Kollum Aant Mulder: ‘Doeslief’, no ikke net!

logo.ensafh

‘Doeslief’, no ikke net, en no’t ik wit wat dêrmei bedoeld wurdt, prakkesearje ik der al hielendal net oer. ‘#Doeslief’ want it hat, begryp ik al gau, te krijen mei in kampanje dy’t benammen foar de sosjale media ornearre is. Doe’t ik dat ‘Doeslief’ foar de earste kear hearde en seach, begriep ik der net folle fan. By Does tocht ik samar oan de lêsplanke, dy’t einiget mei: ‘weide – hok – does – schapen’. By Does stiet dan in prachtige hûn tekene. Nee, begriep ik, it giet net om in leave hûn. It is net hûnleaf. Se bedoele hiel wat oars.… Lês fierder

Blog Lomme Schokker: De yllúzje fan in mooglikheid

logo.ensafh

‘Wat moat dít no wer foarstelle, Lieuwe? It liket wol op in freeslike fagina dat it útskreaut fan de pine. En dy kop der neist, dat kin in bern wol tekene ha. Wat binne dit foar keunsten om my hjir hinne te fieren, dit is sûnde fan dyn jild en myn tiid. Ik ha it allegearre al besjoen. Kom op, nei de kantine foar in pilske.’
De jongfeint mei it learen jaske en merakelse blinkende kettingen om de polzen kin it net hielendal fine op de oersjoch útstalling fan keunstners fan de Frije Akademy yn Museum Belvedêre.

Lês fierder by Lomme Schokker

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Besprek Philippus Breuker – Dreaun fan ierde’dream.

logo.ensafh

Oud-hoogleraar Fries Philippus Breuker (1939) schreef zijn eerste publicatie over dichter/wetenschapper Obe Postma in 1983, in het tijdschrift De Vrije Fries. Postma heeft hem sinds die tijd niet losgelaten en dat resulteerde in de herfst van 2018 in een heuse, in het Fries geschreven, biografie die hij de titel meegaf: Dreaun fan ierde’ dream.

Lês fierder by besprekker Jelle van der Meulen

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Eeltsje Hettinga wijt gedicht ‘It Sonken Waad’ oan klimaatferoaring

logo.ensafh

De klimaatferoaring hat Eeltsje Hettinga út Ljouwert al langer yn ‘e besnijing. Hettinga fynt it wichtich dat ek de literatuer oandacht hat foar dit aktuele tema. “De striid tsjin it wetter is in oer-tema foar Fryslân. As de seespegel omheech giet, heart Fryslân by de earste provinsjes dy’t der lest fan krije, tink der mar goed om.” Hettinga wol net apokalyptysk wêze, mar fynt wol dat it tiid wurdt dat de minsken har realisearje dat it mienens is.

Lês en harkje fierder by Omrop Fryslân

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Charles Baudelaire: „Exotischer Geruch“

logo.ensafh

Einmal ging der Pariser Charles Baudelaire doch auf Reisen – unfreiwillig. Die Fahrt Richtung Indochina sollte dem Jüngling die poetischen Flausen ein für allemal austreiben, aber was er heimbrachte, war Poesie: Der „Albatros“ stammt von dem verhassten Schiff, eine der großen Allegorien für den modernen Dichter in der gemeinen Masse. Auch sonst schwebt die träumende Erinnerung an ganz andere, fremde, ferne Welten durch die „Fleurs du Mal“, und so wie in diesem Sonett sind „Parfum exotique“ und „érotique“ nicht nur sprachlich fast das Gleiche. Ist die deutsche Sprache unfähig zu so vieldeutigem Zauber?

Lês fierder by de Frankfurter Algemeine

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder