Teleks: Jan Minno Rozendal nei Baskelân

logo.ensafh

Fryske skriuwer yn Baskelân

Skriuwer / histoarikus Jan Minno Rozendal is útnûge foar in ferbliuw yn it skriuwershûs Hugoenea yn Pasai Donibane, in doarpke tichtby San Sebastian, yn it noarden fan Spanje.
It hûs is eigendom fan de Feriening fan Skriuwers yn it Baskelân. It pân, ferneamd nei Victor Hugo dy’t yn itselde doarpke de simmer fan 1843 trochbrocht hat, is bedoeld foar skriuwers dy’t yn in minderheidstaal skriuwe, bygelyks it Baskysk, Bretonsk of Frysk.

Rozendal hat yn it ôfrûne jier in pear moanne yn Masedoanië west, dêr’t syn Baskyske húsgenoate him op dizze mooglikheid wiisde.
Beide wienen se doe yn Masedoanië yn it ramt fan it útwikselingsprojekt ‘Oare Wurden’.… Lês fierder

Teleks: Slagge middei mei poëzy en muzyk yn de Hoofdstraat fan Koudum

logo.ensafh

Tradysje is noch in grut wurd, mar nei it sukses fan de poëzymiddei yn de Hoofdstraat yn febrewaris ferline jier, fûn it evenemint ôfrûne sneintemiddei foar de twadde kear plak. Mei likefolle belangstelling en mei sa’n soad entûsjaste reaksjes dat de organisatoaren nei ôfrin oppenearren dit evenemint yn febrewaris 2020 foar de tredde kear organisearjen te wollen. Krekt as ferline jier wienen der sa’n 50 belangstellenden ôfkommen op de poëzy en de muzyk, dy’t yn ‘e Hoofdstraat fan Koudum te hearren wie.

Lêst fierder by Koudum.nl

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: D.A. Tammingapriis 2019

logo.ensafh

D.A. Tammingapriis 2019

It bestjoer fan de Stifting FLMD, behearder fan it Tamminga-Piebenga Fûns, kent dit jier wer in D.A. Tammingapriis ta, diskear foar proazadebuten. It is de twadde kear, yn 2014 waard de earste proazadebutepriis útrikt oan Ale S. van Zandbergen foar syn roman Littenser Merke.

Proazadebuten – romans of ferhalebondels – dy’t ferskynd binne tusken 1 jannewaris 2014 en 1 jannewaris 2019 komme foar de priis – €3000 grut – yn oanmerking. In sjuery besteande út Alian Akkermans, Sjoerd Bottema en Jannie van der Kloet beoardielet de rispinge.

Utjouwers of skriuwers dy’t yn boppeneamd tiidrek in debút útbrocht hawwe en gading meitsje wolle, wurdt frege fjouwer eksimplaren te stjoeren oan Stifting FLMD, p.a.… Lês fierder

Teleks: Twadde Moannegedicht Janneke Spoelstra op RIXT: ‘Fantastic plastic’

logo.ensafh

Janneke Spoelstra har twadde moannegedicht giet oer plestik. In ûnderwerp dat hieltyd aktueler wurdt. Justerjûn 13-02-2019 by Iepen Up Live stie de hiele jûn yn it teken fan Plastic Fantastic. Janneke slute de happening ôf mei har gedicht ‘Fantastic Plastic’. Geart Tigchelaar wie derby en filme it.

Lês en sjoch fierder by RIXT

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Smellingerlân siket nije gemeentedichter

logo.ensafh

De gemeente Smellingerlân siket in nije gemeentedichter. De hjoeddeistige gemeentedichter, Andries de Jong, nimt dizze maitiid ôfskied. Wa’t him opfolget, mei de kommende twa jier by bysûndere gelegenheden gedichten skriuwe en foardrage.
It gemeentehûs fan Smellingerlân – Foto: Omrop Fryslân, Joris Kalma

Neffens de gemeente moat de gemeentedichter in kreatyf persoan wêze dy’t mei syn of har gedichten de ynwenners fan Smellingerlân mei in frisse blik sjen lit nei it deistich libben yn de gemeente. Dizze man as frou hoecht gjin professional te wêze.

De gemeentedichter moat op syn minst fiif gedichten yn it jier skriuwe en foardrage. Der is in fergoeding fan 150 euro it gedicht.… Lês fierder

Teleks: Bert Hadders wint K. ter Laanprijs 2018

logo.ensafh

De K. ter Laanprijs 2018 wordt 5 april uitgereikt aan muzikant Bert Hadders. De prijs bestaat uit 1000 euro en een bronzen beeldje van kunstenares Natasja Bennink.

De prijs wordt sinds 1985 uitgereikt door Stichting ‘t Grunneger Bouk aan mensen en instellingen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Groninger taal en cultuur.

Lês en sjoch fierder by RTV Noord

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Rekôroantal Fryske berneboeken Simke Kloostermanpriis

logo.ensafh

Rekôroantal Fryske berneboeken

TWIZEL – Yn jierren binne der net safolle boeken yn de beneaming kommen foar de Simke Kloostermanpriis, de trijejierlikse berneboekepriis foar oarspronklik Frysk wurk. Mar leafst 40 boeken steane op de list, rom in tredde mear as de foargeande jierren. Hat de sjuery him by de ôfrûne priisútrikkingen wolris negatyf útsprutsen oer de stân fan saken omtrint de Fryske berneliteratuer, no stiet der foar moannen oan lêsfoer op de planke.
Sytske Eringa, Gerbrich van der Meer en Geart Tigchelaar binne oansteld as sjueryleden, in betûfte sjuery dy’t goed yn de berneliteratuer thús is. Ein 2018 is al úteinset mei it lêzen fan alle boeken om de ûnfoege put op ’e tiid de baas te wêzen.… Lês fierder