Teleks: Jan Minno Rozendal nei Baskelân

logo.ensafh

Fryske skriuwer yn Baskelân

Skriuwer / histoarikus Jan Minno Rozendal is útnûge foar in ferbliuw yn it skriuwershûs Hugoenea yn Pasai Donibane, in doarpke tichtby San Sebastian, yn it noarden fan Spanje.
It hûs is eigendom fan de Feriening fan Skriuwers yn it Baskelân. It pân, ferneamd nei Victor Hugo dy’t yn itselde doarpke de simmer fan 1843 trochbrocht hat, is bedoeld foar skriuwers dy’t yn in minderheidstaal skriuwe, bygelyks it Baskysk, Bretonsk of Frysk.

Rozendal hat yn it ôfrûne jier in pear moanne yn Masedoanië west, dêr’t syn Baskyske húsgenoate him op dizze mooglikheid wiisde.
Beide wienen se doe yn Masedoanië yn it ramt fan it útwikselingsprojekt ‘Oare Wurden’.… Lês fierder

Teleks: Slagge middei mei poëzy en muzyk yn de Hoofdstraat fan Koudum

logo.ensafh

Tradysje is noch in grut wurd, mar nei it sukses fan de poëzymiddei yn de Hoofdstraat yn febrewaris ferline jier, fûn it evenemint ôfrûne sneintemiddei foar de twadde kear plak. Mei likefolle belangstelling en mei sa’n soad entûsjaste reaksjes dat de organisatoaren nei ôfrin oppenearren dit evenemint yn febrewaris 2020 foar de tredde kear organisearjen te wollen. Krekt as ferline jier wienen der sa’n 50 belangstellenden ôfkommen op de poëzy en de muzyk, dy’t yn ‘e Hoofdstraat fan Koudum te hearren wie.

Lêst fierder by Koudum.nl

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Aginda 29-03-19: Sympoasium takomst fan de frisistyk

logo.ensafh

De takomst fan de frisistyk yn Nederlân: in sympoasium

It liket net goed te gean mei de frisistyk yn Nederlân. Dy fêststelling foarmet de oanlieding ta it organisearjen fan in kongres oer de takomst fan de frisistyk.

Wa’t de frisistyk – de wittenskiplike stúdzje fan de Fryske taal- en letterkunde – fan no oersjocht en ferliket mei de tastân fan sa’n fjirtich, fyftich jier lyn, sil sjen dat er gâns feroare is. Der wiene doe heechlearen foar it Frysk oan de universiteiten fan Grins, Amsterdam (sawol VU as UvA), Utert en Leien. Foar ûndersyk wie boppedat de Fryske Akademy wichtich.

Freed 29 maart 2019, 10.30-16.00 oere.… Lês fierder

Teleks: D.A. Tammingapriis 2019

logo.ensafh

D.A. Tammingapriis 2019

It bestjoer fan de Stifting FLMD, behearder fan it Tamminga-Piebenga Fûns, kent dit jier wer in D.A. Tammingapriis ta, diskear foar proazadebuten. It is de twadde kear, yn 2014 waard de earste proazadebutepriis útrikt oan Ale S. van Zandbergen foar syn roman Littenser Merke.

Proazadebuten – romans of ferhalebondels – dy’t ferskynd binne tusken 1 jannewaris 2014 en 1 jannewaris 2019 komme foar de priis – €3000 grut – yn oanmerking. In sjuery besteande út Alian Akkermans, Sjoerd Bottema en Jannie van der Kloet beoardielet de rispinge.

Utjouwers of skriuwers dy’t yn boppeneamd tiidrek in debút útbrocht hawwe en gading meitsje wolle, wurdt frege fjouwer eksimplaren te stjoeren oan Stifting FLMD, p.a.… Lês fierder

Teleks: Twadde Moannegedicht Janneke Spoelstra op RIXT: ‘Fantastic plastic’

logo.ensafh

Janneke Spoelstra har twadde moannegedicht giet oer plestik. In ûnderwerp dat hieltyd aktueler wurdt. Justerjûn 13-02-2019 by Iepen Up Live stie de hiele jûn yn it teken fan Plastic Fantastic. Janneke slute de happening ôf mei har gedicht ‘Fantastic Plastic’. Geart Tigchelaar wie derby en filme it.

Lês en sjoch fierder by RIXT

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Smellingerlân siket nije gemeentedichter

logo.ensafh

De gemeente Smellingerlân siket in nije gemeentedichter. De hjoeddeistige gemeentedichter, Andries de Jong, nimt dizze maitiid ôfskied. Wa’t him opfolget, mei de kommende twa jier by bysûndere gelegenheden gedichten skriuwe en foardrage.
It gemeentehûs fan Smellingerlân – Foto: Omrop Fryslân, Joris Kalma

Neffens de gemeente moat de gemeentedichter in kreatyf persoan wêze dy’t mei syn of har gedichten de ynwenners fan Smellingerlân mei in frisse blik sjen lit nei it deistich libben yn de gemeente. Dizze man as frou hoecht gjin professional te wêze.

De gemeentedichter moat op syn minst fiif gedichten yn it jier skriuwe en foardrage. Der is in fergoeding fan 150 euro it gedicht.… Lês fierder

Teleks: Bert Hadders wint K. ter Laanprijs 2018

logo.ensafh

De K. ter Laanprijs 2018 wordt 5 april uitgereikt aan muzikant Bert Hadders. De prijs bestaat uit 1000 euro en een bronzen beeldje van kunstenares Natasja Bennink.

De prijs wordt sinds 1985 uitgereikt door Stichting ‘t Grunneger Bouk aan mensen en instellingen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Groninger taal en cultuur.

Lês en sjoch fierder by RTV Noord

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder