Aginda 07-09-17: Voices from Heligoland: literary representations of the North Sea, Eliane Ewart

logo.ensafh

Elaine Ewart is a practicing poet of place, having held the office of Fenland Poet Laureate in 2012. In collaboration with another local poet, she set up a thriving spoken word and poetry collective, Fen Speak. Elaine continues to organize and lead live literature readings, workshops and other events in East Cambridgeshire, supported by grants from organisations including Arts Council England and the Ouse Washes Landscape Partnership.

Lês fierder by de Fryske Akademy. Dêr kinne jo jo ek oanmelde

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Utjouwerij Bornmeer nimt Friese Pers Boekerij oer

logo.ensafh

Utjouwerij Bornmeer nimt fuortendaliks Friese Pers Boekerij oer. De kurator hat hjiroer oerienstimming berikt mei Bornmeer. De Friese Pers Boekerij waard in pear wike lyn fallyt ferklearre. De oername betsjut dat alle boektitels en oare eigendommen, ek de digitale, oergean nei Bornmeer.

De kommende tiid sille de twa útjouwerijen gearfoege wurde. De oername past yn de plannen fan Bornmeer om út te groeien ta in middelgrutte útjouwerij.

Boarne: Omrop Fryslân

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Fryslân siket in Dichter fan Fryslân

logo.ensafh

Fryslân siket in Dichter fan Fryslân. De dichter wurdt frege om yn dichtfoarm te reagearjen op wat der hjoed-de-dei yn Fryslân en syn bewenners om giet. Wêr wurde wy stil fan? Wat lit ús hert bûnzje, of wêr wurde wy stomwei dûm fan? Wat stimt ta neitinken? Sa sille persoanlike, mar ek algemien-maatskiplike ûnderwerpen út de aktualiteit by in breed publyk, yn dichtfoarm, ûnder de oandacht brocht wurde.

Kandidaten kinne harren oant en mei 10 septimber 2017 melde fia fryslansiket@dichterfanfryslan.nl of harren oanmelde fia de website www.dichterfanfryslan.nl. In sjuery, besteande út Tamara Schoppert, Obe Alkema en Peter van Lier, bepaalt úteinlik wa’t de kommende twa jier de titel Dichter fan Fryslân drage mei.… Lês fierder

Teleks: Haadprogramma Kulturele Haadstêd flink útwreide

logo.ensafh

It haadprogramma fan Kulturele Haadstêd is mei hast tweintich projekten útwreide. It binne projekten dy’t út de mienskip komme en dy’t in grut en faak ynternasjonaal publyk lûke. Sa komt der in foarstelling dy’t de Fryske dichter Tsjêbbe Hettinga earet, dy’t fjouwer jier lyn ferstoar.

Ljouwert-Fryslân 2018 krijt in haadprogramma en in iepen mienskipsprogramma. Yn dat haadprogramma binne sa’n 60 projekten opnaam. Foar it iepen mienskipsprogramma ha har sa’n 800 inisjativen oanmeld.

Boarne: Omrop Fryslân

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Afûk en BUOG bouwe in Talepaviljoen yn de Ljouwerter Prinsetún

logo.ensafh

Lân fan taal kriget yn 2018 in bysûnder Talepaviljoen op in bysûnder plak. Yn 2018 wurdt de Prinsetún in Taletún mei it Talepaviljoen as sintraal moetingsplak. De Afûk jout yn gearwurking mei BUOG stal oan dizze ‘húskeamer’ – ek wol ‘livingroom of languages’ – fan Lân fan taal dêr’t it publyk op alderhande wizen yn ’e kunde komme kin mei de ferskillende (lytse) taalmienskippen yn Europa, Nederlân, Fryslân en Ljouwert.

Lês fierder by It Nijs

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Eupen brief meertaoligheid. We the North?

logo.ensafh

Open brief van het Europeesk Buro foar Lytse Talen/Europees Buro voor Kleine Talen an ‘We the North’, de previncies Fryslân, Grunning en Drenthe en de gemientes Leeuwarden, Grunning, Assen en Emmen.

Al een beste zet warkt de previncies Fryslân, Grunning en Drenthe meer met mekaor saomen as het giet um cultuur. De previncies wilt mekaor bij neie initiatieven helpen en boetendes de landsregering zien laoten dat ok boeten de Randstad – in de plattelandsgebieden – overal cultuur te vinden is, die de muite weerd is, en dat previncies en culturele organisaotsies in het noorden recht hebt op een redelijk diel van de Rieksgelden veur cultuur.… Lês fierder

Aginda 28-07-17: FreMiBu foar skriuwers en dichters

logo.ensafh

De FreMiBu is in treffen op in ynformeel en sfearfol plak dat net ôfhandich gelegen is.
Grand Café Wouters oan it stasjonsplein yn Ljouwert foldocht skoan oan de kritearia.

Alle kearen in ferrassing wa’t fan de kollega’s opdaagjen komme en hoe smout of besteklik oft it petear oan tafel wurdt, mar dat wurdt it wol!

De FreMiBu is op elke lêste freed fan de moanne.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Aginda: 10-09-17: Dichter op de Deel

logo.ensafh

Dichter op de Deel, in middei fol poëzij & muzyk

Op snein 10 septimber is der yn Eksmoarre om 14.00 oere in program mei dichters en muzikanten ûnder de bynten fan in Fryske stjelppleats.

Mei: Tonnus Oosterhof, Tjitske Jansen, Rodaan Al Galidi, Aggie van der Meer, Tsead Bruinja, Charlotte van den Broeck, Arjan Hut, Obe Alkema en Dien L. de Boer. Mei oersettings Nederlânsk-Frysk en oarsom. De muzyk komt fan Remolino en der is byldzjende keunst fan Yvonne Willems.

Dichter op de Deel

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Zappelin lansearret Frysk fakânsjeboek foar bern

logo.ensafh

Pjutte- en beukerstjoerder Zappelin fan de NPO hat dit jier in fakânsjeboek yn it Frysk útbrocht. De spultsjes, ferhaaltsjes en ferskes oer Nijntje, Woezel & Pip en Winnie de Pooh binne allegear yn it Frysk. Fierder stean der ek ferskate echte Fryske saken yn lykas in ferhaaltsje oer Tomke en in kleurplaat fan de Fryske flagge. De Fryske edysje is in idee fan útjouwer FC Klap, omdat it fakânsjedoeboek fan Zeppelin dit jier 15 jier bestiet. It fakânsjeobek hat in oplage fan 10.000 stiks.

Boarne: Omrop Fryslân

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder