Teleks: Fryske teksten op stedsgebouwen yn Ljouwert

logo.ensafh

Op gebouwen yn de binnenstêd fan Ljouwert komme teksten te stean foar it iepeningswykein fan Kulturele Haadstêd. De teksten moatte de bewenners en besikers fan de stêd de Fryske taal en meartalichheid sjen litte. Mei dit projekt Sichtberens wolle de gemeente Ljouwert en de provinsje Fryslân de posysje fan it Frysk yn de iepenbiere romte fersterkje.

Lês fierder by Omrop Fyslân

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Aginda 29-01-18: Gedichtejûn mei muzyk yn biblioteek It Fean

logo.ensafh

Op maandagavond 29 januari krijgen poëzieliefhebbers de kans één of meer gedichten voor te dragen in de bibliotheek van Heerenveen.

Dit mogen gedichten van eigen hand zijn, maar ook kan poëtisch werk van een ander worden voorgelezen. Aanmelden kan tot en met woensdag 24 januari. Feandichter Edwin de Groot, schrijver Karst Berkenbosch en kunstencentrum Ateliers Majeur verlenen medewerking aan deze gedichtenavond. De aanvangstijd is 19.30 uur en de toegang is gratis. Belangstellenden zijn welkom.

Iedereen kan meedoen aan de gedichtenavond. Deze vindt plaats tijdens de landelijke Poëzieweek (25 tot en met 31 januari), met als thema Theater. Deelnemers aan de gedichtenavond hoeven zich hier niet aan te houden.… Lês fierder

Teleks: Poëzijmasjines draaie yn Tresoar

logo.ensafh

Vier poëziemachines van vier meter hoog sieren vanaf nu de studiezaal van Tresoar in Leeuwarden. Ze zijn onderdeel van Lân fan taal.

De machines tonen werk van Eeltsje Hettinga, Elmar Kuiper, Sytse Jansma en Grytsje Schaaf. De dichters werkten samen met kunstenaars Kaneli & Smit, Machteld van Buren en Hans Wijbergen.

Na de opening van LF2018, op 26 en 27 januari, draaien de poëziemachines 24 uur per dag door, alle dagen van het jaar.

Sjoch fierder by Huis aan Huis

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Aginda 02-02-18 o/m 04-02-18: Iepening ‘Lân fan Taal’

logo.ensafh

It earste wykein fan febrewaris is de feestlike iepening fan Lân fan Taal, de frijsteat foar ekenien en alle talen. Untdek de skatkeamer fan de Fryske kultuer en skiednis by Tresoar en fyn ferhalen fan Ljouwerters yn it gemeentehûs. Kom binnen yn Obe, it nagelnije taalpoadium op it Aldehoustertsjerkhôf. Ek kinst genietsje fan de premjêre fan de earste fideoprojeksje op de Aldehou en is der in minyfestival yn de Prinsetún! Alles is fergees tagonklik. Sjoch op de webside fan Lân fan Taal foar in folslein programma.

Boarne: Tresoar

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Aginda 25-01-18: Gedichtedei Dokkum mei Dongeradichter Tsead Bruinja en Iepen Poadium

logo.ensafh

Donderdag 25 januari vindt in Dokkum de jaarlijkse ‘Receptie voor het Gedicht ‘plaats. De Gedichtendag is het poëziefeest in Nederland en Vlaanderen. Ieder jaar op de laatste donderdag van januari staat de poëzie een dag lang in het zonnetje.

Onder het genot van een hapje en een drankje kan iedere belangstellende luisteren naar Dongeradichter Tsead Bruinja. Ook leerlingen van het Piter Jelles College zullen zelf geschreven gedichten voordragen. Eens in de twee jaar wordt een Open Podium gehouden. Dit jaar is het podium opnieuw beschikbaar voor poëzieliefhebbers. Stichting Dongeradichter roept bekend, maar ook onbekend talent in de gemeente op tijdens de ‘Receptie voor het gedicht ‘gebruik te maken van het Open Podium om een eigen gedicht voor te dragen.… Lês fierder

Teleks: Direkteur Brand fan FA leit bestjoerlike taken del

logo.ensafh

Folgjend op de resinte ûntjouwingen binnen de Fryske Akademy hat de Ried fan Tafersjoch yn oerlis mei direkteur-bestjoerder Hanno Brand besletten dat lêstneamde syn bestjoerlike taken mei yngong fan moandei 15 jannewaris 2018 delleit en dat de koartlyn oanstelde prosesbegelieder dy taken fan dyselde datum ôf as ynterim-bestjoerder waarnimt.

Lês fierdr by de Fryske Akademy

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Libbensgrutte projeksjes op Aldehou yn hiel 2018

logo.ensafh

De Aldehou yn Ljouwert is yn 2018 it dekôr foar libbensgrutte projeksjes. Fjouwer kear giet in multydissiplinêr, meartalich fideokeunstwurk yn premjêre. De projeksjes binne alle tongersdei- oant en mei sneintejûnen fergees te sjen, fan 1 febrewaris oant en mei 25 novimber. De begjintiid is ferskillend, ôfhinklik fan it stuit dat de sinne ûndergiet.

Lân fan taal, grut programmaûnderdiel fan Leeuwarden-Fryslân Kulturele Haadstêd fan Europa, hat dêrta opdracht jûn oan fjouwer ferskate kombinaasjes fan Fryske en oarstalige komponisten, taalkeunstners, muzikanten, filmers en fideokeunstners. Under harren binne Herman van Veen, Rodaan Al Galidi en Tsead Bruinja. Troch op it plein krêftige projektoaren en speakers del te setten, wurdt elke projeksje in totaalbelibbing.… Lês fierder

Teleks: Tresoar siket aventoerlike skriuwer  (m/f)!

logo.ensafh

Foar it literêre útwikselingsprojekt Other Words/Oare Wurden siket Tresoar nei in Fryske skriuwer dy’t de útdaging oandoart om acht wiken lang yn Ierlân te wenjen en te wurkjen.

It projekt Other Words/Oare Wurden is in ynternasjonaal literêr útwikselingsprojekt. Doel is om in netwurk op te bouwen fan skriuwers yn lytse- en minderheidstalen yn Europa. Njonken Fryslân dogge en Baskelân, Ierlân, Slovenië en Masedoanië mei oan it projekt. Earder ferbleaune der ek al Fryske skriuwers yn San Sebastián (Baskelân), Bitola (Masedoanië) en Maribor (Slovenië). Ek ferwolkomme Ljouwert al fjouwer bûtenlânske skriuwers.

Hjoed begjint de seleksjeproseduere foar it folgjende ferbliuw: in Fryske auteur mei yn de simmer fan 2018 acht wiken nei Dublin (Ierlân) om ynspiraasje op te dwaan, te (net)wurkjen en diel te nimmen oan kulturele aktiviteiten.… Lês fierder

Teleks: Achtste edysje fan De Skoalskriuwer set 22 jannewaris útein

logo.ensafh

Fan moandei 22 jannewaris 2018 ôf krije fyftich basisskoallen ferspraat troch hiel Nederlân in healjier in Skoalskriuwer yn ’e klasse. Dêrmei wurde goed 11.000 bern berikt. 48 Skoalskriuwers sille mei de learlingen oan ’e slach en stimulearje harren yn it lêzen en kreatyf skriuwen.

Yn Amsterdam, Rotterdam, Noard-Brabân, Fryslân, Grinslân en foar it earst yn de regio’s Limburch, Schiedam en De Haach, starte berneboekeskriuwers lykas Tialda Hogeveen, Janny van der Molen, Arend van Dam, Maren Stoffels, Bies van Ede en Lydia Rood op harren skoalle. It yntinsive trajekt is in programma wêrby’t de Skoalskriuwe him of har in heal skoaljier ferbynt oan in basisskoalle mei in heech persintaazje bern mei in taalefterstân.… Lês fierder