Kollum Aant Mulder: Falske freonen

logo.ensafh

Fan ’e wike waard ik konfrontearre mei it begryp falske freonen. Sokke ‘freonen’ komme tusken talen foar. It giet nammers om wurdsjes dy’t yn dy twa talen eins hielendal gelyk binne as it om skriuwwize en útspraak giet, mar dy’t tagelyk yn dy beide talen foar in part ferskillende betsjuttingen ha. As men dan it wurdsje út de iene taal yn de oare taal brûkt sûnder om dat betsjuttingsferskil te tinken of gewoan om’t men dat net wit, dan kin der maklik betizing ûntstean.

Lês fierder by It NijsLês fierder

Teleks: Jan Noordegraaf oer J.H. Halbertsma

logo.ensafh

Het werk van Joost Hiddes Halbertsma blijft een geliefd onderwerp van studie. Zeker nu eerder dit jaar een deel van diens Lexicon Frisicum alvast online beschikbaar werd gesteld, met een vertaling van de Latijnse passages in het Fries, het Nederlands en het Engels, is zijn werk toegankelijker dan ooit.

Jan Noordegraaf schrijft in Trefwoord, het digitale tijdschrift voor de lexicografie, een bijdrage over Halbertsma’s ideeën over taal en zijn plaats binnen de taalwetenschap met als titel ‘J.H. Halbertsma over taal en geest’.

Boarne: NeerlandistiekLês fierder

Blog Abe de Vries: Oer Fryske literatuer, keatsen en stjerrekunde

logo.ensafh

an Pieter Janzen (1945-2005) kaam út Easterbierrum. Ik ha him noch krekt in pear jier meimakke as de redakteur fan Trotwaer yn de tiid dat it blêd opnaam waard yn de Moanne; ûnder syn bewâld mocht ik begjin 2002 debutearje as dichter.

Sjoerd Janzen (1955-2006) kaam ek út Easterbierrum en wie in neef fan Jan Pieter. Sjoerd koe ik earst as earsteklas-keatser; letter ûntjoech er him as byldzjend keunstner. Yn 2011 wie der in prachtige tentoanstelling fan syn wurk yn de âlderlike pleats oan de Konkelswei yn syn bertedoarp.

Lês fierder by Abe de VriesLês fierder

De Indo-Europese Adam, Oude Folklore in het Oudfries, deel 6

logo.ensafh

Het Oudfries is een Noordzee-Germaanse taal. Daardoor is het ook een Germaanse taal. Nog beter: het is zelfs een Indo-Europese taal. Verscheidene (zeg maar een heleboel) talen in Europa en Azië hebben structurele overeenkomsten. Zo structureel, dat men vanaf het eind van de 18e eeuw deze vrij serieus is gaan nemen. Het idee is dat er een hele tijd geleden ergens op de Russische steppe of in Anatolië (men mag elders gaan uitvechten waar precies) een groep mensen waren die iets spraken wat men Proto-Indo-Europees is gaan noemen. Deze mensen zijn met hun paarden en strijdwagens (of het concept daarvan) naar allerlei plekken in Azië en Europa gemigreerd over een vrij lange periode.… Lês fierder

Kollum Jan Schokker: Tebekfûgel

logo.ensafh

It wie in prachtige jûn. De hiele dei hie it my eins wat te hjit west. Tsjintwurdich jou ik my ûnder sokke omstannichheden it leafst del yn it skaad en sa siet ik dy jûns aardich noflik yn ’e tún, ûnder myn selsmakke swarte oerkaping. Koarte broek oan, sinnebril op ’e noas – oars diene de wite knibbels my te sear oan de eagen – laptopke ûnder de fingerseinen, in fernimstich wyt wyntsje foar de greep. It like as wie it heechsimmer yn Súd-Frankryk. Fan dêr’t ik siet betocht ik doe dat ik de splinternije oerkaping fan rjochten net goed delset hie.… Lês fierder