Teleks: Fryske boeken oan de man bringe op de Frankfurter Buchmesse

logo.ensafh

It docht fertuten om op de Frankfurter Buchmesse te wêzen, seit Jitske Kingma. Ek al kinst net sa maklik sizze dat in ‘deal’ krekt dêrtroch komt.

Neffens de samle Fryske útjouwers wiene Jitske Kingma (útjouwerij Elikser) en Ernst Bruinsma (Afûk) ferline wike mei in stand op de Frankfurter Buchmesse, sa’n bytsje de wichtichste boekebeurs. Se hiene dêr 19 ôfspraken mei likefolle bûtelânske útjouwers, seit it parseberjocht fan de provinsje grutsk.

Lês fierder by de LC

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Fryske útjouwers sjogge tefreden werom op Frankfurter Buchmesse

logo.ensafh

Fryske útjouwers hawwe mei 19 bûtenlânske útjouwers op de Frankfurter Buchmesse praat. Dat is mear as de foargeande jierren. De ynternasjonale promoasje fan de Fryske literatuer docht fertuten. De Fryske delegaasje op de Frankfurter Buchmesse is tefreden oer de resultaten. De kontakten mei de bûtenlânske útjouwers moatte soargje foar mear oersettingen fan Fryske boeken.

Lês fierder by Omrop Fryslân

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Aginda 01-11-18: Lêzing Jelma Knol oer Net yn de prizen

logo.ensafh

Lêzing tongersdei 1 novimber 2018, 19.45 oere yn Tresoar, Ljouwert

Jelma Knol oer Net yn de prizen
Hoe serieus wurdt it literêre wurk fan froulju nommen?

Sûnt de Gysbert Japikspriis bestiet yn Fryslân, hawwe mar trije froulju de wichtichste literêre priis foar harren wurk krigen: de dichteressen Rixt, Ella Wassenaer en Tiny Mulder. De lêste kear wie yn 1986.

Dochs binne der gâns dichteressen dy’t wurk fan heech nivo publisearje: Baukje Wytsma, Margryt Poortstra, Albertina Soepboer, Elske Kampen. En poerbêste proazaskriuwsters: Hylkje Goïnga, Jetske Bilker, Greet Andringa, Marga Claus, Elske Schotanus. De opsomming fan nammen is fansels net folslein.

Yn literêre sjuerys sitte sûnt 1990 ek altyd ien of mear froulike sjueryleden.… Lês fierder

Teleks: ‘It sonken Waad’ fan de Dichter fan Fryslân

logo.ensafh

As earste Dichter fan Fryslân skriuwt Eeltsje Hettinga dit jier en takom jier seis oant tsien gedichten jiers. By dizzen it gedicht It sonken Waad dat skreaun is nij oanlieding fan ûnder mear it rapport De toekomst van de Waddenzee. Een stijgende zeespiegel over een dalende bodem. It is opdroegen oan Theunis Piersma, dy’t yn de top 100 fan meast duorsume Nederlanners stiet. De útslach fan dy troch it deiblêd Trouw op priemmen sette ferkiezing is hjoed buorkundich makke.

Lês fierder by de LC

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Aginda 25-10-18: De Voluspa yn it Frysk

logo.ensafh

It Voluspa projekt is in gearwurking tusken aktrise Eke Born, muzikant Rutger Dijkstra en ik sei de gek.

De Voluspa, of De profesij fan de sjenneres, is it iepeningsliet fan de Alde of Poëtyske Edda. Dy Edda is in samling goade- en heldelieten út Yslân. It wichtichste dêrfan is de Voluspa. Dêryn ferhellet in sjenneres, de Volva, de hiele skiednis fan de wrâld, fan de skepping oant de ein, it Ragnarok.

Yn it ramt fan Lân fan Taal sil de Voluspa foar it earst yn it Frysk oer it fuotljocht brocht wurde. Yn kombinaasje mei de muzyk ûnthjit de foardracht van de Volva in bysûnder barren, kleure fan in mystike, sjamanistyske sfear.

Lês fierder

Teleks: Ferslach presintaasje Swallows and Floating Horses

logo.ensafh

Krekt op ‘e tiid foar de Frankfurter Buchmesse fan nije wike is tongersdei by boekhannel Van der Velde yn Ljouwert de twatalige blomlêzing Swallows and Floating Horses presintearre. It giet om in romme, mar wol persoanlike seleksje út de Fryske literatuer fan alle tiden en wynstreken, sammele troch Ernst Bruinsma, Alpita de Jong en André Looijenga.

