Cornelis van der Wal

Nij op ‘e planke Desimber 2017

logo.ensafh

 Poëzij

Beart Oosterhaven
Koarde fan ‘e tiid
Hispel, Loenen aan de Vecht 2017
Ferkeappriis € 12,00
ISBN 9789074516266

Nije dichtbondel Koarde fan ’e tiid, Utsein gedichten steane yn dizze bondel ek liettekstoersettings fan wurk fan sokken as Willie Dixon, Leonard Cohen en Tony Joe White.

Syds Wiersma
Twintig liefdes een Saudade/Tweintich leafdes in Saudade
Frysk en Frij, Ljouwert 2017 (side útjouwer is net aktueel)
Ferkeappriis € 15,00
ISBN 9789085660491

Deze gedichten zijn oorspronkelijk in het Nederlands ontstaan en door de dichter vertaald. De titel en het aantal van eenentwintig is een allusie op de liefdesbundel van de Chileense dichter Pablo Neruda, Veinte poemas de amor y una canción desperada (1924).… Lês fierder

Cornelis van der Wal

Nij op ‘e planke April 2017

logo.ensafh

Poëzij

Arjan Hut
Aurora Bossa Nova
Afûk, Ljouwert 2016
Ferkeappriis € 15,00
ISBN 9789492176448

Yn de fjirde bondel fan Arjan Hut binne de gedichten noch altyd dreamerich, is de taal boartlik, en wurde ideeën útwurke yn in ferskaat oan foarmen. De fersen binne binne tagonkliker as earder, mar net minder poetysk.

Edwin de Groot
Sels in Tibetaan belânet op it lêst yn see
Afûk, Ljouwert 2016
Ferkeappriis € 15,00
ISBN 9789492176462

 

Dizze bondel fan Edwin de Groot is in hommaazje oan twa rigels fan de Poalske dichteres Wislawa Szymborska:

Je bent – je moet voorbijgaan.
Je gaat voorbij – en alles is oké.Lês fierder

Cornelis van der Wal

Nij op ‘e planke Novimber 2016 (bywurke 10-11-16)

logo.ensafh

Poëzij

Bartle Laverman
In echte Fries
Hispel, Wiuwert 2016
Ferkeappriis € 12,00
ISBN : 9789074516204

Fan 24 jannewaris oant en mei 27 maart 2016 wie der in eksposysje yn Tresoar fan skilderijen en gedichten fan Bartle Laverman mei de titel ‘Is der ek Fryske ferbylding?’ Yn dizze útjefte steane no foto’s makke troch Haye Bijlstra fan de doe eksposearre skilderijen. Wiene yn Tresoar de gedichten op besite by de skilderijen, yn dizze bondel is it krekt oarsom.

 

D.A. Tamminga
In memoriam
Hispel, Wiuwert 2016
Ferkeappriis: € 10,00
ISBN: 978-90-74516-23-5

Douwe Tamminga skreau dizze gedichten nei oanlieding fan it ferstjerren fan syn iennichste soan.… Lês fierder

Cornelis van der Wal

Nij op ‘e planke Juny 2016

logo.ensafh

 

Poëzij

Jaap Veenstra
gatten yn it tek / gaten in het dak
Bornmeer, De Gerdyk 2016
Ferkeappriis € 12,50
ISBN: 9789056153694

Omslag-Veenstra-werkt-DEF-510x783

De gedichten yn dizze bondel longerje nei de minsklike maat en in libben om ’e nocht. De ôfprinte keunstwurken binne fan de hân fan Marty Poorter.

Jaap Veenstra (1959) wennet yn De Rottevalle. Fan him ferskynde earder – ientalich Frysk – De nacht midstwa.

Geart Tigchelaar
leech hert yn nij jek

Utjouwerij Hispel, Wiuwert 2016
Ferkeappriis € 10,00
ISBN: 9789074516181

Yn leech hert yn nij jek, syn earste dichtbondel, rekkenet Geart Tigchelaar (1987) ôf mei it ferline, mar sjocht ek foarút.… Lês fierder

Cornelis van der Wal

Nij op ‘e planke Desimber 2015

logo.ensafh

Dizze rubryk sil him tenei beheine ta Frysk-literêre publikaasjes en sekundêre boeken oer Frysk-literêre ûnderwerpen. Oersettingen yn it Frysk en publikaasjes yn in streektaal komme fansels ek oan bar.

Op- as oanmerkingen en oanfollingen kinne jo kwyt troch te reagearjen ûnderoan dizze side.

 

Poëzij

 

Sytse Jansma
‘as nomaden yn tinten teplak – als nomaden in tenten terecht’
Afûk, Ljouwert, 2015
ISBN 9789492176004
Ferkeappriis € 17,50

Sytse Jansma (1980) is dichter, filmmakker en dosint. Yn 2008 debutearre hy mei de bondel ‘wa’t tate seit moat ek whisky sizze’. Yn ‘as nomaden yn tinten teplak – als nomaden in tenten terecht’ ferkent Jansma de grins tusken it libben sels en de poëzij.… Lês fierder

Cornelis van der Wal

Nij op ’e planke Juny 2015

logo.ensafh

Poezij

Abe de Vries
Brek dyn klank

Gerben Rypma Stifting, Blauhûs 2015.
ISBN 9789081581820
Ferkeappriis € 15,00

Brek dyn klank is poëzij, skreaun troch in heit foar syn bern, dêr’t it libben trochhinne gien is. Taal, tusken langst en ferlies, begjin en ein, is net ûnskuldich mear, mar jout sawol omearming as ferantwurding. Taal dy’t fertart is feroare yn taal dy’t tsjûget fan ferynderliking. Hjir sprekt in dichter dy’t wit wat er fan it libben ferwachtsje mei, en foaral wat nét, wiis wurden troch eigen ûnderfining.

Hinke Veenstra
Lang om let : Fryske gedichten en foto’s
Eigen behear, Drachten 2015
ISBN ?… Lês fierder

Cornelis van der Wal

Nij op ‘e planke Maart 2015

logo.ensafh

Wy nimme de tried wer op wat dizze rubryk oanbelanget. Cornelis van der Wal hat it stokje fan Tryntsje van der Steege oernommen. In protte lêswille tawinske!

 

Poëzij

Albertina Soepboer
Herbarium

Frysk en Frij, Ljouwert 2014
ISBN 9789085660378
Ferkeappriis € 10,00

Yn de bondel Herbarium lit Albertina Soepboer sjen wat har as dichter nau oan it hert leit. Dêrom hellet se foar it ljocht wat se oan planten bewarre hat yn har herbarium. Dy planten roppe in wrâld fan passy en dea op. Tiid is net in line de fierte yn, mar in sirkel. Lykas by planten komme yn de fersen bloei en ferstjerren hyltiten op ‘e nij foarby.… Lês fierder

Tryntsje van der Steege

Nij op ’e planke – oktober 2014

logo.ensafh

It lêzen is foar ús allegear begûn mei plaatsjesboeken; printeboeken om út foarlêzen te wurden en lêsboekjes mei plaatsjes dy’t ús toanden wat de wurdsjes betsjutten dy’t we leare moasten. Want dy wurdsjes wiene dêr’t it úteinlik om gong: sa gau’t wy dy lêze koene waarden de plaatsjes yn ús boeken hieltyd minder, en op ien of oare manier lêze we no allinnich grutteminskeboeken mei rigels en siden fol mei allinnich wurdsjes en gjin plaatsjes.

Dochs is it lêzen/sjen fan plaatsjes en wurdsjes tagelyk ek foar grutte minsken sa gek noch net. De kombinaasje fan tekst en byld is in nijsgjirrige, útdaagjende en in fantasije- en kreativiteit-prikeljende kombinaasje, trochdat sawol de linkerkant fan ús brein (dêr’t we taal ferwurkje en analytysk neitinke) as de rjochterkant (dêr’t we plaatsjes en symboalen ferwurkje, en ús emoasjes en yntuysje weikomme) oan it wurk setten wurde.… Lês fierder

Tryntsje van der Steege

Nij op ’e planke – Septimber 2014 + oanfolling

logo.ensafh

Septimber is ien fan de moaiste moannen foar in boekegek lykas mysels (neist de moanne dêr’t jo jierdei yn falt, en de desimbermoanne mei Sinteklaas en Kryst). As skoalfamke wie it al sa moai om oan it begjin fan it nije skoaljier nije learboeken te krijen – op ’e basisskoalle likegoed as op ’e middelbere skoalle, dêr’t de boeken ek noch soarchsum en kreas kafte wurde moasten. Sa’n boek foar it earst iepenslaan en trochblêdzje en sneupe yn alles dat we dat jier wer leare soene wie hieltyd wer in spannend aventoer.
Op de universiteit gong it krekt sa, al koene we doe elts semester nije boeken krije, en faak genôch wiene dat ek hearlike lêsboeken en mânske klassikers dy’t yn de kolleezjes behannele waarden.… Lês fierder

Tryntsje van der Steege

Nij op ’e planke – july 2014

logo.ensafh

Poëzij bliuwt in nijsgjirrich fenomeen. It alderearste kolleezje dêr’t myn stúdzje Ingelsk mei begûn wie ‘Academic Reading’, in fak dêr’t de grutten út de Ingelske literêre skiednis – Shakespeare, William Blake, T.S. Eliot – oan close reading ûnderwurpen wurden en wy as iverige studinten rigel foar rigel, wurd foar wurd op ’e siik gongen nei wat de dichter no krekt bedoeld hie, of bedoeld kind ha soe, of ûnbewust yn it gedicht stoppe hie. Wapene mei metafoaren, rymskema’s en leitmotiven gongen wy de gedichten te liif yn de ynterpretative striid.
Yn in folgjende stúdzje folge ik it kolleezje ‘Literaire Tekstinterpretatie’, itselde fak mar dan yn it Nederlânsk en mei Nederlânske dichters.… Lês fierder