Teleks: Provinsjale Steaten net iens oer kultuer nei 2018

logo.ensafh

Hoe moat it nei 2018 fierder mei de kultuer yn Fryslân? Oer dy fraach kin Provinsjale Steaten it noch net iens wurde. De opposysjepartijen wolle earst om tafel mei de kulturele sektor, sels foardat in kar makke wurdt oer hoe’t de subsydzjes nei 2018 ferdield wurde. De koälysje wol ek om tafel mei de sektor, mar wol no al wol de kritearia fêstlizze. Dat die woansdeitejûn bliken by de kommisjefergadering fan Provinsjale Steaten. Ferline wike kaam in grut tal kulturele organisaasjes mei in manifest, wêryn’t frege waard om mear ynspraak. It liket derop dat se dat yndie krije, mar de fraach is noch wannear.… Lês fierder

Blog Daam de Vries: Flaaksbrechje

logo.ensafh

In brêge fan flaaks. It sil mooglik wêze. Sels ha ik allinnich ûnderfining mei skeaven en ik doar hast wol te sizzen dat mear as 66% fan jim dat net hat. It moat ûnderwilens sa’n fjirtich jier lyn wêze dat ik dêr mei de boer oer gear wie. De boer sels wist ek net heal hoe’t soks moast dat wy hiene der ek noch in adviseur fan in jier as tachtich by al kin ik mei dy leeftyd sjoen myn eigen fan doe wat mis wêze. Hoe dan ek, wy ha dêr in pear dagen yn dat guod omskuord. Hoe’t it finansjeel beteard is wit ik net mar nei dy tiid ha ik nea wer flaaks sjoen.… Lês fierder

Teleks: Alex de Jager nije direkteur fan de Afûk

logo.ensafh

Edukatyf ynstitút Afûk yn Ljouwert hat fan 1 febrewaris ôf in nije direkteur. Dat is Alex de Jager. Hy folget Koen Eekma op. De Jager komt fan oarsprong út Fryslân, mar wurket op it stuit as direkteur eksterne betrekkingen en strategysk relaasjebehearder by Hegeskoalle Inholland yn Alkmaar.

Hy hat altyd yn it heger ûnderwiis wurke. Alex de Jager is doktorandus yn de Nederlânske taal- en letterkunde, mei taalkunde as spesjalisaasje.

Boarne: Omrop Fryslân

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Kollum Willem Schoorstra: Frijtinke is fûgelfrij wêze

logo.ensafh

In treffend berjocht, sa flak foar de krystdagen: it geweld tsjin net-leauwigen, agnosten en frijtinkers wurdt ekstremer. Se wurde fûleindiger diskriminearre, efter sitten en sels deade. Dat blykt út it Freedom of Thought Report 2017 dat de Ynternasjonale Humanistyske en Etyske Uny yn it Europeesk Parlemint presintearre.

Lês fierder by Omrop Fryslân

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Aginda 16-12-17: Skriuwersmiel fan it Skriuwersboun

logo.ensafh

Ek dit jier hâldt it Skriuwersboun foar de leden in Skriuwersmiel. En dit jier sil dat wer plakfine yn ’e Skierstins te Feanwâlden.
Dat sil heve op 16 desimber fan 17:30 oere ôf (ynrin fan 17:00 oere ôf). De jûn sil oant in oere as 21:30 duorje.

It tema is ‘Reizgjen yn jo wurk’. Hein Jaap Hilarides is krekt werom fan syn ferbliuw yn Maribor, Slovenië, dêr’t er twa moanne sitten hat foar it projekt Oare Wurden. Hy sil dêroer koart op ’e tekst. Dêrnei binne jo oan bar. Wy freegje nammentlik fan alle mei-iters om op syn heechst fiif minuten te fertellen oer hoe’t jo reizgjen yn jo wurk ferwurkje of faaks ferwurkje soenen.… Lês fierder

Blog Janblogger: Jins ferwurdende lea

logo.ensafh

Ien fan ’e meast traumatisearjende aspekten fan it âlderwurden is it belul dat wy net mear deselde lea hawwe dy’t wy hiene doe’t wy 21 wiene. Alteast, ikke. Hoenear’t ik in stoartbad nim, sjuch ik bytiden sûnder erch yn ’e spegel, en haw ik hommels oanstriid en balt: “Ho ris, dat binne hielendal net de lea fan mij! Dat binne de lea fan Paul de Leeuw!”

Lês fierder by Janblogger

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder