Aginda 25-01-19: FreMiBu foar skriuwers en dichters

logo.ensafh

De FreMiBu is in treffen op in ynformeel en sfearfol plak dat net ôfhandich gelegen is.
Grand Café Wouters oan it stasjonsplein yn Ljouwert foldocht skoan oan de kritearia.

Alle kearen in ferrassing wa’t fan de kollega’s opdaagjen komme en hoe smout of besteklik oft it petear oan tafel wurdt, mar dat wurdt it wol!

De FreMiBu is op elke lêste freed fan de moanne.

Wa’t it in kear net skikt, mar wol komme woe – gjin noed! Elke oare moanne is der wer in FreMiBu…

Ynrintiid: healwei fiven oant seis oere, elk mei fansels bliuwe oant slutingstiid fan Wouters.

Dit is in partikulier (lês: net subsidearre; lês: der hoecht gjin ferantwurding ôflein te wurden, lês: jim betelje jim eigen drankjes en bitterballen) ynisjatyf, foaral bedoeld om mei inoar te praten en te drinken en yn ‘e kunde te kommen mei de oare bodders yn de Fryske literatuer.… Lês fierder

Neoliberalisme overleeft ternauwernood kritische poëzieavond

logo.ensafh

Het neoliberalisme rilt nog na van de bijna fatale aanval die het te verduren kreeg van een kritische poëzieavond in een Amsterdams cultuurcentrum deze week. De ruim vier uur durende belegering van het zo gehate neoliberaal systeem begon woensdagavond met een inleiding van een van de organisatoren, die iedereen die een bijdrage leverde aan de avond vast bedankte.

Les fierder by De Speld

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Kollum Hilda Talsma: Egologyske ramp

logo.ensafh

It is in ekologyske ramp, al dy rommel op it Waad, foaral dy lytse plestik boltsjes dy’t de bisten oansjen kinne foar iten en lang net alle konteners binne al boppe wetter. It is fansels geweldich dat der al safolle opromme is troch ûnder oare fiskermanlju en frijwilligers, mar nimmen kin noch oersjen hoe grut dizze ramp is.

Lês fierder by Omrop Fryslân

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Aginda 08-02-19: GRUTTE GEDICHTEJÛN yn Marktzicht te Drachten

logo.ensafh

Grutte Gedichtejûn op 8 febrewaris 2019 yn Marktzicht te Drachten

Frysk literêr tydskrift Ensafh organisearret wer syn jierlikse Grutte Gedichtejûn. Ditkear wurdt dy yn Kafee Marktzicht holden op 8 febrewaris 2019. Elke dichter yn hokfoar taal of dialekt ek mar kin hjir oan meidwaan. Jo hoege net ienris dichter te wêzen, want jo meie ek in fers fan jo favorite dichter foarlêze. Ineke van der Heide sil foarlêze út it op ’e selde dei by útjouwerij Hispel ferskinend boek mei berneferskes ‘Broek mei bûsen’. De dichters en foarlêzers op ’e jûn krije as tsjinprestaasje dy útjefte kado. Tusken de poëzije troch sil der yn it smûke Drachtster kafee Grunneger muzyk klinke fan trûbadoer Bert Hadders.… Lês fierder