Blog Cornelis van der Wal: Dichter des Vaderlands Bruinja pleitet tsjin it brûken fan it Frysk

logo.ensafh

Fannejûn seach ik de dokumintêre ‘It Wurd Wat‘ oer Fryske poëzy. In soad ôfwaaid praat, yndied, mar al nijsgjirrich fûn ik hoe’t de Amsterdamse Fries Tsead Bruinja, dy’t op dit stuit Dichter des Vaderlands is, him oer it Frysk útlit. Sjoch de foto’s of fansels de doku en lûk jo konklúzje.

Lês en sjoch fierder by Cornelis van der WalLês fierder

Besprek ‘Ik tel oant 100’ fan Felicity Brooks

logo.ensafh

Op sneontemoarn wurdt it boek al betiid besoarge. Us bern binne 7, 5 en 1 jier âld en fine lêzen prachtich. Se hingje dan ek boppe de slúf as wie it in grut kado. Machtich om te sjen!

Wat de bern gelyk opfalt, binne de moaie kleuren en alle ferskate tekeningen op de foarkant. Tessa fan 5 seit gelyk: ‘Ik sjoch elke kear wer wat oars’, en sa is it ek echt! De details fan de opdruk meitsje dat de bern al in hiel skoft mei de bûtenkant fan it boek dwaande binne.

Lês fierder by Jeltje Reitsma op Heit & MemLês fierder

Blog Klaas van der Hoek: Poste restante XVIII

logo.ensafh

It is de krusing fan twa transportwegen dêr’t de ôfstjoerder fan dizze ansicht op útsjocht, mar hy sil net faak hinder hân hawwe fan rumoer yn it ivich slomjende Spannum. De ophelbrêge links, mei ‘ANNO 1914’ derop, leit oer de Lange Daam, de feart dy’t brûkt waard foar ferfier mei skûtsjes, en ferbynt de Tsjerkebuorren mei de Swachlumerleane.

Lês en sjoch fierder by Klaas van der HoekLês fierder

Blog Lomme Schokker: Los fan it liif

logo.ensafh

Sûnt it Venusbyldsje op myn paad kaam falt it my gauris op hoefolle swierlivige minsken der wol net binne. Soks wie in pear wike lyn ek wer ris it gefal by de gate fan EasyJet op Skiphol. Der wie in swierich groepke fan sa’n tsien froulju fan flink formaat dy’t mei-inoar de measte wille hie. Yn it fleantúch nei Lanzarote siet ik nêst ien fan harren. Se prate Frysk mei in groepsgenoate oan de oare kant fan it middenpaad en beide froulju wiene behoarlik op ’e rattel oer de rest fan de groep. Ik fûn it wol sa fatsoenlik om myn buorfrou witte te litten dat ik as Fries harren petear wurd foar wurd neikomme koe.… Lês fierder

Teleks: Undúdlikens oer takomst wittenskipsblêd ‘It Beaken’ fan de Fryske Akademy

logo.ensafh

Der is ûndúdlikens oer de takomst fan it wittenskiplik tiidskrift It Beaken fan de Fryske Akademy. It blêd dat al sûnt 1938 bestiet soe mooglik nei 81 jiergongen ophâlde moatte. Dat seit alteast einredakteur Beart Oosterhaven. Direkteur Willem Smink ûntkent lykwols it ferdwinen fan it blêd, mar jout wol oan dat sjoen wurdt nei hoe’t it mooglik oars oanpakt wurde kin as no.

Lês fierder by Omrop FryslânLês fierder