Aginda 24-05-19: Obe Postma-middei

logo.ensafh

‘Op vrijdag 24 mei vindt er een Obe Postma-middag plaats in Tresoar. Piet Gerbrandy geeft een lezing “De wyn fan Fryslân” met de intrigerende ondertitel: Over het houden van een lezing voor het Obe Postma Selskip (14.00 (inloop 13.30)). Daarnaast zullen vijf leden van het Selskip Willem van Dijk, Klaas van der Hoek, Johannes Kramer, Teake Oppewal en Pieter Tuinman een bijdrage over gedichten van Obe Postma leveren. Zie ook bijgevoegde poster.

Voor leden (met introducé) is de bijeenkomst gratis, voor niet-leden is het 5 euro.’

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Aginda 30-04-19: Ferhalejûn mei Mindert Wijnstra

logo.ensafh

​“Ferhalefertelle is de keunst om it publyk mei te nimmen yn de wrâld fan de ferbylding. Mar in goed ferhaal fermakket de minsken net allinnich, it ferbynt ek, bringt minsken tichterby elkoar. Ferteller en publyk diele mei-elkoar in bysûndere ûnderfining.” Sa seit Mindert Wijnstra sels oer it fertellen fan ferhalen.
Op tiisdei 30 april 2019 wurdt troch de Stifting Freonen fan Tresoar har jierlikse maitiidsgearkomste holden, mei diskear ferhaleferteller en skriuwer Mindert Wijnstra.

It programma sjocht der sa út:
19.45 Ynrin en ûntfangst
20.00 Iepening en meidielingen troch foarsitter Jannie van der Kloet. De finansjele stân fan saken yn it koart troch ponghâlder Meindert Reitsma en meidielingen fan de kaskommisje
20.15 Ferhalen fan Mindert Wijnstra
20.45 Skoft
21.10 Mear ferhalen fan Mindert Wijnstra
21.50 Ofskie bestjoersleden
22.00 Sluting

Oanmelding foar dizze jûn wurdt tige op priis steld.… Lês fierder

Aginda 26-04-19: Presintaasje ‘Petgat’

logo.ensafh

Willem Winters en Anneke van Renssen verbleven in het voorjaar van 2018 en in de winter van 2018-2019 in het skriuwersarkje van Rink van der Velde. Het arkje ligt in een petgat op De Veenhoop. Schrijvers en (beeldend) kunstenaars kunnen er gedurende de zomermaanden enige tijd verblijven. Winters en van Renssen gingen de uitdaging aan om ook in de winter enige tijd in het arkje door te brengen. Het werd een enerverende tijd met hevige regen, mist, vorst, stormen en sneeuw. De waterleiding knapte tot twee keer toe, de gasleiding begaf het.

Willem maakte dagelijks een foto vanuit vrijwel hetzelfde standpunt.… Lês fierder

Aginda 26-04-19: FreMiBu foar skriuwers en dichters

logo.ensafh

De FreMiBu is in treffen op in ynformeel en sfearfol plak dat net ôfhandich gelegen is.
Grand Café Wouters oan it stasjonsplein yn Ljouwert foldocht skoan oan de kritearia.

Alle kearen in ferrassing wa’t fan de kollega’s opdaagjen komme en hoe smout of besteklik oft it petear oan tafel wurdt, mar dat wurdt it wol!

De FreMiBu is op elke lêste freed fan de moanne.

Wa’t it in kear net skikt, mar wol komme woe – gjin noed! Elke oare moanne is der wer in FreMiBu…

Ynrintiid: healwei fiven oant seis oere, elk mei fansels bliuwe oant slutingstiid fan Wouters.

Dit is in partikulier (lês: net subsidearre; lês: der hoecht gjin ferantwurding ôflein te wurden, lês: jim betelje jim eigen drankjes en bitterballen) ynisjatyf, foaral bedoeld om mei inoar te praten en te drinken en yn ‘e kunde te kommen mei de oare bodders yn de Fryske literatuer.… Lês fierder

Aginda 24-05-2019 o/m 26-05-2019 : Temawykein op Skylge ‘De see, de see’ yn keunst en literatuer

logo.ensafh

De see is in wichtige ynspiraasjeboarne foar de mins. Rêst, romte, sinne, wyn, gouden strannen… we genietsje derfan en yn de literatuer en byldzjende keunst is de see in wichtich ûnderwerp. Yn it temawykein De see, de see sille we dy rol fan de see yn de keunst neier ferkenne mei Bert Looper en Kester Freriks. Wolst dizze unike kâns net misse? Lês dan gau fierder en jou dy op!

​Oan de hân fan in ‘troch de wyn trochwaaid’ gebiet, Fryslân, leare we hoe’t ynearsten foaral de bedrigings fan de see ûnderfûn waarden, mar hoe’t der stadichoan fan 1900 ôf in oare hâlding ûntstiet, dêr’t de see in plak fan skientme, refleksje en ûnthaasting wurdt.… Lês fierder

Aginda 17-04-19: 1e Ids de Beer-lêzing yn Theaterkerk Nes

logo.ensafh

1e Ids de Beer-lezing in Theaterkerk Nes
In vrijheid kiezen is het thema van de nationale herdenking en viering van 4 en 5 mei in 2019. In de aanloop hiernaartoe organiseert Theaterkerk Nes (Noardeast-Fryslân) op woensdag 17 april om 19.30 uur de eerste Ids de Beer-lezing met sprekers en muziek rondom dit thema.

Het is de eerste van een reeks lezingen die jaarlijks rondom het thema van Nationaal Comité 4 en 5 mei in Theaterkerk Nes georganiseerd zullen worden. De lezing draagt de naam van de verzetsheld Ids de Beer, oorspronkelijk uit Nes (1916-1945). Als handelsreiziger en eigenaar van een papiergrossierderij, woonde hij met zijn vrouw Tietje de Vries en kinderen in Dokkum.… Lês fierder

Aginda 29-03-19: FreMiBu foar skriuwers en dichters

logo.ensafh

De FreMiBu is in treffen op in ynformeel en sfearfol plak dat net ôfhandich gelegen is.
Grand Café Wouters oan it stasjonsplein yn Ljouwert foldocht skoan oan de kritearia.

Alle kearen in ferrassing wa’t fan de kollega’s opdaagjen komme en hoe smout of besteklik oft it petear oan tafel wurdt, mar dat wurdt it wol!

De FreMiBu is op elke lêste freed fan de moanne.

Wa’t it in kear net skikt, mar wol komme woe – gjin noed! Elke oare moanne is der wer in FreMiBu…

Ynrintiid: healwei fiven oant seis oere, elk mei fansels bliuwe oant slutingstiid fan Wouters.

Dit is in partikulier (lês: net subsidearre; lês: der hoecht gjin ferantwurding ôflein te wurden, lês: jim betelje jim eigen drankjes en bitterballen) ynisjatyf, foaral bedoeld om mei inoar te praten en te drinken en yn ‘e kunde te kommen mei de oare bodders yn de Fryske literatuer.… Lês fierder