Teleks: Direkteur LF2018 wietspuite by Iepen Up Live

logo.ensafh

Direkteur Tjeerd van Bekkum fan LF2018 is woansdeitejûn by Iepen Up Live wietspuite. Keunstkenner Huub Mous rûn mei in wetterpistoal it poadium op en spuite Van Bekkum wiet. Mous is lilk om’t Van Bekkum yn de media sein hat, dat er him net útsprekke wol oer de posysje fan foarsitter Jason Micallef fan de oare kulturele haadstêd, Valletta op Malta. Dy leit ûnder fjoer troch syn útlittings oer de fermoarde ûndersykssjoernaliste Daphne Caruana Galizia. Sa fynt er dat it tydlike monumint foar har fuort moat en dat der gjin permanint monumint hoecht te kommen.

Lês en sjoch fierder by Omrop Fryslân

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Frysk op skoallen, súkses foar ‘Sis tsiis’

logo.ensafh

Hjoed hawwe Deputearre Steaten fan Fryslân buorkundich makke dat de ûntheffings foar it Frysk op skoallen folslein ôfboud wurde sille. Yn 2030 moat it sa wêze dat oan skoallen hielendal gjin ûntheffings mear jûn wurde. It nijs mei as in súkses sjoen wurde foar ‘Sis Tsiis’, dat al hast twa jier fûl protestearret tsjin it belied fan de provinsje.

Lês fierder by It Nijs

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Omtzigt wol omtinken fan LF2018 oan “tsjustere susterstêd”

logo.ensafh

Ljouwert en Fryslân moatte dit jier by alle kulturele útwikselings mei Malta yn it ramt fan de kulturele haadstêd ek omtinken jaan oan de tsjustere kanten fan Malta. Dat seit CDA-Twadde Keamerlid Pieter Omtzigt. Moandei in heal jier lyn waard op Malta de bekende sjoernaliste Daphne Caruana Galizia opblaasd mei in autobom. Dichter fan Fryslân Eeltsje Hettinga frege yn syn fers ‘De opblaasde dei’ al omtinken foar dizze oanslach. De Ingelske oersetting fan dit fers krijt op it eilân Malta positive kritiken, ek fan de famylje fan Caruana Galizia.

Lês fierder by Omrop Fryslân

Sjoch ek by de Ljouwerter Krante

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Aginda 02-05-18: Lêzing oer Fedde Schurer

logo.ensafh

Op 2 mei 2018 om 14.30 uur in Trinitas te Heerenveen, houdt Johanneke Liemburg uit Wommels, een lezing over Fedde Schurer.

Het was een ontdekkingsreis!! Elf jaar werkte Johanneke Liemburg aan haar proefschrift over haar grote idool Fedde Schurer. Over deze journalist, politicus, dichter, pasifist en onderwijzer viel heel veel te vertellen. Liemburg wilde weten wat voor man hij was, ging op zoek en schreef een biografie.

Wie kent hem nog? Fedde Schurer

Schurer is al 50 jaar geleden overleden maar zijn werk leeft nog steeds. De meeste Friezen zullen zijn naam nog kennen van zijn verzen, van de Lemster schoolkwestie, de Friese Koerier of kneppelfreed.… Lês fierder

Aginda 21-04-18: Presintaasje ‘Het is er’ fan Wiebe Dooper

logo.ensafh

Op zaterdagmiddag 21 april a.s. wordt in Café Vellinga aan de Korte Veemarktstraat 11 in Sneek het eerste exemplaar van de dichtbundel ‘Het is er’ uitgereikt aan wethouder Maarten Offinga van Súdwest-Fryslân.
‘Het is er’ is geschreven door dichter Wiebe Dooper.
Dit literaire gebeuren wordt gepresenteerd door Amieke de Rapper. De inloop is vanaf 14.30 uur,
waarna het programma begint om 15.00 uur. Hillie van Brug bijt de spits af. Zij vertolkt als geen ander het authentieke volksgevoel van ‘haar stadsje Sneek. De Groninger dichter René Alberts geeft daarna acte de presence. Annemieke Brandsma leest twee verzen voor, Anske Smit volgt met zijn ‘Hylpers werk’ en Herman Langgraf presenteert onbekend werk.… Lês fierder

Teleks: Karen Bies troch sjuery Oare Wurden selektearre foar ferbliuw yn Ierlân

logo.ensafh

Skriuwster en programmamakster Karen Bies is troch de sjuery van it literêre útwikselingsprojekt Oare Wurden útkeazen foar in ferbliuw yn Ierlân. Fan de tsien ynstjoerde skriuwplannen fûn de sjuery dat fan Karen it sterkst. De kommisje is fan betinken dat Karen mei har kar foar in aktueel ûnderwerp, in multymediale foarm en in wichtige doelgroep hiel goed oanslút by de opset fan it Oare Wurden-projekt.

Bies neamt har ambisjeuze plan ‘de simmer fan Ids’. Se wol yn Ierlân in Frysk ferhaal foar jongeren (15 oant 20 jier) skriuwe, mar úteinlik moat it in roman en filmsenario foar in muzykfilm opsmite. Se wurket dêrby gear mei in echte band, de Fryske band WIEBE.… Lês fierder

Teleks: Biografy set Joast Halbertsma yn breder perspektyf

logo.ensafh

In nije biografy oer Joast Hiddes Halbertsma lit sjen dat er folle breder oriïntearre wie as allinne Fryslân. Skriuwster Alpita de Jong wurke acht jier oan it boek ‘Triomfen en tragedies van een uitmiddelpuntig man’ en hat dêrfoar in hiel soad argyfûndersyk dien. “Hy is folle mear as allinne Mister Fryslân. Ik ha syn hânskriftlik materiaal bestudearre. Syn reisferslaggen nei Rome, Napels en Parys bygelyks binne hiel nijsgjirrich. In soad minsken wisten ek net dat er allegear lêzingen hâlden hat, oer fan alles en noch wat, oer polityk, ekonomy mar ek oer Japanners en Sinezen. Dy ha ik no yn myn boek op in tagonklike manier iepenbier makke.”

Halbertsma wie net inkeld regionaal, mar ek ynternasjonaal oriïntearre.

Lês fierder