Aginda 30-06-18: Fremibu foar skriuwers en dichters

logo.ensafh

De FreMiBu is in treffen op in ynformeel en sfearfol plak dat net ôfhandich gelegen is.
Grand Café Wouters oan it stasjonsplein yn Ljouwert foldocht skoan oan de kritearia.

Alle kearen in ferrassing wa’t fan de kollega’s opdaagjen komme en hoe smout of besteklik oft it petear oan tafel wurdt, mar dat wurdt it wol!

De FreMiBu is op elke lêste freed fan de moanne.

Wa’t it in kear net skikt, mar wol komme woe – gjin noed! Elke oare moanne is der wer in FreMiBu…

Ynrintiid: healwei fiven oant seis oere, elk mei fansels bliuwe oant slutingstiid fan Wouters.

Dit is in partikulier (lês: net subsidearre; lês: der hoecht gjin ferantwurding ôflein te wurden, lês: jim betelje jim eigen drankjes en bitterballen) ynisjatyf, foaral bedoeld om mei inoar te praten en te drinken en yn ‘e kunde te kommen mei de oare bodders yn de Fryske literatuer.… Lês fierder

Teleks: Literêre kaart fan Fryslân

logo.ensafh

Een kaart van Friesland in literaire citaten. De Leeuwarder Courant gaat deze zomer, samen met lezers op zoek.

De wereld, dus Friesland ook, bestaat uit taal. Taal omringt ons, koppelt herinneringen aan plekken, roept lang vervlogen tijden op. Om dat inzichtelijk, ja tastbaar te maken, start Tresoar, samen met de Culturele Onderneming, de Leeuwarder Courant en Leesbaar Laagland een zoektocht naar literaire citaten uit romans, novelles, dichtbundels, korte verhalen en liedteksten die te maken hebben met Friesland.

Lês fierder by de Leeuwarder Courant

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Janneke Spoelstra nei Transpoesie yn Brussel

logo.ensafh

Foar de achtste kear wurdt yn Brussel it Transpoesie Poëzyfestival organisearre. Foar it earst is der ek in Fryske dichter oanwêzich, nammentlik Janneke Spoelstra. Hja mei op 26 septimber optrede wannear’t it de Europeeske Dei fan ’e Talen is tusken 24 oare talen út Europa.
It Network to Promote Linguistic Diversity hat ûnder oaren mei It Skriuwersboun kontakt opnommen om mei in foardracht te kommen. It Boun hat dat aktyf útsetten en in sjuery besteande út Alex Riemersma (Provinsje Fryslân), Cor van der Meer (Fryske Akademy) en Tryntsje van der Veer (It Skriuwersboun) hawwe út fiif opjeften de dichteresse Janneke Spoelstra keazen mei har gedicht ‘Altyd alve’.… Lês fierder

Aginda 06-07-18: Visions of the Basque country through Frisian eyes (and words)

logo.ensafh

Visions of the Basque country through Frisian eyes (and words)

Op freedtejûn 6 july is Talepaviljoen MeM it dekor foar in ynternasjonale jûn mei literatuer en muzyk. Publyk is fan herte wolkom. Sintraal stiet de Baskyske taal en kultuer. Yn in ynformele talksjo komme ferskate sprekkers oan it wurd. Sa binne skriuwers Gerard de Jong en Bart Kingma te gast. Beide reizgen sy foar it literêre útwikselingsprojekt Oare Wurden nei Baskelân. Se fertelle oer harren ûnderfinings dêr en stelle de fraach oft der oerienkomsten binne tusken de Baskyske en Fryske taal en identiteit. Ek komt Mirjam Vellinga oan it wurd. As projektlieder fan Lân fan Taal by de Afûk is sy de betinkster fan de Baskyske wike.… Lês fierder

Aginda 06-07-18: Presintaasje ‘Freark fan Hallum’

logo.ensafh

Freed 6 july is de presintaasje fan it boek Freark fan Hallum, oarspronklik yn it Latyn skreaun troch kanunnik Sibrandus Leo (1528-1583) en no streekrjocht fan it Latyn oersetten yn it Frysk troch Klaas Bruinsma (1931).

