Aginda 26-04-19: FreMiBu foar skriuwers en dichters

logo.ensafh

De FreMiBu is in treffen op in ynformeel en sfearfol plak dat net ôfhandich gelegen is.
Grand Café Wouters oan it stasjonsplein yn Ljouwert foldocht skoan oan de kritearia.

Alle kearen in ferrassing wa’t fan de kollega’s opdaagjen komme en hoe smout of besteklik oft it petear oan tafel wurdt, mar dat wurdt it wol!

De FreMiBu is op elke lêste freed fan de moanne.

Wa’t it in kear net skikt, mar wol komme woe – gjin noed! Elke oare moanne is der wer in FreMiBu…

Ynrintiid: healwei fiven oant seis oere, elk mei fansels bliuwe oant slutingstiid fan Wouters.

Dit is in partikulier (lês: net subsidearre; lês: der hoecht gjin ferantwurding ôflein te wurden, lês: jim betelje jim eigen drankjes en bitterballen) ynisjatyf, foaral bedoeld om mei inoar te praten en te drinken en yn ‘e kunde te kommen mei de oare bodders yn de Fryske literatuer.… Lês fierder

Aginda 24-05-2019 o/m 26-05-2019 : Temawykein op Skylge ‘De see, de see’ yn keunst en literatuer

logo.ensafh

De see is in wichtige ynspiraasjeboarne foar de mins. Rêst, romte, sinne, wyn, gouden strannen… we genietsje derfan en yn de literatuer en byldzjende keunst is de see in wichtich ûnderwerp. Yn it temawykein De see, de see sille we dy rol fan de see yn de keunst neier ferkenne mei Bert Looper en Kester Freriks. Wolst dizze unike kâns net misse? Lês dan gau fierder en jou dy op!

​Oan de hân fan in ‘troch de wyn trochwaaid’ gebiet, Fryslân, leare we hoe’t ynearsten foaral de bedrigings fan de see ûnderfûn waarden, mar hoe’t der stadichoan fan 1900 ôf in oare hâlding ûntstiet, dêr’t de see in plak fan skientme, refleksje en ûnthaasting wurdt.… Lês fierder

Aginda 17-04-19: 1e Ids de Beer-lêzing yn Theaterkerk Nes

logo.ensafh

1e Ids de Beer-lezing in Theaterkerk Nes
In vrijheid kiezen is het thema van de nationale herdenking en viering van 4 en 5 mei in 2019. In de aanloop hiernaartoe organiseert Theaterkerk Nes (Noardeast-Fryslân) op woensdag 17 april om 19.30 uur de eerste Ids de Beer-lezing met sprekers en muziek rondom dit thema.

Het is de eerste van een reeks lezingen die jaarlijks rondom het thema van Nationaal Comité 4 en 5 mei in Theaterkerk Nes georganiseerd zullen worden. De lezing draagt de naam van de verzetsheld Ids de Beer, oorspronkelijk uit Nes (1916-1945). Als handelsreiziger en eigenaar van een papiergrossierderij, woonde hij met zijn vrouw Tietje de Vries en kinderen in Dokkum.… Lês fierder

Aginda 29-03-19: FreMiBu foar skriuwers en dichters

logo.ensafh

De FreMiBu is in treffen op in ynformeel en sfearfol plak dat net ôfhandich gelegen is.
Grand Café Wouters oan it stasjonsplein yn Ljouwert foldocht skoan oan de kritearia.

Alle kearen in ferrassing wa’t fan de kollega’s opdaagjen komme en hoe smout of besteklik oft it petear oan tafel wurdt, mar dat wurdt it wol!

De FreMiBu is op elke lêste freed fan de moanne.

Wa’t it in kear net skikt, mar wol komme woe – gjin noed! Elke oare moanne is der wer in FreMiBu…

Ynrintiid: healwei fiven oant seis oere, elk mei fansels bliuwe oant slutingstiid fan Wouters.

Dit is in partikulier (lês: net subsidearre; lês: der hoecht gjin ferantwurding ôflein te wurden, lês: jim betelje jim eigen drankjes en bitterballen) ynisjatyf, foaral bedoeld om mei inoar te praten en te drinken en yn ‘e kunde te kommen mei de oare bodders yn de Fryske literatuer.… Lês fierder

Aginda: 29-03-19: Presintaasje Graet Hylper Wordebook

logo.ensafh

Presintaasje Graet Hylper Wordebook op 29 maart

Nei jierren fan krewearjen ferskynt it mear as tûzen siden tellende Graet Hylper Wordebook op freed 29 maart 2019. De auteurs binne Gosse Blom silger en Siebren Dyk, mei stipe fan Wiebe Zoethout. De presintaasje fan it wurdboek is yn De Foeke te Hylpen, mei bydragen fan sjong- en dûnsgroep Aald Hielpen en bern fan basisskoalle De Skulpe.

Datum en tiid: freedtemiddei 29 maart 2019, 16.00-18.00 oere
Plak: De Foeke, Nieuwstad 49, Hylpen

It Hylpersk is in dialekt fan it Frysk, mar hat in eigen ûntjouwing trochmakke, sadat it hjoed-de-dei aardich fan it gewoane Frysk ôfwykt.… Lês fierder

Aginda 07-04-19: Presintaasje Janneke Spoelstra ‘Wij yn ’e draaimûne’ en ‘De parallaks’

logo.ensafh

Presintaasje fan de dichtbondel Wij yn ’e draaimûne en de roman De parallaks

Sneintemiddei 7 april presintearret Janneke Spoelstra har tredde dichtbondel Wij yn ’e draaimûne en har earste roman De parallaks yn doarpshûs De Kampioen, Skoallestrjitte 9, yn Hijum.

Tiid: 15:00-17:00 oere (Ynrin: 14:30 oere)

Mei ynlieding op dichtbondel en roman troch Ernst Bruinsma (útjouwer).

Mei optredens fan: de dichters Syds Wiersma (syn pake wie timmerman yn Hijum) en Sytse Jansma (syn pake wie wethâlder fan Ljouwerteradiel), skriuwster Baukje Zijlstra (har heit wie militêr yn Ynje) en Gerda Tolk (boechbyld fan rôs Fryslân, wenne yn Stiens en yn Hijum).

Muzyk: Herman Peenstra (muzikant te Hijum).… Lês fierder

Aginda 31-03-19: Iepen poadium foar skriuwers en dichters yn Stedsherberch Snits

logo.ensafh

Op zondagmiddag 31 maart om 15.00 uur organiseert Stichting FryX in samenwerking met de Stadsherberg Sneek een gratis open podium voor dichters, schrijvers en verhalenvertellers. Het wordt een verrassende middag vol gedichten, spoken word, verhalen, anekdotes en muziek.

Elke schrijver of dichter die wil voordragen uit eigen werk kan meedoen, na aanmelding bij de stichting. Daardoor is het programma nog niet bekend, maar in elk geval zullen Riek Landman en Marten Visser aan de middag bijdragen, terwijl de presentatie in handen is van Amieke de Rapper. De muziek wordt verzorgd door trio “KinWolWerris”.

Kaarten à vijf euro, inclusief koffie of thee, zijn verkrijgbaar bij de Stadsherberg aan de Lemmerweg.… Lês fierder

Aginda 30-03-19: Literêre jûn mei û.o. Jan Siebelink en Tsead Bruinja

logo.ensafh

Boeken fan Fryslân organisearret op 30 maart o.s. in literêre jûn mei meiwurking fan Jan Siebelink (auteur fan it Boekewikegeskink ‘Jas van belofte’), Jetske Bilker (oersetter fan it Boekewikegeskink), Tsead Bruinja (Dichter des Vaderlands) en Eeltsje Hettinga (Dichter fan Fryslân). Oanfang: 20.00 oere. Lokaasje: Dûnsskoalle Saco Velt, Saccramentsstrjitte 19, Ljouwert. Tagongskaarten à € 7,50 binne fan hjoed ôf te keap by Boekhandel Van der Velde Ljouwert, de Afûkwinkel en fia de Afûkwebsjop.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Aginda 29-03-19: Sympoasium takomst fan de frisistyk

logo.ensafh

De takomst fan de frisistyk yn Nederlân: in sympoasium

It liket net goed te gean mei de frisistyk yn Nederlân. Dy fêststelling foarmet de oanlieding ta it organisearjen fan in kongres oer de takomst fan de frisistyk.

Wa’t de frisistyk – de wittenskiplike stúdzje fan de Fryske taal- en letterkunde – fan no oersjocht en ferliket mei de tastân fan sa’n fjirtich, fyftich jier lyn, sil sjen dat er gâns feroare is. Der wiene doe heechlearen foar it Frysk oan de universiteiten fan Grins, Amsterdam (sawol VU as UvA), Utert en Leien. Foar ûndersyk wie boppedat de Fryske Akademy wichtich.

Freed 29 maart 2019, 10.30-16.00 oere.… Lês fierder