Aginda 31-08-18: Fremibu foar skriuwers en dichters

logo.ensafh

De FreMiBu is in treffen op in ynformeel en sfearfol plak dat net ôfhandich gelegen is.
Grand Café Wouters oan it stasjonsplein yn Ljouwert foldocht skoan oan de kritearia.

Alle kearen in ferrassing wa’t fan de kollega’s opdaagjen komme en hoe smout of besteklik oft it petear oan tafel wurdt, mar dat wurdt it wol!

De FreMiBu is op elke lêste freed fan de moanne.

Wa’t it in kear net skikt, mar wol komme woe – gjin noed! Elke oare moanne is der wer in FreMiBu…

Ynrintiid: healwei fiven oant seis oere, elk mei fansels bliuwe oant slutingstiid fan Wouters.

Dit is in partikulier (lês: net subsidearre; lês: der hoecht gjin ferantwurding ôflein te wurden, lês: jim betelje jim eigen drankjes en bitterballen) ynisjatyf, foaral bedoeld om mei inoar te praten en te drinken en yn ‘e kunde te kommen mei de oare bodders yn de Fryske literatuer.… Lês fierder

Aginda 07-09-18: presintaasje biografy Anders Minnes Wybenga

logo.ensafh

Freed 7 septimber wurdt yn sealesintrum Nij Sion yn Nijewier de biografy fan de Fryske skriuwer, dichter en taalstrider Anders Minnes Wybenga presintearre:

Yn eigen taal
gearstald troch histoarikus Jan Minno Rozendal
Wybenga wie gernier yn ՚e omkriten fan Wetsens. Njonken it wurk op syn bedriuwke hat er in soad foar de Fryske saak út ՚e wei set.
Syn bydragen yn It Heitelân, De Tsjerne, De Stim fan Fryslân, It Griff. Frysk Tydskrift, De Dockumer Courant, it Friesch Dagblad en Yn ús eigen taal, it ledeblêd fan it Kristlik Frysk Selskip, binne net te tellen. Wybenga wie de earste Fryske dichter dy՚t it oandoarst en set alle 150 psalmen yn it Frysk oer (útjefte yn 1923).… Lês fierder

Teleks: Smallingerland remt gemeentedichter af

logo.ensafh

De gemeentedichter van Smallingerland, Andries de Jong, strooit met gedichten en heeft meer ideeën om poëzie zichtbaar te maken. De gemeente trapt op de rem.

Andries de Jong heeft een missie. Hij wil gedichten zichtbaar maken in Smallingerland. Dat kondigde hij aan toen hij in maart 2017 voor twee jaar het stokje overnam van gemeentedichter Winfried Bruinsma. De gemeente toonde zich verheugd, maar trapt nu af en toe op de rem.

Lês fierder by de LC

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Aginda 02-09-18: Bûter yn ’e Brij Festival 2018

logo.ensafh

It is dit jier njoggentich jier lyn dat Tony Feitsma yn Brantgum berne waard. Om dat te betinken wurdt dêr op snein 2 septimber it Bûter yn ’e Brij Festival 2018 holden. It tema fan dat festival is Mienskip: doarp en identiteit, dat oanslút by it wurk fan it Feitsmafûns én by it Iepen Mienskip-tema fan LF2018.

Sjoch foar mear ynformaasje by It Nijs

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Geart Tigchelaar yn de LC

logo.ensafh

Mei in soad bombarje en geweld wienen der in stikmannich keunstners ynflein om te soargjen dat yn alle alve stêden fonteinen kamen te stean. Under it mom dat Friezen gjin aan fan keunst hawwe soenen, moast soks oan oaren oerlitten wurde. Dy fonteinen steane der no allegearre, op dy fan Dokkum nei. Men kin jin ôffreegje wat in potfisk yn ’e haven fan Harns en de twa liuwen dy’t op kitscherige wize út it wapen fan Warkum knipt en plakt binne te krijen hawwe mei keunst.

Lês fierder by RIXT

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Aginda 05-08-18: Optreden Kristina Kočan mei de band Xera-Raíz

logo.ensafh

Kristina Kočan, de Sloveenske dichteres dy’t foar Oare Wurden te gast is yn Fryslân, sil snein 5 augustus foardrage yn it Talepaviljoen MeM. Se sil optrede mei de band Xera-Raíz út Asturië (Noard-Spanje), op de earste middei fan de Asturyske wike yn it Lân fan Taal. Xera-Raíz makket in oansteklike en hiel orizjinele miks fan tradisjonele folksmuzyk en rock yn de Asturyske taal.

Lês fierder by Oare Wurden

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: ItNijs.frl hellet tweintichtûzen foto’s fan webside

logo.ensafh

As gefolch fan in rjochterlike útspraak oer in auteursrjochtekwestje hat de digitale krante ItNijs.frl likernôch tweintichtûzen foto’s fan de webside helle.

It folslein Frysktalige nijsblêd wurket mei in tige beheind budzjet en brûkt dêrom rjochtefrij byldmateriaal. Lykwols is yn de deistige hektyk fan de nijsfoarsjenning in flater altyd mooglik, benammen om’t de rjochten fan foto’s net altyd dúdlik binne. Dat ferdútste de Ried fan de Fryske Beweging, de oanbieder fan It Nijs, by de kantonrjochter, yn in saak om it by fersin publisearjen fan twa foto’s dêr’t in fotograaf goed twatûzen euro foar easke. De Ried – dy’t om de kosten te beheinen gjin abbekaat hie – joech ta skuldich te wêzen, want de ferantwurdlikheid om rjochten te efterheljen leit neffens de wet by de brûker fan in foto, mar makke beswier tsjin de hichte fan it easke bedrach.… Lês fierder