Blog Hanneke de Jong: Heaberch tusken twa boeken

logo.ensafh

Sûnt koart wit ik dat ik in heaberch bin. Earne yn my sit in spjelde en dy narret my. Hy stekt, hy jokket, hy lit my piipje en hoastje en hy makket it dreech om te sykheljen. En dus om te rinnen en te fytsen en oare dingen te dwaan dy’t ik graach doch. Is dy spjelde der op La Palma ynstutsen of ha ik him al folle langer? Ik ha gjin idee mar ik wit ien ding no wol, ik stean der net allinnich foar. De longarts yn Ljouwert stjoerde my troch nei Nieuwegein; dêr stiet in sikehûs dat ûndersyk docht nei ûnder oaren longsykten.… Lês fierder

Blog Ypie Haitsma: Suchtsje en stinne, it is betiden in drege befalling

logo.ensafh

Suchtsje en stinne, skriuwe is betiden in drege befalling. De iene kear giet it as ’t slydjaget, de oare kear kin je stinne wat je wolle sûnder resultaat. Soms duorret sa’n befalling dan te lang en moatte der keunstgrepen oan te pas komme om de boel te befoarderjen. It bern moat er no ienkear út, netwier.

Lês fierder by Ypie Haitsma

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Blog Lomme Schokker: It perspektyf fan in iere moarn

logo.ensafh

Hy woe net fuortdaliks sjen hoe let it wie, doe’t er yn de klamme nacht in twadde kear it bêd út moast. Earst woe er de tiid ynskatte, rekkene mei de fal fan it ljocht, de lûden fan bûten en hoe lang hy tocht dat er sliepen hie. Meastentiids hie hy er wol aardich de roai oer en dat wie dan wer in opstekker tsjin it Mûnster fan Alzheimer. Dy tocht er hieltyd faker te krewearjen ûnder syn deistich fersin en skjin ferjitten. Fiif oere. Hy siet er der in kertierke nêst.

Lês fierder by Lomme Schokker

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: poëzij Lubbert Jan de Vries op The Basil O’ Flaherty

logo.ensafh

L.J. DeVries’ mother tongue is the frisian language (https://en.wikipedia.org/wiki/West_Frisian_language). She writes poetry in frisian and english. The frisian work is published on www.ensafh.nl and the english on www.outlawpoetry.com. But she also translates; mainly american poetry into frisian. So far she has translated Whitman, Ginsberg, Micheline and Smith. Published via the Ensafh magazine.

Lês fierder by thebasiloflaherty

(noat redaksje ensafh: Lubbert Jan de Vries is in man)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Besprek Joke Corporaal – Zolang de boom bloeit. Korte geschiedenis van de Friese literatuur

logo.ensafh

De Friese literatuur is uitdrukking van de eigenheid van Fryslân’

Zolang de boom bloeit, een nieuwe geschiedenis van de Friese literatuur is volgens het nawoord ondermeer bedoeld voor leerlingen en studenten voor wie het handboek van Friese literatuurgeschiedenis Zolang de wind van de wolken waait te omvangrijk zou zijn. Van dat handboek kan je veel zeggen maar niet dat het een te omvangrijk of anderszins ontoegankelijk naslagwerk zou zijn.

Lês fierder by Rieuwert Krol op Tzum

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder