Kollum Aant Mulder: Frysk op Riis hat ferlern

logo.ensafh

Hoe is it mooglik! Frysk op Riis waard diskear tagelyk holden mei de finale fan de wrâldkampioenskippen froulju yn Lyon. Wa hie dat tinke kinnen. No’t diskear wat minder folk op Frysk op Riis ôfsetten kaam, sil grif tocht wurde dat dy fuotbalkampioenskippen dat fan gefolgen hân ha. Sa besjoen hat Frysk op Riis ferlern fan it fuotbaljen. Grif, dy wedstriid sil fan ynfloed west ha, mar it wol my net rjocht oan dat sa de beheinde mannichte besikers folslein ferklearre wurde kin. It hat yn alle gefallen net oan it waar lein, want it wie in moaie snein. Dêr komt by dat de teatertún in daalders plakje is en dat Frysk op Riis in goede namme hat.… Lês fierder

Blog Klaas van der Hoek: Poste restante XXV

logo.ensafh

Boeken en benammen boekjes oer ansichtkaarten binne der by ’t soad, mar dé skiednis fan dat ferskynsel moat noch skreaun wurde. Spesjaal omtinken fertsjinnet dêryn dan de saneamde fotokaart. Guon brûke dat begryp foar eltse ansicht dêr’t in foto op stiet. Under harren H.J. Haverkate; yn syn De geschiedenis van de Nederlandse prentbriefkaart, dat boustiennen oandraacht foar it noch te skriuwen wiidfiemjende ferhaal, befellet Haverkate oan it begryp fotokaart ‘in ruime zin te hanteren voor elke kaart met een fotografisch (d.w.z. werkelijkheidsgetrouw) karakter’.

Lês en sjoch fierder by Klaas van der Hoek

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Blog Geart Tigchelaar: Domovina Hrvatska

logo.ensafh

Rijeka wie ús earste doel yn Kroäsië, mei’t in freon ús útnûge hie del te kommen. Hy is sels ek in fytser, al hat er syn fyts al twa jier by syn âlden te stean, om’t Rijeka ‘fierstente folle heuvels’ hat. Neat is minder wier! It meastepart fan ’e stêd leit op in steile heuvel, dat wannear’t men alle kearen by dy hufter opfytse moat, hat men dêr gau tabak fan. Bûtendat hat er no ek net de moaiste fytsbelibbing hân, om’t er in grouwe boete krigen hie foar it ‘feroarsaakjen fan in ferkearsûngemak’ doe’t er in kear fan ’e fyts fallen wie.… Lês fierder

Mainzer Beobachter: Radbod (1) en (2)

logo.ensafh

Radbod (1)

Ik heb al eerder geblogd over de laat-zevende-, vroeg-achtste-eeuwse heerser die door Frankische monniken Radbodus wordt genoemd en door de Britse geleerde Beda de Eerbiedwaardige Rathbedus. Dat moeten weergaven zijn van een naam die leek op het Oud-Friese Rêdbêd of het Oudengelse Ræthbed. In latere sagen heet de man Radboud of Radbold, terwijl de vorm Redbad een nog latere vorming is in het Fries. U weet dat er een hopeloos slechte speelfilm is met die naam; ik blogde al eens over het gelijknamige boek van Sven Meeder en Erik Goosmann, dat even uitmuntend is als de film slecht.

Lês fierder by Jona Lendering

Radbod (2)

heb vorig jaar de hele film Redbad uitgezeten en ik heb daarna het prachtige boek van Meeder en Goosmann met dezelfde titel gelezen.… Lês fierder