Teleks: Oprop foar skriuwprojekt ‘1000&1 Nacht’ fan Tryater

logo.ensafh

Bêste skriuwer,

Soesto it folhâlde om tûzen-en-ien nachten efter elkoar ferhalen te betinken en op te skriuwen?

Sa om it begjin fan ús jiertelling hinne ûntsnapte de moaie Sheherazade oan de dea troch tûzen-en-ien nachten in betsjoenend ferhaal oan de kening te fertellen. Dizze prachtige fertellingen foarmje in samling ferhalen út it Midden Easten. Ferhalen fan fier fuort, oer minsken fier fuort…of stean al dy ferhalen miskien just wol tichterby as datst tinke soest?

De foarstelling 1000&1 Nacht, sa as Tryater dat foar eagen hie, sil der net komme. Mar yn dizze spannende tiid – wêryn it wichtich is om sa no en dan te ûntsnappen oan de realiteit troch de rykdom fan de ferbylding op te sykjen – itte we de moedfearren net hingje.… Lês fierder

Teleks: Oprop gedichten FeRstival

logo.ensafh

Oprop gedichten FeRstival

Cedin docht de jierlikse oprop om gedichten yn te stjoeren foar FeRstival.

Wa skriuwt in fers foar de jeugd dat geskikt is om foar te dragen?
Dan kinne wy op ‘e nij in moai boekje gearstalle mei safolle mooglik nije fersen.

In karkommisje giet (anonym) gear oer de fersen. Wurde dy geskikt achte, dan sille se bondele wurde yn it boekje FeRsefariaasje. Dat sil nei de skoallen stjoerd wurde en dêr kinne de meidoggers dan in fers út kieze. Wy ha trije skiften:

– Starters 1ste klasse basisfoarming, dus 12/13 jier;
– Trochsetters 2de en 3de klassers, dus 14 en 15 jier;
– Toppers 4de klassers, MBOers en HBOers, 16, 17 jier en âlder.… Lês fierder

Teleks: Wethâlder Feitsma “Ik meitsje my soargen oer de kulturele sektor op lange termyn”

logo.ensafh

De Ljouwerter wethâlder fan kultuer Sjoerd Feitsma hat grutte soargen oer de kulturele sektor op de langere termyn. “Ik bin tige wiis mei de maatregels dy’t no nommen wurde, mar hoe komt it oer twa moanne? We moatte no echt mei ús allen foarút sjen, wat betsjut dit foar ús ynstellings en festivals oer in healjier of in jier?” De gemeenten hawwe in soad oerlis mei de minister fan kultuer, mar dat giet noch hieltyd oer de koarte termyn.

Lês en sjoch fierder by Omrop FryslânLês fierder

Teleks: Auteursbond VS boos op Internet Archive om oneindig uitlenen e-boeken

logo.ensafh

De Amerikaanse auteursbond Copyright Alliance is boos op de non-profitorganisatie Internet Archive, die de online toegang tot informatie wil bevorderen. Vanwege de coronacrisis stelde het internetarchief een week geleden tijdelijk 1,4 miljoen e-boeken breed beschikbaar via een zogenoemde ‘noodbibliotheek’.

Normaal gesproken kan een e-boek maar aan één persoon tegelijk worden uitgeleend. Andere geïnteresseerden komen op de wachtrij te staan tot het boek beschikbaar is, maar die technische beperking is momenteel opgeschort.

Lês fierder by Nu.nlLês fierder