Cornelis van der Wal

Fotoferslach útrikking Rely Jorritsmaprizen 2018

logo.ensafh

Sneon 06-10-2018. Lokaasje: Doarpshûs, Weidum.

De sjuery: Douwe Kootstra, Tryntsje van der Steege, Karen Bies.

Piter Wilkens soarge foar de muzikale yntermezzo’s.

Doeke Sijens hâlde, út namme fan de FLMD, in ynliedend praatsje.

Sjueryfoarsitter Tryntsje van der Steege lêst it sjueryrapport foar.

Edwin de Groot krige in Rely foar syn fers ‘Sa as di wynd fan dae vlkenum waait’.

Paul van DIjk syn fers ‘Kintsugi foar in diggelbast’ waard ek mei in Rely Jorritsmapriis bekroand.

Blommen foar de dichters.

Koos Tiemersma foel yn ‘e prizen mei syn ferhaal ‘De ereksje fan in oar’.

Lomme Schokker lêst foar út syn priiswinnende ferhaal ‘It weagjen fan de see’.

Lês fierder

Foto’s Grutte Gedichtejûn ensafh yn Neushoorn

logo.ensafh

 

It Saailân, mei ‘Waterlicht’fan Daan Roosegaarde

seal Arena yn Neushoorn

 

Evita Bakker

Piter Boersma

Pieteke de Boer

Pier Boorsma

Dirk Geerdink

Joël Huitema

Elmar Kuiper

André Looijenga

Aly van der Mark

Aggie van der Meer

Raymond Muller

Henk Nijp

Willem Tjebbe Oostenbrink

 

Ridzert Postma

John Reeders

Sipke de Schiffart

Janneke Spoelstra

Martin Sybesma

Geart Tigchelaar

 

Tryntsje van der Veer

 

Gerrit de Vries

Jetze de Vries

 

Cornelis van der Wal

Syds Wiersma

Lês fierder
Geart Tigchelaar

de kapsters fan ’e âlde lts oan de nijlânsdyk

logo.ensafh

tusken de spegels yn lis ik
om harren hinne
de noasje fan plôken hier
in swym sjampoo
en it drokke tsjotterjen

deselde ekster op it platdak
leit krekt nei acht jier anty
kreaket it izeren bêd fan marktplaats

mei útsjoch op útstalde etalaazje
poppen fan minne en sjouke
de oanwaaikat

fan gleone hannen en fuotten
oars net nedich as in smoarch
lekken bewuolle yn ’e ivichheid
fan de lange sneintemoarn

Foto Pieter Postma. Mei tank oan Minne Hoekstra, Natuermuseum Fryslân

Lês fierder
Han Dong, Maghiel van Crevel, Tryntsje van der Veer

Dus do hast de see sjoen

logo.ensafh

dus do hast de see sjoen
do hast har dy foarsteld
de see
do hast dy de see earst foarsteld
en har doe sjoen
sa is dat
dus do hast de see wrachtich sjoen
en hast har dy ek nochris foarsteld
mar do bist gjin
seeman
sa is dat
dus do hast dy de see foarsteld
do hast de see sjoen
miskien fynsto de see sels wol moai
sa is dat – as it tafalt
dus do hast de see sjoen
en do hast dy de see foarsteld
do wolst net
ferdrinke yn it wetter fan ‘e see
sa is dat
sa is eltsenien

Sineeske poëzij

Han Dong, 2006
Folksrepublyk Sina

Oersetting yn it Nederlânsk troch Maghiel van Crevel, heechleraar Sineeske taal en literatuer Leiden.Lês fierder

Peter Boersma, Hilda Groenesteyn

Raaplokje

logo.ensafh

Der wiene ris in man en in frou dy’t al hiel lang in berntsje ha woene, mar it wie om ’e nocht. Op ’t lêst mocht de frou lykwols hoopje dat de leave Heare har winsk dochs ferfolje soe. De twa hiene in lyts finsterke oan ’e efterkant fan ’t hûs. Dêrwei koe men yn in prachtige tún sjen dêr’t it tilde fan ’e moaiste blommen en krûdeplanten. Mar der stie in hege muorre omhinne en nimmen doarde deryn te gean…”

Sa begjint Raaplokje (Rapunzel), ien fan ’e mearkes fan ’e bruorren Grimm, yn de Fryske oersetting fan Anne Tjerk Popkema.… Lês fierder