dichter, om syn betsjoenjende ferbylding en syn frisse metafoaren en ferlikingen. Lolle Nauta sei: “Spanninga [is] een groot dichter die niet alleen de lyrische toets bijna volmaakt kan bespelen, maar ook wrang-romantische noten à la Slauerhoff en fel-persoonlijke thema’s op de wijze van Marsman op zijn zang heeft.”

Lês fierder by Fers2

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Johannes Elzinga: ‘Toanielkrieg’

logo.ensafh

It is my net dúdlik hoe’t it belied fan de Ljouwerter Krante is wat Fryske sitaten oanbelanget. Soms wurde Fryskpraters yn it Fryske oanhelle, wat logysk liket, omdat it natuerliker is. Mar oare kearen wurde Fryskpraters yn it Hollânsk sitearre. No sil dat der wol mei te krijen hawwe dat benammen sjoernalisten ôfkomstich fan it Dagblad van het Noorden (susterblêd fan de LC binnen de de NDC Mediagroep) it Frysk ûnfoldwaande behearskje, mar der binne fansels Afûk-kursussen foar om it te learen.

Lês fierder by It Nijs

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Taaldacht: Hauwer in de hoormaand

logo.ensafh

Aan namen voor de maanden is in de volkstaal van de Lage Landen geen gebrek geweest en december is misschien wel het meest gezegend, met onder meer hardmaand, heilmaand, hoormaand, windmaand, wintermaand en wolfmaand. Sommige daarvan hebben ook naar andere maanden verwezen en over het algemeen zijn ze doorzichtig en meteen te begrijpen, geen stokoude samenstellingen met onbekende woorden die door de eeuwen heen zo verbasterd zijn dat we enkel kunnen gissen naar hun betekenis en herkomst. Hier is alleen hoormaand het raadsel.

Lês fierder by Olivier van Renswoude

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Blog Janneke de Boer: Kultuer oan ’e kime

logo.ensafh

,,Fryslân is gjin Sudersee-museum” sei kultuerdeputearre Poepjes ôfrûne sneon yn popsintrum Neushoorn. It wie wilens it Freeze-festival en de útrikking fan de Bernlef Priis, in priis foar Frysktalige acts, dat sy oanhelle dat de Fryske HaFaBra wrâld muoite hat mei de nije kultuernota Kultuer oan ‘e Kime en de sektor tagelyk ferlike mei it bekende museum.
No wie ik der net by, dat kin immen my miskien fertelle wat it iene mei it oare te krijen hat?

Lês fierder by Janneke de Boer

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Blog Nadie Hania: De ûnsichtbere pizelder

logo.ensafh

Koart ferhaal

De keamer wie tsjuster. Dat fûn hja spitich.
Hja wist dat hy it ek spitich fûn, dat hy har gesicht net sjen koe. De leafde is lykwols fernimstich. Mei de topkes fan har fingers tippe se syn wangen, syn lippen, syn foarholle oan en syn prachtige noas. Fan dy noas koe hja gjin genôch krije. Dêr moast hy altyd freeslik fan gniisgobje. Hja kitele him, ´sei hy, as se him foar de tsiende kear oer syn noasbrêge sûze.

Lês fierder by Nadie Hania

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder