Teleks: Alex Riemersma: “Meitsje no ek mear romte foar Frysk op fuortset ûnderwiis”

logo.ensafh

It wurdt tiid dat de twatalige skoallen foar fuortset ûnderwiis yn Fryslân ek it Frysk in goed plak jouwe yn in meartalige oanpak. Mei dat advys kaam tiisdei de Ljouwerter Alex Riemersma op syn ôfskied as lektor Frysk & Meartaligens by hegeskoalle NHL Stenden. Riemersma fynt dat it Frysk yn it basisûnderwiis de lêste tsientallen jierren in moaie ûntwikkeling trochmakke hat, seker op de trijetalige basisskoallen.

Lês en harkje fierder by Omrop Fryslân

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Kollum Aant Mulder: Slûge soe ek!

logo.ensafh

Fan Friezen wurdt wolris sein, dat se sizze wat se dogge en dat se dogge wat se sizze. Ik wit net oft dat wol hielendal wier is. Likegoed soe men dat fan tinken wol ha kinne as men nei de tiidwurden sjocht. Mei tiidwurden bedoel ik dan yn ’t foarste plak de selsstannige tiidwurden. Dy sizze ommers wêr’t it om giet en dêr giet it by ús earst en meast om.

Lês fierder by It Nijs

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Provincie Fryslân mist Fries in cultuuradvies Raad voor Cultuur

logo.ensafh

In het advies voor het cultuursubsidiebeleid voor de komende jaren staat onder meer dat de subsidies meer verspreid moeten worden over het land en GS noemen het positief dat de raad oog heeft voor ‘de kracht en de noden van de regio’.
Verbazing

Toch is GS niet louter positief. Er zou te weinig aandacht zijn voor ‘de bijzondere positie van Friestalige culturele spelers’.

Lês fierder by it Friesch Dagblad

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Homer’s Iliad Casts Doubt on the Aegean Location of Troy

logo.ensafh

Historian Bernard Jones has spent more than three decades researching the ‘Story of Troy’ and he maintains that Homer’s Iliad is the greatest reference work on the Bronze Age world. Homer describes with great accuracy an infinite number of matters relating to the natural world and the environment of the Greeks and Trojans. He gives flawless accounts of the oceans and the climate, the landscapes, the people and cultures. Bernard says that there is a wealth of evidence in the Iliad to be used in investigating the story of Troy. What Homer tells us however, casts doubt on the opinion that Bronze Age Troy was in the Aegean.… Lês fierder

Blog Geart Tigchelaar: In goed begjin is it heale wurk

logo.ensafh

Last time we wrote, we were in full prep-mode, and look at us now how the prep has helped us along the way!

Or so we thought, as there were a few bumps along the way.

When we handed in the keys to our house, we were faced with a fine hovering above our heads already as we did not fullfill the checklist. Luckily our neighbour offered to fix this (it’s a fine for not taking out the garbage which is collected once every two weeks), which would be nice as for us it’s more money left to pay for a hostel if needed on a rainy day.… Lês fierder

Aginda 24-05-19: Presintaasje ‘Ryzji yn it Frysk’

logo.ensafh

‘Op 24 maaie wurdt de bondel Ryzji yn it Frysk presintearre yn tentoanstellingsromte melklokaal voor hedendaagse kunst op it Hearrenfean. De portretten fan Hamstra en syn assemblaazjes ynspirearre op ‘De see’ binne dan ek te sjen. Hettinga sil in tal fan syn Fryske oersettings foardrage, en Ira Judkovskaja docht deselden yn it Russysk. De bondel ferskynt by útjouwerij Cepher. De mini-ekspo ‘De See / De zee’ mei portrettekeningen en de skilderijeseary nei oanlieding fan it gedicht ‘De see’ fan Ryzji is nei de bondelpresintaasje o/m 7 july ek te sjen yn melklokaal.’

Sjoch foar mear ynformaasje by De Moanne

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder