Blog Abe de Vries: Oer Fryske literatuer, keatsen en stjerrekunde

logo.ensafh

an Pieter Janzen (1945-2005) kaam út Easterbierrum. Ik ha him noch krekt in pear jier meimakke as de redakteur fan Trotwaer yn de tiid dat it blêd opnaam waard yn de Moanne; ûnder syn bewâld mocht ik begjin 2002 debutearje as dichter.

Sjoerd Janzen (1955-2006) kaam ek út Easterbierrum en wie in neef fan Jan Pieter. Sjoerd koe ik earst as earsteklas-keatser; letter ûntjoech er him as byldzjend keunstner. Yn 2011 wie der in prachtige tentoanstelling fan syn wurk yn de âlderlike pleats oan de Konkelswei yn syn bertedoarp.

Lês fierder by Abe de VriesLês fierder

De Indo-Europese Adam, Oude Folklore in het Oudfries, deel 6

logo.ensafh

Het Oudfries is een Noordzee-Germaanse taal. Daardoor is het ook een Germaanse taal. Nog beter: het is zelfs een Indo-Europese taal. Verscheidene (zeg maar een heleboel) talen in Europa en Azië hebben structurele overeenkomsten. Zo structureel, dat men vanaf het eind van de 18e eeuw deze vrij serieus is gaan nemen. Het idee is dat er een hele tijd geleden ergens op de Russische steppe of in Anatolië (men mag elders gaan uitvechten waar precies) een groep mensen waren die iets spraken wat men Proto-Indo-Europees is gaan noemen. Deze mensen zijn met hun paarden en strijdwagens (of het concept daarvan) naar allerlei plekken in Azië en Europa gemigreerd over een vrij lange periode.… Lês fierder

Kollum Jan Schokker: Tebekfûgel

logo.ensafh

It wie in prachtige jûn. De hiele dei hie it my eins wat te hjit west. Tsjintwurdich jou ik my ûnder sokke omstannichheden it leafst del yn it skaad en sa siet ik dy jûns aardich noflik yn ’e tún, ûnder myn selsmakke swarte oerkaping. Koarte broek oan, sinnebril op ’e noas – oars diene de wite knibbels my te sear oan de eagen – laptopke ûnder de fingerseinen, in fernimstich wyt wyntsje foar de greep. It like as wie it heechsimmer yn Súd-Frankryk. Fan dêr’t ik siet betocht ik doe dat ik de splinternije oerkaping fan rjochten net goed delset hie.… Lês fierder

Blog Daam de Vries: Poetsgirls of dochs himelfamkes?

logo.ensafh

It kontrast wie earjuster frij grut. Fan de iene kant sjogge jo allerhanne berjochten dy’t der op wize dat it folk folslein útlocked is, fan de oare kant krije jo tynge dat reunys en konserten yn septimber net troch gean kinne. Ien fan beide partijen moat net rjocht goed by de holle wêze want se kinne net allegearre gelyk hawwe. Ik ha der sa njonkelytsen in alderferskuorrendst soad argewaasje fan.

Lês fierder by Daam de VriesLês fierder