Lês, sjoch en harkje fierder by Omrop Fryslân

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Anne Feddema draacht foar by Radio 4

logo.ensafh

‘De Friese dichter Anne Feddema draagt voor de Hart en Zielbus zijn gedicht Mozart op wei nei Praach voor in het Fries.’

Anne Feddema

De Friese dichter Anne Feddema draagt voor de Hart en Zielbus zijn gedicht Mozart voor. In het Fries, met hieronder in tekst de Nederlandse vertaling:Mozart op weg naar PraagOp weg, op weg, op weg naar Praag.Maar al te graag, maar al te graag!Je blonde jongenskop,GALOP, GALOP, GALOP.Wonderlijk licht valt in het bosWaar koekoek roept,GALOP, GALOP, GALOP.Hop paardje hop!Vier kleine koetspaardjes,Vooruit, vooruit.GALOP, GALOP, GALOP.Koetskaros op weg naar Praag,Mar al te graag, maar al te graag!Kom op, kom op.Mozart lacht, lacht.Zijn lach kleurt geel,Blijrode morgenVerschrikt ruigpootbuizerdIn hoge boomtop.GALOP, GALOP, GALOP.Hé Constanze, scheetje, drolletje, poepie,Wis en waarachtig, het weer wordt slechter,Pluvius, die oude schobbejak stuurtZijn tranen op ons af.Mozart krijgt de slappe lach!GALOP, GALOP, GALOP.Voerman legt de zweep over het paardBliksems!… niet voor het onweer thuis.Op bergtopSilhouet van eenzaam kruis.Constanze zegt:Wolfi, ik hou mijn plasjeNiet meer op, stop, stop, stop!GALOP, GALOP, GALOP.Hang je kontje maar uit het raampje.Het is waar, een buitje zal het stuifzand leren.Ha, ha, ha, ha, ha, ha!Het dondert en bliksemt als een idioot.Wolfi, Wolfi…wij halen het nooit!Wijfie, niet zo zeuren, niet zo benauwd,Het is voerman wel toevertrouwd.En anders, wat dan nog,Het kost ons hoogstens de kop.Ha, ha, ha, ha, ha, ha!GALOP, GALOP, GALOP.En zie, heilige Sixtus en Calixtus, het klaart alweer op,Don Giovanni, Zerlina, Leporello, ik kom er aan.Houd moed, houd toon…GALOP, GALOP, GALOP!Kom op, kom op, kom opGraag niet zo traag.Op weg, op weg, op weg naar Praag.Ziedaar, roept hongerig Mozart,Daar is de herberg al,Ik wil parelhoen, met gebakken aardappeltjesMet ui en spek.Wolfi, jij denkt alleen maar aanMuziek, eten, drinken.Jij grote gek!Maar wat nu?…wie had dat ooit gedacht?De herberg is dicht.Geen warmte, geen mensen, geen licht!Hij heeft in de hens gestaan,Duivels, ik ruik het nog.Voerman zegt:Er is nog een gelegenheid, een stukje verderop!Mooi, lacht Mozart,Ik wou wel een keertje lékker schijten,Niet met m’n kont tussen de varens,Ik zou zeggen…Allez hop!GALOP, GALOP, GALOP.Later die avond.Constanze, wat hebben wij het toch goed.Lekker eten, drinken, reizen.Maar nu poepelapee,Je suis très, très, très fatiguéIk duik in mijn nest.Maar die nacht het eten lag te zwaarPlatplakkerig Amadeus haar.Vier grote, zwarteLijkpaarden trekken lijkkoetsenwagen,Mozart in de kist.Maar hij is niet dood,Hij schopt tegen het deksel,Bonkt eropGALOP, GALOP, GALOP.Ja, zo gaat dat.Vlammen schieten omhoogWagen omlaagDe aarde trilt enHet hemd voor Mozarts gat.Wolfi, Wolfi, word wakker,Jochie een nachtmerrie,Wat zweet je, zo nat je haar.Ik droomde dat ik schijndood was, werkelijk waarKom hier…Vlug een spatje Asbach UraltOf een potje bier.Mozart vindt nu rustTegen Constanzes borstZucht, gelukkig ik ben niet dood.En slaapt verder als een roosTot aan het ontbijtVan ham, ei, spek en Boheemse droge worst.Ze eten als een wolfMozart lacht, lacht en roept:Een nieuwe dag breekt aanFleurig van toon,Gisteren zit er weer op.En nú?…mar wát graagMaar ál te graagKom op, kom op, kom op…op weg naar PraagGALOP, GALOP, GALOP!

Lês fierder