It boek beskriuwt it libben fan earwearde pater Frederik van Hallum (1125-1175) de stichter en de earste abt fan it kleaster Mariëngaarde, de tún fan de Hillige Maria, sa’t er it kleaster neamde by de stichting yn 1163. Freark wie der abt fan 1163 oan’t 1175.
Yn 1575 hat Sibrandus Leo fan it Promonstratenzer-kleaster (orde fan Prémontré) fan Mariëndal te Lidlum by Tsjummearum yn de Vitae Fretherici it libben fan Freark beskreaun.… Lês fierder

Teleks: Fryske dichters yn de Grinzer Prinsentuin

logo.ensafh

Fan de site:

Het festival eindigt zondagmiddag 15 juli in de Prinsentuin. Die ochtend is er een Friese brunchwandeling (met suikerbrood). Friese dichters dragen voor, je maakt op bijzondere wijze kennis met het werk van Dichter van Fryslân Eeltsje Hettinga en wordt door hem bijgepraat over de huidige stand van de poëzie in Friesland. Er is een poëtische krachtmeting tussen Geart Tigchelaar (Friesland) en Myron Hamming (Groningen). Het zanger-vertalertrio The Siskins (Ireen Niessen, Elsbeth Mulder en Klaske Kamstra) brengt tot slot de harmonie tussen beide provincies terug met hun Friese (en anderstalige) bewerkingen van klassiekers.

Sjoch hjir foar it folsleine programma

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Eksposysje oer Joast Halbertsma yn Museum Hert fan Fryslân, Grou

logo.ensafh

Wrâldboarger út Grou, eksposysje oer Joast Hiddes Halbertsma (1789-1869) en syn ynternasjonale ynteresses, te sjen fan 1 april o/m 30 novimber 2018 yn Museum Hert fan Fryslân yn Grou.

Joast, menistedûmny en taalgelearde, wie ien fan de fjouwer soannen fan de famylje Halbertsma. Dy famylje wenne al foar 1800 yn Grou. Hy studearre teology oan it menisteseminaarje yn Amsterdam en waard dêrnei predikant yn Boalsert (1814-1821) en letter yn Dimter. Mei syn bruorren Tsjalling en Eeltsje hat Joast him ynset om de Fryske taal mear sprekke te litten. Dêrtroch binne de bruorren yn Fryslân, en foaral yn Grou, ferneamd.

Joast hold him neist de Fryske taal – hy wie ûnder oare de skriuwer fan it earste Frysk wurdboek – ek dwaande mei it bestudearjen fan kultueren.… Lês fierder

Aginda 21-06-18 Lunsjlêzing Bas Hesselink: ‘Friese cultuur in boek en prent door een niet-Fries’

logo.ensafh

21-06-2018 12:00-01:30

​Elke tredde tongersdei fan de moanne organisearje Tresoar en De Culturele Onderneming in lunsjlêzing yn Ljouwert. Kom yn de kunde mei allerhande nijsgjirrige ûntwikkelingen en ûndersiken fan universiteiten, hegeskoallen en oare organisaasjes yn Fryslân. Op 21 juny wurdt de lêzing jûn troch Bas Hesselink, ekspert by Tussen Kunst en Kitsch. It ûnderwerp fan de lêzing is ‘Friese cultuur in boek en prent door een niet-Fries.’
Programma
12.00 ynrin
12.30 lêzing
13.15 fragen
13.30 ein

Reservearje
Graach reservearje op:
info@tresoar.frl/0587890740/0587890792

De lêzing is fergees.
Gebrûk meitsje fan de lunsj (2 broadsjes + 1 konsumpsje foar €3,00)? Dan dit graach apart fermelde.… Lês fierder

Teleks: De nacht fan Mare bekroand mei Rink van der Veldepriis 2018

logo.ensafh

De nacht fan Mare bekroand mei Rink van der Veldepriis 2018

De Rink van der Veldepriis 2018 is freed 15 juny útrikt oan skriuwer Willem Schoorstra foar syn roman De nacht fan Mare. De oarkonde, de jildpriis en in byld fan Anne Woudwijk is him by de skriuwersarke fan Rink oerlange op de Feanhoop.

De foarsitter fan de sjuery, Janny Bottema, priizge it boek û.o. om syn byldzjende en poëtyske skriuwstyl, dy’t bytiden ek ‘rjocht foar de raap is’. As je ien kear begûn binne te lêzen, lit it ferhaal je net mear los. Neffens de sjuery behearsket Willem Schoorstra de Fryske taal oant yn syn fingerseinen.… Lês fierder