Aginda 15-12-18: Presintaasje ‘Dof fiolet is ’t west’ fan Dèr Mouw / Eppie Dam

logo.ensafh

(Tekst Utjouwerij Grotesk)

Achte freonen, kollega’s en alle nigethawwers oan lyryk,

Mei tromslaan en bilskodzjen dogge wy te witten,
mei koarten, mei hiel koarten, sil in bûtenierdske fersebondel it ljocht sjen:

Dof fiolet is ’t west

16 sonnetten fan Johan Andreas dèr Mouw, ferfryske troch Eppie Dam.
Dizze groeibriljant sil presintearre wurde troch Lucien Custers, skriuwer fan de Dèr Mouwbiografy Alleen in wervelende wereld, en akkordeonist Herman Peenstra en Lienke Boot.

Wy sjogge út nei jo komst!

Eppie Dam
Hannah Wolff, Hannah van der Heijde, Friduwih Riemersma (útjouwerij Grotesk)

Boekpresintaasje Dof fiolet is ’t west
Sneon 15 desimber 2018, 11:00 – 12:30
Gysbert Japicxseal, Tresoar

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Dichter fan Fryslân: Europa – De nammen

logo.ensafh

As earste Dichter fan Fryslân skriuwt Eeltsje Hettinga dit jier en takom jier seis oant tsien gedichten jiers. By dizzen it gedicht ‘Europa – De nammen’, skreaun mei nei oanlieding fan de manifestaasje The List. Op ’e Nijestêd yn Ljouwert steane in tweintichtal buorden mei derop de nammen fan sa’n 36.000 flechtlingen dy’t omkaam binne op harren tocht nei en reis binnen Europa.

Lês fierder by de Ljouwerter Krante

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Aginda 08-12-18: Fedde Schurerlêzing troch Goffe Jensma

logo.ensafh

Jierlikse Fedde Schurerlêzing

Mei Ljouwert Kulturele Haadstêd as aktualiteit, hâldt prof. dr. G.T. (Goffe) Jensma in lêzing mei as titel:
Millennial mienskip. Fryske taal en kultuer nei 2018

In reaksje sil jûn wurde troch mr. S. (Sjoerd) Feitsma, wethâlder fan Ljouwert.

Prof. dr. G.T. Jensma is histoarikus en sûnt 16 july 2008 heechlearaar yn de Fryske taal- en letterkunde oan it Frysk Ynstitút fan de Fakulteit der Letteren fan de Ryksuniversiteit Grins (RUG). Mr. S. Feitsma is sûnt jannewaris 2014 PvdA-wethâlder fan Ljouwert. As wethâlder is hy ferantwurdlik û.o. foar kultuer en foar Ljouwert 2018 kulturele haadstêd en wat dernei komt

De muzikale bydrage wurdt fersoarge troch Welmoed Poelstra út Hallum.… Lês fierder

Zorgelijk: uitgever wijzigt vertaling tegen wens vertaler

logo.ensafh

Kortgeleden werd bekend dat uitgeverij De Geus bij de uitgave van de vertaling van het pamflet The Fire Next Time van James Baldwin (Niet door water maar door vuur, vertaling Harm Damsma) tegen de uitdrukkelijke wens van de vertaler de woorden ‘blank’ en ‘neger’ heeft vervangen door ‘wit’ en ‘zwart’. Damsma vertelt op VertaalVerhaal hoe het is gegaan:

Lês fierder by de Auteursbond

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Blog Daam de Vries: Fryske famkes op Turkske pimels

logo.ensafh

Se binne wakker oer de Breksit oan it praten. Hoe’t dat hjoed beteare sil witte wy noch net. Faaks wol oft ik dit bloch klear ha mar dy sin hjirfoar stiet der no en dat kin dan net mear oars. Dy Breksit skynt in och sa yngewikkeld probleem te wêzen.

It kin lykwols ek in stik ienfâldiger, de Italjanen witte krekt hoe’t soks moat. No ha dy fansels ek pizza’s en wyn as wikseljild en dat ha de Britten net. Wy soene dat nammers ek net hawwe want wy hawwe allinnich mar dong. Dong kinne jo net in soad mei. It kin wol op greide en boulân mar net op ‘e dyk en krekt fan dy lêste sitte wy mei gâns in oerskot.… Lês fierder