Aginda 21-06-2019: Utrikking D.A. Tamminga Priis 2019 oan Baukje Zijlstra

logo.ensafh

Graach sjogge wy jo kommen op freedtemiddei 21 juny, om 15.30 oere by Tresoar, Gysbert Japicxseal, Bûterhoeke 1, Ljouwert wannear’t de D.A. Tamminga Priis foar de tredde kear útrikt wurde sil, diskear foar it bêste Fryske proazadebút sûnt 2014.

Baukje Zijlstra krijt de priis foar har debútroman De koma-korrektor.

Lês fierder by Baukje Zijlstra

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Aginda 30-06-19: Dûbelpresintaasje dichtbondels Gerrit de Vries en Syds Wiersma

logo.ensafh

Sneintemiddei 30 juny presintearje wy – Gerrit de Vries en Syds Wiersma – ús nije dichtbondels. Dat fynt plak yn ytkafee De Basuin, Nije Hollannerdyk 1, Ljouwert. Jim binne fan herte wolkom!

It is in dûbelpresintaasje en dy is ekstra bysûnder omdat it Gerrit syn debútbondel is. De beide bondels wurde útjûn troch útjouwerij Hispel. Bygeand de oankundiging.

Wy hawwe in pear dichters fan tefoaren frege om koart op te treden: Yva Hokwerda (RIXT-dichter fan de moanne juny), Elmar Kuiper, Piter Boersma, Conny Veenings en Cornelis van der Wal.

Omdat wy der in poëzy feestje fan meitsje wolle, dogge wy ek in Iepen Poadium.… Lês fierder

Teleks: Dieder keninginnedei-oanslach Apeldoorn mooglik ynspirearre troch Oera Linda-boek

logo.ensafh

De man dy’t tsien jier lyn op Keninginnedei yn Apeldoorn op it publyk ynfleach en sân minsken dearied, waard mooglik ynspirearre troch it Oera Lindaboek. It boek oer de iuwenâlde Fryske beskaving waard by de man, Karst Tates, thús fûn. Tates kaam sels ek om it libben. Om’t de plysje op syk wie nei in motyf foar syn die, waard ek ûndersyk dien nei wat dat Oera Lindaboek no krekt is.

Lês en harkje fierder by Omrop FryslânOmrop Fryslân

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Koen Zondag publisearret oersjoch fan de staveringsskiednis 1945-1976

logo.ensafh

Koen Zondag (1938), âld-ûnderwizer en -ûnderwiisbegelieder, ynventarisearre foar Tresoar de argivalia oangeande de stavering fan it Frysk út it tiidrek 1945-1976. It wie nei de Twadde Wrâldoarloch wol dúdlik dat de stavering fan it Frysk oan fernijing ta wie. Op útstel fan in staveringskommisje fan de Fryske Akademy waard de âlde, út 1879 datearjende, Selskipsstavering op in tal lytse punten oanpast. Lykwols wie der benammen yn de ûnderwiiswrâld in soad ûnfrede oer dy stavering. Lykas hast altyd mei stavering wiene de lju dy’t fiergeande feroarings trochfiere woene en oaren dy’t safolle mooglik oansluting sochten by it âlde wurdbyld. Gâns skoallen yn Fryslân krigen de gelegenheid om de saneamde proefstavering út te probearjen.… Lês fierder

Teleks: Streektalen ontwikkelen zich nog door ze te appen

logo.ensafh

De traditionele streektalen zijn aan erosie onderhevig. Steeds minder mensen spreken het Limburgs, het Nedersaksisch, Zeeuws, Brabants of het Fries. Peuterspeelzalen lijken zelfs soms de doodsteek te geven. Toch blijft Leonie Cornips hoopvol gestemd: ,,De streektalen ontwikkelen zich nog steeds. Er is nog nooit zoveel in streektalen geappt als nu.”

Lês fierder by It Friesch Dagblad

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Aginda 28-06-19: FreMiBu foar skriuwers en dichters

logo.ensafh

De FreMiBu is in treffen op in ynformeel en sfearfol plak dat net ôfhandich gelegen is.
Grand Café Wouters oan it stasjonsplein yn Ljouwert foldocht skoan oan de kritearia.

Alle kearen in ferrassing wa’t fan de kollega’s opdaagjen komme en hoe smout of besteklik oft it petear oan tafel wurdt, mar dat wurdt it wol!

De FreMiBu is op elke lêste freed fan de moanne.

Wa’t it in kear net skikt, mar wol komme woe – gjin noed! Elke oare moanne is der wer in FreMiBu…

Ynrintiid: healwei fiven oant seis oere, elk mei fansels bliuwe oant slutingstiid fan Wouters.

Dit is in partikulier (lês: net subsidearre; lês: der hoecht gjin ferantwurding ôflein te wurden, lês: jim betelje jim eigen drankjes en bitterballen) ynisjatyf, foaral bedoeld om mei inoar te praten en te drinken en yn ‘e kunde te kommen mei de oare bodders yn de Fryske literatuer.… Lês fierder

Teleks: LC lêst foar yn Fryske Foarlêswike: Broek mei Bûsen

logo.ensafh

It is dizze wike Fryske Foarlêswike foar bern. De Leeuwarder Courant grypt dat oan om fan moandei oant en mei freed in ferslachjouwer in Frysk berneferhaaltsje foarlêze te litten.

De Foarlêswike wurdt organisearre troch it Selskip foar Fryske Tael en Skriftekennisse, dat de Fryske taal en kultuer stipet. De Foarlêswike moat it foarlêzen oan jonge bern in stimulâns jaan.

Ferslachjouwer Rixt Oenema lêst foar út Broek mei Busen en Lytse Protter.

Lês en harkje fierder by de Ljouwerter Krante

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Tresoar publisearret Fryske skriuwersportretten

logo.ensafh

Tresoar hat 52 fotoportretten fan Fryske skriuwers en oaren út de Fryske literatuer publisearre. De foto’s binne begjin fan dit jier makke troch Haye Bijlstra en foarmje in oanfolling op de Frysk literêre byldkolleksje fan Tresoar. Under oaren Janny van der Molen, Jan Minno Rozendal, Janneke de Boer en Skelte Braaksma binne foar it earst portrettearre. It doel is om faker sa’n searje portretfoto’s te meitsjen. De portretfoto’s binne te sjen op de literatuerside Sirkwy.frl.

Lês en sjoch fierder by Sirkwy

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder