Blog Klaas Kasma: Mannen weg achter de geraniums

logo.ensafh

Nu ik niet meer werk en het reilen en zeilen van het huishouden op me genomen heb, merk ik ook de discriminatie waar huismannen tegenaanlopen. De schampere lachjes van mannen met een betaalde baan en vooral van werkende echtgenotes. Daarom heb ik de stichting ‘Mannen weg achter de Geraniums’ opgericht, met als doel deze discriminatie uit te bannen. Ik wil lotgenoten oproepen samen met mij de strijd aan te gaan.

Lês fierder by Klaas Kasma

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Blog Abe de Vries: Berjocht fan de lytse dwerse yncrowd nei oanlieding fan de Gysbert-útrikking 2017

logo.ensafh

Hjoed yn it Friesch Dagblad in ferslachje troch Jaap Krol fan de Gysbert-útrikking. Neffens deputearre fan Kultuer Sietske Poepjes (CDA) is ,,it byld fan de Fryske sêne (..) ek ien fan in lytse, bekfjochtsjende yncrowd en dat hellet dy misje [fan de keunst] wolris ûnderút”.

Wa of wat soe Poepjes op it each hawwe mei sokke literatuerbefoarderjende útlittingen?

Lês fierder by Abe de Vries

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Blog Friduwih Riemersma: Brede Maatskiplike… Diskusje…? Dialooch…? aha: Draachflak!

logo.ensafh

In brede maatskiplike diskusje, public debate neamd yn ynternasjonaal ûndersyk en teoryfoarming, giet oer it fûnemintele rjocht fan alle boargers op politike partisipaasje.1Nederlân fierde lykwols syn iennichtste brede maatskiplike diskusje yn ’e begjinjierren tachtich, oer kearnenerzjy, en fersmiet de útkomt, want de measte minsken woene gjin kearnenerzjy. It tastean fan in maatskiplike diskusje oan de miljeubeweging wie dien sadat de befolking, diskusjearjendewei, mar moai wenne koe oan it beslút fan it regear (dat der gjin kearnenerzjy kaam wie te ‘tankjen’ oan Tsjernobyl). Oftewol: “Op die manier ontstaat er een brede maatschappelijke discussie (en gaat het probleem vanzelf weg).”2 Dus in orgaan dat spesjaal stifte om ús opnij in brede maatskiplike diskusje te bringen, dêr wolle jo mear fan witte, hielendal as dy diskusje gean moat oer it nut fan de Fryske taal.… Lês fierder

Blog Geart Tigchelaar: Writing and no cycling

logo.ensafh

The mind is a strange thing. Why did I get in my head that I wanted to ride in only four days from Groningen to Kattrup? Was it because I actually wanted to leave sooner than I did? Was it because I wanted to have as little overnight stays as possible? Was it because I wanted to prove myself? I think a bit of all of that.

Lês fierder by Geart Tigchelaar

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Wêrom’t Kulturele Haadstêd 2018 de Friezen neat opsmyt

logo.ensafh

Pasveerkorps, akteurs, artysten lykas Nynke Laverman en bekende Friezen makken it plaatsje kompleet om it allegear buorkundich te meitsjen.

In protte Friezen sille belutsen wêze by de organisaasje en útfiering fan alle programma’s, as frijwilliger of as betelle krêft fia ien fan de teäter-, toaniel- of museumorganisaasjes yn Fryslân dy’t meidogge oan #LF2018. Mar dat der ek Hollânske profesjonele krêften nedich bliuwe, bliek wol út de organisaasje fan de iepeningsjûn: fjouwer wike dêrfoar moast direkteur Tjeerd van Bekkum noch it Amsterdamsk produksjeburo Xsaga ynskeakelje. Hy fûn it plande programma fierstente meager.

Lês fierder by It Nijs

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Duitse boekenbeurs ‘Frankfurter Buchmesse’ gewelddadig strijdtoneel links tegen rechts

logo.ensafh

De Frankfurter Buchmesse geldt al jaar en dag als het paradepaardje voor Duitsland, de plek waar de vrije uitwisseling van meningen plaatsvindt. Mensen van over de hele wereld komen erheen. Een van de belangrijkste culturele evenementen is nu het slachtoffer geworden van een bekrompen en intolerante strijd tegen “rechts”. Al de hele week is het grimmig, vrijdag kreeg een muziekuitgever bij een stand van de rechtse uitgever ‘Junge Freiheit’ een vuistslag van een linkse bezoeker/demonstrant.

Lês fierder by The Post Online

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Eppie Dam ûntfangt Gysbert Japicxpriis

logo.ensafh

 

Eppie Dam hat sneontemiddei de Gysbert Japicxpriis yn ûntfangst naam. Hy krige de priis út hannen fan deputearre Sietske Poepjes foar de dichtbondel ‘Fallend ljocht’. De priis bestiet út in bedrach fan 10.000 euro en is útrikt yn de Martinitsjerke yn Boalsert. De Gysbert Japicxpriis is de wichtichste literêre priis fan Fryslân. De provinsje Fryslân rikt de Gysbert Japicxpriis om it oare jier út, de iene kear foar proaza, de oare kear foar poëzy.

Eppie Dam is njonken dichter ek skriuwer, oersetter en poëzyresinsint. Hy wie earder learaar yn it basisûnderwiis. Sûnt syn debút yn 1978 publisearre hy ferskate boeken.… Lês fierder

Blog Sigrid Kingma: Klokkepunk

logo.ensafh

Wat ik jûn meimakke ha, sil ik noait fan myn libben wer meimeitsje. Bysûnder is net it goede wurd, mar kwaliteit wie it yn alle gefallen. Ik ha niis eksperimintele punk spyljen heard op it klokkespul fan it stêdhûs yn Dokkum. Dêroan gong in ferhaal foarôf, dat de ferskes oaninoar knope as wienen se derop skreaun. Trije man liezen foar út eigen wurk yn Frysk dat midden yn sinnen yn Nederlânsk oergong en werom.

Lês fierder by Sigrid Kingma

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder