Aginda 30-04-19: Ferhalejûn mei Mindert Wijnstra

logo.ensafh

​“Ferhalefertelle is de keunst om it publyk mei te nimmen yn de wrâld fan de ferbylding. Mar in goed ferhaal fermakket de minsken net allinnich, it ferbynt ek, bringt minsken tichterby elkoar. Ferteller en publyk diele mei-elkoar in bysûndere ûnderfining.” Sa seit Mindert Wijnstra sels oer it fertellen fan ferhalen.
Op tiisdei 30 april 2019 wurdt troch de Stifting Freonen fan Tresoar har jierlikse maitiidsgearkomste holden, mei diskear ferhaleferteller en skriuwer Mindert Wijnstra.

It programma sjocht der sa út:
19.45 Ynrin en ûntfangst
20.00 Iepening en meidielingen troch foarsitter Jannie van der Kloet. De finansjele stân fan saken yn it koart troch ponghâlder Meindert Reitsma en meidielingen fan de kaskommisje
20.15 Ferhalen fan Mindert Wijnstra
20.45 Skoft
21.10 Mear ferhalen fan Mindert Wijnstra
21.50 Ofskie bestjoersleden
22.00 Sluting

Oanmelding foar dizze jûn wurdt tige op priis steld.… Lês fierder

Teleks: Oant 12 maaie noch ynstjoere foar de Rely

logo.ensafh

Oant 12 maaie noch ynstjoere foar de Rely

Wa’t gading meitsje wol nei in Rely Jorritsmapriis, kin noch oant 12 maaie syn of har ferhaal en/of gedicht ynstjoere. De sjuery, dy’t de ynstjoeringen anonym hifket, kin op syn meast fiif ferhalen en fiif fersen bekroane. Elk bekroand ferhaal of gedicht wurdt honorearre mei 1000 euro.

De ynstjoeringen moatte digitaal as bylage ferstjoerd wurde oan ynfo@stiftingflmd.nl Namme, adres en telefoannûmer fan de ynstjoerders moatte yn de e-mail fermeld wurde, mar bliuwe geheim foar de sjuery, besteande út Karen Bies, Douwe Kootstra en Inge Heslinga. Foar mear ynformaasje sjoch de webside www.stiftingflmd.frl of skilje mei Antje Postma, tel.… Lês fierder

Teleks: Bûtensteanders en it Podium fan de LC

logo.ensafh

Ynstjoerd

Wat him earst ôfspile
Yn har kollum (LC, 15-3-2019: ‘Fries’) skreau Kirsten van Santen dat de ‘great Frisian novel’ ek wol yn it Nederlânsk skreaun wurde koe, mar hja leaude dat in bûtensteander, lykas as hja harsels beskôget, dêr faaks neat fan fine mocht. De oare deis ferskynde der al in reaksje fan Kerst Huisman yn Ingezonden (LC, 16-3-2019: ‘Friese roman in het Nederlands’) dêr’t er yn ferkundige dat Stiefmoeder Aarde eins al de ‘great Frisian novel’ wie. Ik haw der ek op reagearre (LC, 19-3-2019: ‘Frisian literature’), mar myn ynstek wie in bytsje oars. Ik sjoch it as in (ûn-)bewuste oanslach om de betsjutting fan it attribút Frysk of Fries sa te feroarjen dat de taal der net mear ûnder falt.… Lês fierder

Aginda 26-04-19: Presintaasje ‘Petgat’

logo.ensafh

Willem Winters en Anneke van Renssen verbleven in het voorjaar van 2018 en in de winter van 2018-2019 in het skriuwersarkje van Rink van der Velde. Het arkje ligt in een petgat op De Veenhoop. Schrijvers en (beeldend) kunstenaars kunnen er gedurende de zomermaanden enige tijd verblijven. Winters en van Renssen gingen de uitdaging aan om ook in de winter enige tijd in het arkje door te brengen. Het werd een enerverende tijd met hevige regen, mist, vorst, stormen en sneeuw. De waterleiding knapte tot twee keer toe, de gasleiding begaf het.

Willem maakte dagelijks een foto vanuit vrijwel hetzelfde standpunt.… Lês fierder