Taalnota Frysk – Wethouder Feitsma tussen Galgemaal en de Petoet

logo.ensafh

Morgenavond gaat wethouder Feitsma alles uit de kast halen om zijn ‘taalnota Frysk’ door de Leeuwarder raad te halen. Dit nog minder dan magere document zou in een normale gemeente direct ingetrokken worden. Onno Falkena – als woordvoerder voor het Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT) – laat er vandaag geen spaan van heel: “de taalnota dy’t foarleit is de meagerste dy’t it EBLT yn jierren sjoen hat’ is zijn conclusie.

Liwwadders trof in de nota enkele passages aan over de bibliotheek. Het klinkt mooi in het verhaal. “De bibliotheek hat in romme kolleksje Fryske boeken, fan streekromans oant poëzy en literatuer, fan printeboek oant boeken foar minsken dy’t min sjogge.… Lês fierder

Reisblog Geart Tigchelaar: Kilometers langs een Deens-Friese horizon

logo.ensafh

Het plan voor een nieuwe roman had ik allang in mijn hoofd, maar ik kon op mijn manier maar niet de tijd vinden om eraan te beginnen. Om die en andere redenen ben ik vorig jaar in oktober op de fiets gestapt en richting Denemarken afgereisd, in de hoop niet alleen op de fiets, maar ook op papier heel wat kilometers af te leggen.

Lês fierder by it Letterenfonds

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Besprek ‘Sirkus PeM en de ûlewapper’ fan Mindert Wijnstra en Babs Wijnstra

logo.ensafh

Kenne jim Pier en Marieke al? Ik tink it wol. It binne nammentlik telefyzje-bekendheden. Harren aventoeren binne by Omrop Fryslân te sjen yn it berneprogramma ‘Fratsen’. En no ha Pier en Marieke in eigen boek mei hearlike aventoeren. Se belibje dingen dy’t alle bern belibje: se ferkeapje koekjes, se helje boadskippen, se boartsje sirkus en geane nei de skoaldokter.

Lês fierder by Tjitske van Dijk

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Kollum Aant Mulder: weismiten jild?

logo.ensafh

Wy ha wer in nij taalûndersyk. Dat we witte wer hoe’t it der mei it Frysk foar stiet. Of dochs net? Dit fjirde taalsosjologyske ûndersyk, Taal yn Fryslân, de folgjende generaasje, stiet op namme fan Edwin Klinkenberg, Reitze Jonkman en Nika Stefan fan de Fryske Akademy. De resultaten binne koartlyn buorkundich makke. Wa’t fan it folsleine ûndersyk op ’e hichte wêze wol, moat him der wol efkes ta sette. It ferslach is in boek fan 133 bledsiden wurden.

Lês fierder by It Nijs

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Kollum Willem Schoorstra: Fale is foarútgong

logo.ensafh

Neffens in ûndersyk fan in pear jier lyn stean de legere ambysjes fan sawol âlden as learkrêften de prestaasjes fan Fryske skoalbern yn ‘t paad. Dêrfandinne helje se in minder heech diploma yn it fuortset ûnderwiis as learlingen yn de rest fan it lân. Mei oare wurden: wy moatte de bern mear op ‘e hûd sitte, mear fergje en mear fan harren freegje.

Lês fierder by Omrop Fryslân

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Blog Wobbe Atsma: it paad

logo.ensafh

Ik rûn geandewei troch it gegeven fan de tiid. Der wie gjin begjin en likemin in ein. It wie in winende reis troch de romte. De tiid dy’t dat naam, dy die der net ta. It paad dat ik gong lei der op it each ôf doelleas hinne. It spoar rûn net dea, mar kaam ek nergens oan. Krekt as mei de reizen yn ‘e holle, dy’t noait in bestimming fine. Of lykas mei al dy reizen nei it ferline, dy’t dy noait werom nei eartiids ta bringe.

Lês fierder by Wobbe Atsma

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Finster op Fryslân út ‘e loft

logo.ensafh

Hoelang it ‘multimediale ontmoetingsplek van creatieve en journalistieke mensen en verhalen’ al net mear aktyf is, falt net goed nei te gean. It lêste Facebook-berjocht datearret fan 28-04-18 en op Twitter liet Finster op Fryslân op 26-06-17 foar it lêst fan har hearre.

Parseberjochten oer de reden foar it út ‘e loft heljen fan Finster op Fryslân hawwe der net west.

Hjir stie de side: http://finsteropfryslan.frl/

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Van Nederland moest J. Slauerhoff niets hebben, maar voor Friesland had hij een zwak

logo.ensafh

Precies 120 jaar geleden werd hij in Leeuwarden geboren, J. Slauerhoff. Zijn vader was behanger, had later een meubelzaak en de zoon groeide uit tot groot dichter. Wie kent niet de regel ‘Alleen in mijn gedichten kan ik wonen,/ Nooit vond ik ergens anders onderdak’. Geen wonder dat nu Leeuwarden Culturele Hoofdstad is, er ook voor Slauerhoff ruim aandacht is.

Lês fierder by Trouw (Janita Monna)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder