Blog Klaas Kasma: Golfjes en allergiën

logo.ensafh

Ik ben een agressieveling, een bruut. Dat wordt me tenminste regelmatig verteld. Zelf zie ik dat wat anders, maar ik geef toe dat ik zo nu en dan best wel eens gewelddadig zou willen zijn. Daar maak ik me soms wel wat zorgen om. Dat ik een hekel wil hebben aan iedereen die anders is. En dan natuurlijk ook gewoon mensen in elkaar tremmen omdat ze niet zo zijn en denken als ik. Er hoeft geen andere reden voor te zijn; gewoon rammen!

Lês fierder by Klaas Kasma

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Kollum Arjan Hut: Lytse mystearjes

logo.ensafh

Der binne fan dy lytse mystearjes dêr’t ik nachts wolris fan wekker lis. Sa stie der in pear wike lyn in auto op it parkearplak foar ús oer. It wie in auto fan in ûnbestimd merk en fan in ûnbestimde kleur, tusken griis en bêzje yn. Gjjin idee fan wa’t de auto wie. Buorlju, dy’t soks oars goed yn de gaten hâlde, wisten it ek net. Earder wiene der nachts twa weinen ôffikt op hast itselde plak.

Lês fierder by Omrop Fryslân

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Aginda 25-08-17: Fremibu foar skriuwers en dichters

logo.ensafh

De FreMiBu is in treffen op in ynformeel en sfearfol plak dat net ôfhandich gelegen is.
Grand Café Wouters oan it stasjonsplein yn Ljouwert foldocht skoan oan de kritearia.

Alle kearen in ferrassing wa’t fan de kollega’s opdaagjen komme en hoe smout of besteklik oft it petear oan tafel wurdt, mar dat wurdt it wol!

De FreMiBu is op elke lêste freed fan de moanne.

Wa’t it in kear net skikt, mar wol komme woe – gjin noed! Elke oare moanne is der wer in FreMiBu…

Ynrintiid: healwei fiven oant seis oere, elk mei fansels bliuwe oant slutingstiid fan Wouters.

Dit is in partikulier (lês: net subsidearre; lês: der hoecht gjin ferantwurding ôflein te wurden, lês: jim betelje jim eigen drankjes en bitterballen) ynisjatyf, foaral bedoeld om mei inoar te praten en te drinken en yn ‘e kunde te kommen mei de oare bodders yn de Fryske literatuer.… Lês fierder

Delmore Schwartz and the Biographer’s Obsession

logo.ensafh

On a late afternoon on Christmas Eve, 1974, I sat alone at a long wooden table in the Beinecke Rare Book and Manuscripts Library, at Yale. On the table were six large cardboard storage boxes. I took the top off of one and peered inside: chaos. Manuscripts, letters, loose papers, and manila envelopes, all jumbled together as if they’d been tossed in the box by movers in a hurry—which, as it happened, they had.
The boxes contained the accumulated detritus of the poet Delmore Schwartz, who died, of a heart attack, at the Columbia Hotel…

Lês fierder by de Newyorker

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Blog Johan Veenstra: Mooie gesprekken

logo.ensafh

Ik hebbe vleden weke trouwens mooie gesprekken had angaonde mien romans In bręge fan glęs en Een vrouw van ivoor. Mannen die me vertelden hoe ze heur kleine dörp in wezen ontvlocht binnen. Op onbegrip bi’j de femilie stuitten, god, karke en geleuf dag zegd hebben. Dat ik zo gewoon over alles schrieve vienen ze biezunder.

Lês fierder by Johan Veenstra

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Kollum Ferdinand de Jong: Rydbewiis

logo.ensafh

Dizze wike stie der in prachtich artikel yn de Volkskrant oer autoriden leare yn België. Doe’t ik it lies, krige ik in deja vu, want sa as de Belgen it dogge, sa ha ik it ek leard. En foar de jittikmigers mei it wetboek yn de hân en oare polityk korrekte seurkonten sil ik der daliks mar oan taheakje: Ik ha yn 30 jier gjin inkelde oanriding hân, myn no claim is maksimaal en ik ha nea in bekeuring krigen foar roekeleas riden. Wol foar te hurd riden, mar dat sil jim grif ek wolris oerkaam wêze.

Lês fierder by Omrop Fryslân

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Recente Poëzierecensies – augustus 2017 (1)

logo.ensafh

“Niets is wat het lijkt, en de op het eerste gezicht naïeve eindrijmen behoren tot Vromans taalspelregels: ze leiden de dichter en de wakkere lezer naar onverwachte inzichten, ze structureren het spreken van de man die afscheid neemt, zoals ze dat zijn hele leven hebben gedaan, ook in de tijd dat het afscheid nog ver af was.” stelt Meander aan het einde van een bespreking van Die Vleugels II, de laatste bundel van Leo Vroman.

Lês fierder by Ooteoote

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Call for papers: Sympoasium erkende streektalen 2017

logo.ensafh

It ministearje fan Ynlânske Saken en Keninkryksrelaasjes organisearret op 7 novimber 2017 it earste sympoasium oer de erkende oan regio’s bûne streektalen. De by de erkende streektalen belutsen oerheden, taalynstituten en taalwittenskippers geane dan mei-inoar en mei it ministearje yn petear oer de wearde fan de erkende streektalen foar de lokale identiteit en de útdagingen foar de takomst.

Lês fierder by It Nijs

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder