Kollum Aant Hofstra: De Memmefyts

logo.ensafh

De memmefyts bepaalt hjoed-de-dei foar in part it strjitbyld en seker yn de buert fan in skoalle. Wij wenje deun bij wat skoallen en it docht mij goed as fanatike fytser fan al den dei.

Ik sjoch se fytsen dy memmen, ik sjoch se ôfstappen bij de skoalle en dêrnei stapke foar stapke it kroast fan de fyts tillen. De ultime memmefyts mei foarop in sitsje foar de jongste en efterop in wat gruttere foar de âldste. De jongste dy’t krekt sitte kin en him efter it wynskerm de eagen útsjocht fan wat er allegear te sjen is, at mem dat oanjout.… Lês fierder

Blog Hanneke de Jong: Wees niet bang

logo.ensafh

In 2016 schreef ik het Friese jeugdboek Wês net bang, (mar wol foarischtich) in het kader van een leesbevorderingsproject Frysk voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Er zat een deadline aan vast, en ik haat deadlines, maar ik wilde dit boek zo graag schrijven. Het was het verhaal van Lilans vlucht, alleen, vanuit Syrië naar Nederland. Ze was destijds 17 jaar.

Lês fierder by Hanneke de Jong

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Besprek Lida Dyskstra: ‘It Spûkskip’

logo.ensafh

De titel fan it boek is ien fan de ferhalen dy’t yn it boek stean.

It Spûkskip is in boek mei allegear koarte ferhalen. De ferhalen binne elk wer hiel oars fan tema en dat makket dit boek sa leuk. Leuk om te lêzen, mar ek leuk om foar te lêzen. It boek is geskikt foar de trije heechste groepen fan de basisskoalle.

Lês fierder by Wieke Hoekstra-Ferwerda op Heit en Mem

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Kollum Aant Mulder: Frysk op Riis hat ferlern

logo.ensafh

Hoe is it mooglik! Frysk op Riis waard diskear tagelyk holden mei de finale fan de wrâldkampioenskippen froulju yn Lyon. Wa hie dat tinke kinnen. No’t diskear wat minder folk op Frysk op Riis ôfsetten kaam, sil grif tocht wurde dat dy fuotbalkampioenskippen dat fan gefolgen hân ha. Sa besjoen hat Frysk op Riis ferlern fan it fuotbaljen. Grif, dy wedstriid sil fan ynfloed west ha, mar it wol my net rjocht oan dat sa de beheinde mannichte besikers folslein ferklearre wurde kin. It hat yn alle gefallen net oan it waar lein, want it wie in moaie snein. Dêr komt by dat de teatertún in daalders plakje is en dat Frysk op Riis in goede namme hat.… Lês fierder

Teleks: Subsydzje foar ensafh fan it Letterenfonds

logo.ensafh

Literaire tijdschriften 2019-2020

24 juni 2019

Literaire tijdschriften konden begin 2019 een aanvraag indienen voor een subsidie van twee jaar. Veertien tijdschriften, waaronder één Friestalig tijdschrift, dienden een aanvraag in.

Het Letterenfonds kiest bij het tijdschriftbeleid voor het subsidiëren van het werk van schrijvers, vertalers en redactie. Tijdschriften konden daarom uitsluitend aanvragen voor auteurshonoraria en redactiekosten. Bij de beoordeling van de aanvragen stonden de literaire kwaliteit en inhoud en het tijdschrift als plek voor creatie en reflectie, voorop.

Voor deze ronde was het mogelijk een extra investering in de literaire tijdschriften te doen, waardoor alle aanvragen konden worden gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 336.000.… Lês fierder

Blog Klaas van der Hoek: Poste restante XXV

logo.ensafh

Boeken en benammen boekjes oer ansichtkaarten binne der by ’t soad, mar dé skiednis fan dat ferskynsel moat noch skreaun wurde. Spesjaal omtinken fertsjinnet dêryn dan de saneamde fotokaart. Guon brûke dat begryp foar eltse ansicht dêr’t in foto op stiet. Under harren H.J. Haverkate; yn syn De geschiedenis van de Nederlandse prentbriefkaart, dat boustiennen oandraacht foar it noch te skriuwen wiidfiemjende ferhaal, befellet Haverkate oan it begryp fotokaart ‘in ruime zin te hanteren voor elke kaart met een fotografisch (d.w.z. werkelijkheidsgetrouw) karakter’.

Lês en sjoch fierder by Klaas van der Hoek

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder