Nadie Hania

Dat is noait dôve

logo.ensafh

 

 

lippen glinsterje by sêfte lytse tuten
kleure fisy yn tinten fan in ferlitten
hannen trilje op it oanreitsjen fan gouden hûd
strike eltse kurve, suchtsje ferwachtings
bloed sjit nei de oerflakte
fiel de waarmte foar it oanreitsjen
priuw de lucht tusken de lea
senuwen tinteljende, elektryske streamen
lofts yn in bult op ’e flier
stiif yn inoar drukt, ferstringele
en yn harmony begjinne te baarnen
lichems yn braille ferhege sintugen
it lêzen fan poëzij paden oer it siden fel
bûn oan tawijing
betsjoend troch syn oprjochtens

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder
Michel de Vreeze

Fiskerswetten

logo.ensafh

 

 

Yn ’e gleon fan in Fenisyske sinne
de kust dy’t Europa gean seach
dûnsje famkes yn koarte rokjes
bûnzjende boarsten harren fûken

besykje brúnboarstige bollen
troch druven te dronken
de bút dochs fergees
de sloepen yn te lûken

Yn ’t ljocht fan de safolste moanne
Op ivich iensume rotsen
wikselje grize basten
nei arakbesnjitte nachten
seewier en âlde bôle mei
dûnsjende sulveren dolken

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder
Alyda Faber, Janneke Spoelstra

It treinstasjon fan Ljouwert

logo.ensafh

 

Yn ensafh nûmer 4-17 (de papieren ensafh) ferskynde it lange fers It treinstasjon fan Ljouwert, fan de Kanadeeske dichteres Alyda Faber, yn in oersetting fan Janneke Spoelstra. It Ingelske orizjineel Ljouwert Trainstation komt út Faber har bondel ‘Dust or fire’.

Alyda Faber hat it gedicht foar ensafh ynsprutsen, yn it Frysk.

Klik hjir foar de tekst yn pdf. Klik hjir foar de audio-opname.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder
Arjan Hut

Sa hyt is it

logo.ensafh

 

sa hyt is it
sinnefûgels pikke it skaad op

ik glydzje ûnder in parasol
it park yn
dêr’t pake syn wâld plante
fan koel- en wintergrien
sa djip
as rin ik
de mar yn

en foardat ik him sjoch
hear ik de rivier
hingje gau de fuotten
yn it wetter

moannefiskjes knabbelje
oan de teannen

en pake yn syn kano
kanoot by my del
mei de eagen ticht
hy laket
in web fan rimpeltsjes oer syn gesicht

en it fjoer krûpt as in tiger
om it park en om it wâld
it knetteret as in wetterfal

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder
Anne Feddema

Soon Sûn

logo.ensafh

 

Der binn’ minsken
Dy’t sels de siken
Net mear krije kinne
As se siken besykje
Yn it sikehûs.

Unbidige gong, dêr’t
Ik de gong der yn ha
Faasje mei nim
Fan bûten, faasje
Stadich slitend
Yn rêst.

Alfa-Omega
Ofdieling Z
Fuottenein
Dyn bêd
Hinget
Heliumhertballon
Krigen fan kollega’s.

Do leist net op bêd
Sitst oan tafel
Degas contre-jour
Sêfte wite hûdpastel
Ofrûne nacht hat
Tiid dyn antlit
Jonger makke
Yn tsjokke stilte
Dripket it ynfús
Dyn hannen fiele
Hjir oars as thús.

We sitte as we
Nea sitten hawwe
As oft we op besite
Binne yn elkoars
Dream
Ljochtsjende
Gleone
Stimmen
As fyn stof
Ferwaaiend.… Lês fierder

Josse de Haan

Côte d’argent (4)

logo.ensafh

 

wurden rane

simmer fersjit fan swart nei skjinner blau
kwik ûntflechtet termometerbuiskes
nachts krûpt elk werom yn eigen skulp

wurden wurde dronken, rane op lippen
minsken iggewearje mei mûle, hân en hûd
oant boesgroentsjeplysjes oarder skeppe

*

Rinnend lâns it 4 km lange strân fan Hendaye op de lette jûn- elke dei in oardeloere – mei útsjoch op de Atlantyske Oseaan, kamen dizze fersen/observaasjes eins fansels yn myn kop omheech; as ik wer thús wie skreau ik se op, sa likernôch tusken novimber ’15 en septimber ’16. Josse de Haan.

Côte d’argent is in syklus fan Josse de Haan, besteande út tsien gedichten yn fjouwer skiften.… Lês fierder