Kollum Willem Schoorstra: De digitale striid

logo.ensafh

It is 15 jannewaris en ik bin stadichoan wat bekaam. Ik bin no safier dat ik wer fersteanber artikulearje kin, dat myn bloeddruk net fuort nei Himalaya-eftige hichten sjit as ik it deroer haw, en dat it hert net as Jurre 495 begjint te fjouwerjen as it ûnderwerp op ‘e tafel komt. Ik haw it oer in projekt dat him yn de lêste wiken fan desimber 2018 oantsjinne. In opjefte ynstee fan in hanneling dy’t net mear as trije mûsklikken kostje moat. Ik haw it oer it oanpassen fan de soarchfersekering.

Lês fierder by Omrop Fryslân

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Twa dichters fan RIXT oer de kontenerramp

logo.ensafh

De dichters Edwin de Groot en Syds Wiersma ha elk in gedicht ynstjoerd oer de kontenerramp foar ús kust. Wy pleatse de beide gedichten tagelyk. De Groot hat syn gedicht sels foarmjûn. Wiersma syn titel ‘Seeblyn’ is ûntliend oan de LC fan ôfrûne sneon, dêr’t it wurd yn de kop op ‘e foarside stie: Misschien zijn we wel zeeblind.

Klik hjir foar de fersen

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Blog Nadie Hania: Der lei in prinsesse…

logo.ensafh

Der wie ris yn in lân hjir fier wei,……..

Ach, wat in ûnsin. Hielendal net yn in lân hjir fier wei. Gewoan yn in hûs yn Noard-fryslân.
dêr lei yn in bêd op in souder in mefrou. In sliepende mefrou. Op in deagewoane moandeitemoarn. Dizich yn de fierte hearde se de wekker ôfgean. Mar hjoed lei se noch sa ôfgryslik lekker tusken de lekkens te sliepen. It ljocht kaam al troch in kier troch de gerdinen en foel oer har gesicht. In stoarmachtige wyn gie troch de beammen. Rûzich waar.

Lês fierder by Nadie Hania

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Oersetting Edgar Allan Poe: De raven

logo.ensafh

 

 

 

Dy midsnacht wie mislearre, doe’t ik weak en wurch prakkesearre
Oer mannich need en nuver skrift út in lang fergetten lear;
Wylst ik slomme -de holle knikke-, hearde ik dat it tikke,
Krekt as der ien súntsjes wikke, wikke ien, twa, trije kear.
‘Grif besite’, mompele ik, ‘dy’t tikke twa, trije kear –
Allinne dat, neat net mear.’

Lês fierder by oersetter Lomme Schokker

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Blog Ypie Haitsma: Poetryfesitval

logo.ensafh

Harstikke aardige poëzijmasterclass hân fan Arjan Hut yn de Harmonie en dêrnei it fers dat we dêr makke ha fan wurden dy’t we oan elkoar puzele ha, foardroegen op it Poëtryfestival. It wie de earste kear foar my dat ik in fers foardroegen ha foar publyk. De wurden omsetten yn it Frysk. Ynspirearre op de little pony’s dy’t oanspielt binne op de Wadden.

Lês fierder by Ypie Haitsma

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Artikel Geart Tigchelaar oer proaza en 2018

logo.ensafh

Understeand artikel hat bestjoerslid (fan it Skriuwersboun cvdw) Geart Tigchelaar skreaun yn opdracht fan Fryslân Markant. Yn dat blêd is it stik fan ‘e wike publisearre wurden. Fryslân Markant is rûnom te krijen, yn alle Poiesz-supermerken en Van der Velde-boekhannels. It artikel is mei tastimming fan de redaksje hjir pleatst.

Lês fierder by It Skriuwersboun

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

5 Steps to Overcoming Fears of Writing about the Deeply Personal in Your Memoir

logo.ensafh

Jane Binns discusses the difficulty some memoir writers experience about publishing deeply personal life events and emotions.

Do you have a story burning inside, begging to be written, but are afraid of what others will think? I lived through months of self-doubt and the rapid-fire succession of questions beginning with ‘What if’ in the process of writing my memoir, Broken Whole. By committing to your writing and paying close attention to when your fears feel overwhelming, you can practice ways of moving through them.

Lês fierder by Writer’s Digest

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder