Blog Wokke de Ruiter: Mei de tiid mei gean

logo.ensafh

San dikke tsjien jier ferlyn kaam de soan thùs mei in kado. ‘Foar mem,’ sei er en sette in grutte doaze midden op tafel.

‘Wer is dat foar?’ sei ik, ‘ik bin net iens jierdei.’

‘Pak mar ùt.’ sei er.

Nei dat de tafel beseit wie mei wiete boltsjes skûm komt er in grut skerm tefoarskyn.

‘Wat no?’ frege ik ferbjustere, ‘Wat moat ik dermei?’

Lês fierder by Tiden hawwe tidenLês fierder

Kollum Ferdinand de Jong: Selsmoard

logo.ensafh

Op dit stuit pleget alle wiken minimaal ien boer yn Ingelân en Wales selsmoard. Yn it jier 2018 stapten foar safier bekend 89 agrariërs út it libben. Yn de lannen om ús hinne wurde alle gefallen fan suïside ûnderbrocht yn listjes, dy’t oanjouwe yn hokker sektor se plakfine. Dan krije jo dus in byld fan wêr’t de knipepunten lizze. Spitigernôch bart dat yn Nederlân net, mar jo meie der wol sawat fan útgean dat de sifers prosintueel net hiel oars wêze sille.

Lês fierder by Omrop FryslânLês fierder

Kollum Hilda Talsma: Paradise picknick

logo.ensafh

Der stie fan ‘e wike in stik yn ‘e krante oer mooglikheden om dyn bern anty-rasistysk op te fieden en datst dêr betiid mei begjinne moatst. Bist bygelyks bekend mei wite privileezjes en wat witst oer it slavernijferline? Nei it lêzen fan it artikel tocht ik efkes oan myn eigen opfieding mar ek oan de útspraak: ‘Alles datst oandacht joust, groeit.

Lês fierder by Omrop FryslânLês fierder

Blog Koos Tiemersma: Seremonieel

logo.ensafh

Troch de fraach oan Paul Theroux, skriuwer fan ûnder oare in searje reisboeken, hoe’t er de rol fan in redakteur seach, liet ik ris yn my omgean wat ik dan antwurdzje soe. Ik ha op ’t lêst genôch boeken publiseard om it ien en oar meimakke te hawwen, lykas oare skriuwers dat ek hawwe. En dêr hear ik dat de ferskillen behoarlik grut binne. Wêr’t de ien der absolút neat fan hawwe moat wannear’t in oar überhaupt wat feroare hawwe wol, is de oar krekt hiel ûntfanklik foar kommentaar fan bûtenôf.

Lês fierder by Koos TiemersmaLês fierder

Ed Knotter: It Frysk wurdt ûnderdrukt yn ‘Friesche’ kranten

logo.ensafh

In foarbyld út it Friesch Dagblad

Taaldiskriminaasje
Fonology giet oer lûden yn de taal, mar kriget yn it ûnderwiis net folle omtinken. Der binne in protte minsken dy’t by lûden (klinkers) oan letters tinke. It is dêrom hiel goed dat Peter Nieuwenhuijsen dat fersin dúdlik makket yn alve artikeltsjes yn it Friesch Dagblad. Moaie stikjes yn de sneonskrante. Wat kin dy man dat helder en mei humor útlizze. It is syn fak, nearlandikus-taalkundige en dosint taalkunde, en dus kinne wy in soad fan him leare.

Mar wy leare ek in hiel soad nét fan him en dat is o sa spitich, of slimmer noch, it is in foarm fan diskriminaasje, want men sjocht in systematyske iensidigens.… Lês fierder

Blog Ton van ‘t Hof: Inzendbarrière

logo.ensafh

Literatuur moet opwindend zijn en ambitieus en iets beweren. Ik heb me gisteravond mateloos geërgerd aan deze opmerking en de plaatser binnensmonds uitgemaakt voor een stuk onbenul. Vanochtend werd ik op de fiets, tas met boodschappen aan het stuur, in één keer en uit het niets overmand door droefheid over de dingen die voorbijgaan.

Lês fierder by Ton van ‘t HofLês fierder