Die luxemburgische Literatur und ihre Vielsprachigkeit

logo.ensafh

Kennen Sie einen luxemburgischen Autor? Sagt Ihnen Guy Helminger vielleicht etwas? Oder sonst jemand? Nein? Woran liegt das? Schreibt da niemand, in Luxemburg? Auch wenn Luxemburg ein kleines Land ist – das ist unwahrscheinlich, oder? Um all diesen Fragen nachzugehen, sind wir also nach Luxemburg gefahren. Und je mehr Zeit man in diesem Land verbringt, desto mehr verwundert es, warum luxemburgische Autoren, noch dazu die auf Deutsch Schreibenden, so spärlich vertreten sind bei uns.

Lês fierder by de Frankfurter AllgemeineLês fierder

Kollum Willem Schoorstra: It lêste bolwurk: Foutje, bedankt!

logo.ensafh

Yn de jierren 90 fan de foarige iuw hiest in hiele populêre reklameslogan foar in fersekeringsmaatskippij. Dat kaam troch Rijk de Gooyer. Dy spile de oplichter Van Looij, dy’t skea easket by syn agint. As dy reagearret mei: ‘Dat is niet zo mooi, meneer Van Looij,’ antwurdet Van Looij mei: ‘Nee, da’s zeker nie zo mooi, voor U! Ken ‘k effe vange?’ Mei’t yn de rin fan it petear, faak troch fersprekkingen of oare stommiteiten, docht bliken dat de claim falsk is, ropt de oplichter Foutje, bedankt!

Lês fierder by Omrop FryslânLês fierder

Kollum Aant Mulder: De Wytsingen

logo.ensafh

De midsiuwen krije de lêste tiid aardich omtinken. Ik tink net allinne oan it Sieperda-sympoasium dêr’t ik it ferline wike oer hie, mar ek oan de tentoanstelling ‘Wij Vikingen’, dy’t no yn it Fries Museum yn Ljouwert te besjen is.
Ut ’en rûgens kinne we sizze dat dat tiidrek duorret fan 500 oant 1500 ta. Dy perioade begjint mei bewenne terpen. Wa’t dêr krekt op wennen, dat is noch altyd net hielendal dúdlik, mar we neame dy bewenners, krekt as dy fan foar it folkeferfarren, opnij wer Friezen. Oan de ein fan de midsiuwen, binne de terpen en de lannen dêromhinne bedike.… Lês fierder

Aginda 15-11-19: Winterjûnenocht anno 2019

logo.ensafh

Op 15 novimber wurdt de samling ferhalen fan de Fryske skriuwers fan ‘Oare wurden’/’Other words’ oanbean. ‘Oare wurden’ is in projekt om ta kreative útwikseling fan skriuwers yn Europa te kommen. Twa fan dy skriuwers sille har ferhaal fertelle: Hein Jaap Hilarides en Karen Bies. De samling ferhalen wurdt meistjoerd mei tydskrift De Moanne.

Dêrneist hawwe skriuwers yn de wiken foar 15 novimber in kursus foardrachtskeunst folge by Tresoar yn oparbeidzjen mei Tryater. Dat binne Hedwig Bakker, Ydwine van der Veen, Renske de Boer, Ciska Noordmans en Sipke de Schiffart. Yn OBE litte sy har ferhaal hearre en litte sy sjen wat se leard hawwe.… Lês fierder

Blog Johan Veenstra: Sunte Matten

logo.ensafh

Aanst kommen de kiender an de deure veur Sunte Matten. Snuup en geld liggen klaor. Wi’j zongen vroeger veur een pat in et Stellingwarfs an de deure, now doen ze dat allienig nog mar in et Nederlaans. Wi’j hadden vroeger echte keersies in de lampion, dat hebben ze now ok niet meer. Et was vroeger mooi as d’r onderwegens es zoe’n ding in de braand vleug… En nao ofloop mit de busen vol lekkers naor huus. Hiel zachies zing ik et begin van dat lietien van vroeger nog even.

Lês fierder by Johan VeenstraLês fierder

In memoriam Anneke Reitsma (1949-2019)

logo.ensafh

Geboren Pematang Siantar: 31 december 1949, overleden Idsegahuizum: 15 oktober 2019

Op de herfstige zondagmiddag van 8 november 1981 hoorde ik voor het eerst Anneke Reitsma op een literaire middag een lezing houden in het voormalige Hotel ‘s-Gravenhof te Zutphen. Zij hield een voordracht over het werk van Ida Gerhardt. De violiste Emmy Verhey en de pianist Frédéric Meinders omlijstten haar lezing met muziek van Mozart en de in Zutphen geboren componist Jan Brands Buys. De toneelspeler Henk van Ulsen droeg gedichten van Gerhardt voor.

Lês fierder by Johan Reijmerink op NeerlandistiekLês fierder

Blog Lomme Schokker: It Helgolânske fiersicht (1)

logo.ensafh

Se stiet op it boppedek fan de boat dy’t krekt nei achten it haventsje fan Hooksiel ferlit en mei in rûme bocht oer bakboard de Waadsee opfart. It ôffarren wol se foar gjin jild bûten op it dek misse. Fyftich jier lyn hat se om dizze tiid hinne ek sa stean, ta de teannen út fereale op it famke nêst har, dat wol sa út de skroeven wie oer de sâltige seelucht, de lûden fan de mastersfûgels en it libbene praat fan de bern om har hinne dat sels har eagen flonkeren. By dy bern hiene twa heiten west mei in aparte Dútsk tongfal.… Lês fierder