Aginda 23-11-17: Lêzing Oera Lindaboek

logo.ensafh

Hoe’t it kin dat it mysterieuze hânskrift út de Fryske Kanon yn safolle lannen safolle losmakke hat.​
Yn 1867 waard in mysterieus hânskrift ta bestudearring foarlein oan it Frysk Genoatskip. It wie Cornelis Over de Linden dy’t it hânskrift in oantal jierren dêrfoar krigen hat. It boek beskriuwt dat der al yn it jier 2000 foar Kristus in Fryske beskaving ûntstien wie dy’t as foarbyld jildde foar de beskavingen dy’t dêrnei kamen. Yn de jierren nei de ‘ûntdekking’ fan it boek wie der in soad diskusje oer de autentisiteit en wie men op syk nei de skriuwers. Ek yn it ynterbellum is it boek yn ‘e oandacht kaam en sels frij resint hat der ynteresse west yn it boek.… Lês fierder

Teleks: Lexicon Frisicum wurdt oerset nei Frysk en Ingelsk

logo.ensafh

It Latynske wurdboek Lexicon Frisicum fan Joost Hiddes Halbertsma (1789-1869) is it earste wurdboek dat de Fryske taal beskriuwt. It wurdt dêrom wol sjoen as de basis fan it skriuwen fan hjoeddeistige Fryske wurdboeken.

Leksikograaf Anne Dykstra sil artikelen út it leksikon oersette nei it Frysk en it Ingelsk. De provinsje Fryslân stelt in subsydzje fan 10.000 euro beskikber. Hy docht dat wurk mei twa oaren. It wurdboek ferskynde yn 1872 en wie skreaun yn it Latyn en Gryksk. “It is in bysûnder wurdboek, want it jout net inkeld de betsjutting fan de wurden, mar Halbertsma jout ek rike histoaryske beskriuwingen fan bygelyks brulloften en begraffenissen,” fertelt Anne Dykstra.… Lês fierder

Teleks: Eeltsje Hettinga is de earste Dichter fan Fryslân

logo.ensafh

Eeltsje Hettinga is keazen as de alderearste Dichter fan Fryslân. De beneaming is foar twa jier. Hy wûn de ferkiezing mei it fers ‘Under de steden’. Deputearre Sietske Poepjes beneamt de Dichter fan Fryslân op 24 novimber yn de Herman Gorterkerk te Balk.

As Dichter fan Fryslân is Hettinga de kommende twa jier poëtysk ambassadeur. Hy skriuwt seis oant tsien gedichten jiers, leafst ynspirearre troch opfallende en aktuele saken yn de provinsje. De Dichter fan Fryslân kriget dêr in fêste fergoeding foar fan € 2.500,- jiers en € 250,- foar elk gedicht. De sjuery bestiet út Obe Alkema, Peter van Lier en Tamara Schoppert .… Lês fierder

Teleks: Afûk krijt 180.000 euro provinsjejild foar Fryske boek

logo.ensafh

De Afûk krijt 180.000 euro fan de provinsje foar de promoasje en de ferkeap fan it Fryske Boek. De taken dêrfoar binne earder dit jier oergien fan Tresoar nei de Afûk. De Afûk hat in plan opsteld oer hoe’t se de boeken oan de man bringe sille. It jild kinne se dêrfoar goed brûke. Neffens direkteur fan de Afûk Koen Eekma sit der wer in opgeande line yn de ferkeap fan Fryske boeken. Dit komt ek troch de sutelaksjes by de doarren del. Dat hat in pear jier stillein mar it suteljen smyt hieltyd mear op.

Boarne: Omrop Fryslân

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: ‘It sinfol bestean’ fan Willem Verf Boek fan ‘e Moanne

logo.ensafh

It sinfol bestean is útkeazen as Boek fan de Moanne yn novimber en desimber. It boek is o/m 31 desimber foar mar € 14,50 te keap yn de boekhannel.

‘Karin en Jitse, beide aardich yn de sechtich, wurde nei mear as fjirtich jier ynienen konfrontearre mei in persoan dêr’t se mei ôfkear oan weromtinke. Wat se mei dy man meimakke ha yn harren studintetiid, is de reade tried yn de besrkiuwing fan de jierren dat Jitse en Karin elkoar kennen learden. Dy reade tried is yn dizze roman ferfrissele mei harren libbens fan no: beide binne aktyf yn de polityk, tige maatskiplik belutsen en kieze foar in sinfol lêste part fan harren libben.… Lês fierder

Aginda 24-11-17: Fremibu foar skriuwers en dichters

logo.ensafh

De FreMiBu is in treffen op in ynformeel en sfearfol plak dat net ôfhandich gelegen is.
Grand Café Wouters oan it stasjonsplein yn Ljouwert foldocht skoan oan de kritearia.

Alle kearen in ferrassing wa’t fan de kollega’s opdaagjen komme en hoe smout of besteklik oft it petear oan tafel wurdt, mar dat wurdt it wol!

De FreMiBu is op elke lêste freed fan de moanne.

Wa’t it in kear net skikt, mar wol komme woe – gjin noed! Elke oare moanne is der wer in FreMiBu…

Ynrintiid: healwei fiven oant seis oere, elk mei fansels bliuwe oant slutingstiid fan Wouters.

Dit is in partikulier (lês: net subsidearre; lês: der hoecht gjin ferantwurding ôflein te wurden, lês: jim betelje jim eigen drankjes en bitterballen) ynisjatyf, foaral bedoeld om mei inoar te praten en te drinken en yn ‘e kunde te kommen mei de oare bodders yn de Fryske literatuer.… Lês fierder

Aginda 26-11-17: Dichter skriuwt Liet

logo.ensafh

Op snein 26 novimber organisearret Liet, yn gearwurking mei Jan Tekstra, in iepen atelier mei dichters en muzikanten/songwriters. Dat dogge se yn Grand Café De Friesche Club yn Ljouwert.

It skriuwen fan in goeie sjongtekst is net ienfâldich en faak in iensum proses. Om mear ynsjoch te krijen yn hoe’t dat proses wurket, keppelje wurde in tal renommearre Fryske dichters oan in pear goeie muzikanten/songwriters keppele en krije se de opdracht om yn koarte tiid mei-inoar in liet te meitsjen.

De trije groepen geane op ferskate lokaasjes mei harren opdracht oan ’e slach. De earste bliuwt in it kafee fan De Friesche Club, de twadde giet nei “De Bestemming”, in tsjalk oan de Willemskaaie, en de tredde giet oan it wurk yn boekhannel Van der Velde oan de Nijstêd.… Lês fierder

Teleks: Obe Postma gedichtemiddei, oprop foar nije gedichten

logo.ensafh
Obe Postma gedichtemiddei yn gearwurking mei Tresoar

Tiid: freed 6 april 2018, 15.00 – 17.00; foarôf: boekpresintaasje trijetalige bondel fan Postma-fersen (útwreide twadde ferzy fan What the poet must know)

Plak: Gysbert Japicxseal, Tresoar

Lânskipspine (?) – In útdaging foar de Fryske dichters. (Wedstriid)

Obe Postma is ien fan de grutste Fryske dichters. Takom jier 2018 is it syn 150ste geboartejier. Takom jier is ek it jier dat Ljouwert de Kulturele Haadstêd wêze mei. Dat der binne twa redenen om yn dat ramt even stil te stean bij Postma.

Postma is wol ‘de dichter fan it Fryske lân’ neamd. Postma, boeresoan dy’t syn hiele fierdere libben yn de stêd trochbrocht hat, hat dat lânskip grif idealiseard.

Lês fierder

Teleks: Fersyk Gysbert Japicxhûs om bydrage Fryske Spreukekalinder

logo.ensafh

It Gysbert Japicxhûs
Wipstrjitte 6
8701 HZ Boalsert
ynfo@gysbertjapicx.nl
Tel: 0515-573990

Boalsert, 9 novimber 2017

Achte lêzer,

Alle jierren meitsje wy yn it Gysbert Japicxhûs de Fryske Spreukekalinder.
Dy foar 2018 is no klear en leit yn de winkels.
Wy sille no dwaande mei de kalinder foar 2019 en sykje dichters dy’t hjir in bydrage oan leverje wolle.
It is dreech foar ús om oan nij wurk te kommen, om’t wy net oer e-mailadressen beskikke fan skriuwers dy’t noch net earder gedichten oanlevere ha.Dêrom hjirby ús fersyk oft jo dizze mail trochstjoere wolle nei dichters dy’t by jo bekend binne.
Nij wurk hoecht it perfoarst net te wêzen.… Lês fierder