Joël Huitema

För Andoni

logo.ensafh

 

 

Sa as it wyt mei grien en read
dat oait fan dij no myntes wurdt
wêr ik it wer te draven draach,
mij hechten het oan dyn getal,

ferriedt it Noardseeblau en -griis,
dat oait fan mij kaam, dyntes is
asto mei sport it oandien hest,
atst fúl in 5’er wurden bist.

 

Troch in fersin is dit gedicht net yn ensafh nû. 6, 2017, it Baskenûmer, publisearre, dêr’t it al foar ornearre wie (red).

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder
Gerrit de Vries

Begrypst my wol

logo.ensafh

 

 

mear as
myn petry-skaaltsje
myn siedferedelingsbedriuw

bisto myn steunhoas
as myn ieren spatte
ik mar wat omstroffelje
myn keunstgebit
ik moat dochs ite
myn fjoertoer
as ik it paad
bjuster bin

do bist myn batterijlader
myn dialyzefilter
myn pompstasjon

loegje op myn golle
hekkelje myn sleatswâl
ikkerje my
as myn fuorgen
oerrinne

begrypst my wol
of moat ik sizze
leafste

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder
Jetze de Vries

Frou mei deade hoeke

logo.ensafh

 

do iepenest as in skutdoar
kom deryn, seist
mar de doar komt werom

sjoch in skaad
wat oer it dek beweecht
as in swarte flagge

it wetter siert
bist bewolke, twa
ienpersoanssekjes dobberje
dream tee

ik skôgje in skilderij – de klaai fan it gesicht
in trui sjongende boarsten

der falle wurden fan skrale takken
pak in pear fan ’e grûn
hâld se tsjin it rút

blaas sêft, fang noch in pear op
slok se ien foar ien yn
fertarjend ta in fers

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder
Simen de Jong

frijersgong

logo.ensafh

 

 

wat wol ik leaver as yn earmen fan in frou
dreame oer wêr’t ik weikaam út it neat
mar fierder moast
as mei widzjen langje nei in ivichheid
yn ’e sliep bedobbe ûnder waarme trou?

wekker wurde as stjerren raze yn ’e bûk
fan har ûnderwêzen skonken himelsk
en fierder wei
it balten fol ferwyt oer ierdske brekken
bêdzje yn it rûzjen fan de flecht temûk?

wêr oars leit myn wrede lot fan in frijersgong
as op de ein fan wêzen it swart gat
djip fierder sûcht
mei fertriet ferfolle en fol ferlet noch
d’ eale ein foar feint en faam in bokkesprong?… Lês fierder

Edwin de Groot

It is foar eefkes

logo.ensafh

 

It is foar eefkes
( koarte berchetappe mei, is de hope, finish op de top)

it is
by de 6e draai
as de swiere rook
fan roppich roaid grenen
– der moatte hûzen komme –
ferfljocht yn in fleach plak makket

foar de walm
fan in miste bocht
der sit wat yn myn noas dat seit
dat der neat mear op te wekjen wie
gjin ferkwikking gjin swiete fredige dea

tsjin de dinnen dy’t noch steane
in aardich stik leger is foarmbehâld
loslitten in twingootsje fermoedzje ik sa
read of soks út dat part fan de kleurenwaaier

in digipiep moannet my werom yn de plende hertslachsône
ik sjoch ik beken de jungle mar moat dûnsjen bliuwe
de rook fan hars en hout springt wer op

der moatte hûzen komme
al is it inkeld mar
foar eefkes

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder
Lubbert Jan de Vries

Bloedroas

logo.ensafh

 

Moarns yn ’t iere ljocht
Sangeret de azem fan it bist
Minskesiel minachtsjend
Lâns it nachtpaad ferbean.
Siket waarm bloed hoeden
In wei yn ferwâde grûn.
Sjonge fûgels heech op ’e wjuk
Fan it lotterjend span geast en ljocht.

Yn ’e loft
Hinget allyk in stoarm driget,
It heislikste geweld.
It bist gûlt oerémis syn liet
Fan de honger nei moardsucht.

Wach no,
Frou en man en foetus,
Foar eltse ferskining fan it bist.
Wach no,
Frou en man en foetus,
Mei de bloedroas yn ’e hân.
Foar de honger fan it kwea.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder
Piter Yedema

Blommetún

logo.ensafh

 

foar Pizzi

Blommetún

Wetter rint bylâns in brêge deroer
hjir is it krúspunt fan namleaze wegen
Beweech net hastich of breinroer
in hoeke tún leit der omlegen

In feint beswit fan gang en stowen
stiet stil ynienen stiif en rjucht
sjocht kleuren lang hier wiuwen
Blommen earste oanset ta frucht

Thúskaam soalt er de fyts yn ’t hok
in wielde blommen hat er krigen
Plukguod neamde se it en tige
by tige syn namme wat in lok

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder
Nadie Hania

Dat is noait dôve

logo.ensafh

 

 

lippen glinsterje by sêfte lytse tuten
kleure fisy yn tinten fan in ferlitten
hannen trilje op it oanreitsjen fan gouden hûd
strike eltse kurve, suchtsje ferwachtings
bloed sjit nei de oerflakte
fiel de waarmte foar it oanreitsjen
priuw de lucht tusken de lea
senuwen tinteljende, elektryske streamen
lofts yn in bult op ’e flier
stiif yn inoar drukt, ferstringele
en yn harmony begjinne te baarnen
lichems yn braille ferhege sintugen
it lêzen fan poëzij paden oer it siden fel
bûn oan tawijing
betsjoend troch syn oprjochtens

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder
Michel de Vreeze

Fiskerswetten

logo.ensafh

 

 

Yn ’e gleon fan in Fenisyske sinne
de kust dy’t Europa gean seach
dûnsje famkes yn koarte rokjes
bûnzjende boarsten harren fûken

besykje brúnboarstige bollen
troch druven te dronken
de bút dochs fergees
de sloepen yn te lûken

Yn ’t ljocht fan de safolste moanne
Op ivich iensume rotsen
wikselje grize basten
nei arakbesnjitte nachten
seewier en âlde bôle mei
dûnsjende sulveren dolken

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder