‘The Train to Monastir’ fan André Looijenga

logo.ensafh

This is André Looijenga’s description of the creation work that he did for Other Words in Bitola, Macedonia:

“My travel short story “The Train to Monastir” is based on my journey by train and bus between Budapest and Bitola in June 2016. I have intertwined my impressions of landscapes, cities and crossing borders and chance encounters with other travellers and local people with recollections of the history of the Balkans, especially to the last half century of Ottoman rule in Macedonia.”

Lês fierder by Other Words

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Dútske podcast oer de Fryske Literatuer

logo.ensafh

Deutschlandfunk:

‘Leeuwarden ist Kulturhauptstadt – Das Zentrum der friesischen Literatur – Von Katharina Borchardt

podcast mit Goffe Jensma, Ernst Bruinsma, Bert Looper und Tsead Bruinja.

Im niederländischen Leeuwarden wird auch heute noch echtes Friesisch gesprochen. Besonders stolz sind die Friesen bis heute auf ihre klangvolle Dichtung. Der Dichter Arjan Hut hat der Kartoffel ein Gedicht gewidmet….’

gean nei www.deutschlandfunkkultur.de/ en klik op ‘Beitrag hören’ foar de podcast.

De (Dútske) tekst fan de útstjoering stiet dêrûnder.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Bildske oersetting ‘Der Schimmelreiter’

logo.ensafh

Drie vertalers werkten sinds 1972 aan een Bildtse versie van het Duitse boek Der Schimmelreiter. De vertaling kwam dit jaar af, het jaar dat het spektakelstuk De Stormruiter opgevoerd wordt.

Op het Bildt is 46 jaar lang gewerkt aan een Bildtse vertaling van het Duitse boek Der Schimmelreiter. De opvoering van het spektakelstuk De Stormruiter deze zomer vormde de aanleiding om de klus, die in 1972 begon, af te maken. De Stormruiter is een van de grootste projecten in het kader van Leeuwarden-Friesland 2018.

Lês fierder by de Ljouwerter Krante

(noat fan ‘e redaksje: Der Schimmelreiter is skreaun troch Theodor Storm)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Aginda 09-03-18:Alles behoffene – sympoasium oer Tony Feitsma

logo.ensafh

Alles behoffene – sympoasium oer de neilittenskip fan Tony Feitsma 1928-2009

09-03-2018 13:30-17:00

​Anthonia (Tony) Feitsma waard yn 1928 berne yn Brantgum. De famylje ferhuze letter nei de Wieringermar en sa kaam hja op it gymnasium yn Alkmaar.

​Se studearre Deensk, Frânsk en Frysk oan de Universiteit fan Amsterdam en waard learares Frânsk oan de HBS fan Harns. Yn 1961 waard hja wittenskiplik meiwurker oan it Frysk Ynstitút fan de Ryksuniversiteit yn Grins. Hjir hâlde hja har dwaande mei it útjaan fan Midfryske teksten.

Yn 1968 gie se as wittenskiplik haadmeiwurker troch oan de Frije Universiteit. Yn 1974 promovearre se op in proefskrift oer Gysbert Japicx.… Lês fierder

Blog Wokke de Ruiter: Minke

logo.ensafh

Sykjend geane har fingers oer de tafel. It getik fan de neils op it tafelsblêd jouwe argewaasje. ‘Oan wat oars tinke.’ hâld ik my sels foar.

Ik sjoch nei bûten, de lju rinne stadichoan nei hun ôfspraken yn it sikenhûs. It is in einleaze stream dy de hiele dei troch gean sil. Taksjes, rollaters en berneweinen wikselje elkoar ôf. ‘Is er dan net ien sûn minske mear?’ freegje ik my ôf.

Lês fierder by Tiden hawwe tiden

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Besprek Lida Dijkstra: ‘Sipke’s Elfstedentocht’, ‘Sipke syn Alvestêdetocht’

logo.ensafh

Op 20 februari mocht Wiebe Wieling, voorzitter van de Koninklijke Vereniging De Friese Elf Steden, in de Elfstedenhal te Leeuwarden het eerste exemplaar van ‘Sipke’s Elfstedentocht, Sipke’s Alvestêdentocht’ in ontvangst nemen uit handen van uitgever Dik Broekman. Wieling gaf aan verheugd te zijn met de kleurige tweetalige uitgave, die Fryslân weer positief op de kaart zet.

Illustrator Harmen van Straaten moest vanwege ziekte helaas verstek laten gaan, zodat schrijfster Lida Dijkstra, (rond 1990 was ze conservator in Museum Joure, om zich hierna toe te leggen op het schrijven) het boekje mocht voorlezen. Dat deed ze door haar Nederlandse- en Friestalige tekstblokjes af te wisselen.… Lês fierder