Teleks: Smallingerland remt gemeentedichter af

logo.ensafh

De gemeentedichter van Smallingerland, Andries de Jong, strooit met gedichten en heeft meer ideeën om poëzie zichtbaar te maken. De gemeente trapt op de rem.

Andries de Jong heeft een missie. Hij wil gedichten zichtbaar maken in Smallingerland. Dat kondigde hij aan toen hij in maart 2017 voor twee jaar het stokje overnam van gemeentedichter Winfried Bruinsma. De gemeente toonde zich verheugd, maar trapt nu af en toe op de rem.

Lês fierder by de LC

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Geart Tigchelaar yn de LC

logo.ensafh

Mei in soad bombarje en geweld wienen der in stikmannich keunstners ynflein om te soargjen dat yn alle alve stêden fonteinen kamen te stean. Under it mom dat Friezen gjin aan fan keunst hawwe soenen, moast soks oan oaren oerlitten wurde. Dy fonteinen steane der no allegearre, op dy fan Dokkum nei. Men kin jin ôffreegje wat in potfisk yn ’e haven fan Harns en de twa liuwen dy’t op kitscherige wize út it wapen fan Warkum knipt en plakt binne te krijen hawwe mei keunst.

Lês fierder by RIXT

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: ItNijs.frl hellet tweintichtûzen foto’s fan webside

logo.ensafh

As gefolch fan in rjochterlike útspraak oer in auteursrjochtekwestje hat de digitale krante ItNijs.frl likernôch tweintichtûzen foto’s fan de webside helle.

It folslein Frysktalige nijsblêd wurket mei in tige beheind budzjet en brûkt dêrom rjochtefrij byldmateriaal. Lykwols is yn de deistige hektyk fan de nijsfoarsjenning in flater altyd mooglik, benammen om’t de rjochten fan foto’s net altyd dúdlik binne. Dat ferdútste de Ried fan de Fryske Beweging, de oanbieder fan It Nijs, by de kantonrjochter, yn in saak om it by fersin publisearjen fan twa foto’s dêr’t in fotograaf goed twatûzen euro foar easke. De Ried – dy’t om de kosten te beheinen gjin abbekaat hie – joech ta skuldich te wêzen, want de ferantwurdlikheid om rjochten te efterheljen leit neffens de wet by de brûker fan in foto, mar makke beswier tsjin de hichte fan it easke bedrach.… Lês fierder

Teleks: Skriuwwedstriid Hollânsk- of Frysktalige ferhalen

logo.ensafh

Op freed 5 oktober is it Nasjonale Foarlêslunsj. Dan wurdt it ferhaal Straatje fan Yvonne Keuls massaal foarlêzen oan âlderein yn buerthuzen, biblioteken en soarchynstellingen yn hiel Nederlân. Foarôfgeand dêroan kinne minsken meidwaan oan in skriuwwedstriid mei as tema ‘Mijn straat’ of yn it Frysk ‘Myn strjitte’. Want neist de mooglikheid om in Hollânsktalich ferhaal yn te stjoeren, kin it ek in Frysk ferhaal wurde. It ferhaal mei maksimaal 1500 wurden telle en moat foar 24 augustus ynstjoerd wurde.

Wat witte jo oer jo hjoeddeistige en eardere strjitte en syn bewenners? Watfoar frjemde, spannende of gewoane saken spylje har ôf yn ’e strjitte?… Lês fierder

Teleks: Tresoar siket skriuwer (m/f) foar ferbliuw yn Masedoanië

logo.ensafh

Foar it literêre útwikselingsprojekt Other Words/Oare Wurden siket Tresoar nei in Fryske skriuwer dy’t de útdaging oandoart om acht wiken lang yn Masedoanië te wenjen en te wurkjen.

It projekt Other Words/Oare Wurden is in ynternasjonaal literêr útwikselingsprojekt. Doel is om in netwurk op te bouwen fan skriuwers yn lytse- en minderheidstalen yn Europa. Njonken Fryslân dogge en Baskelân, Ierlân, Slovenië en Masedoanië mei oan it projekt. Der gie al earder in Fryske skriuwer nei Masedoanië. Ek ferbleaune der al Fryske skriuwers yn San Sebastián (Baskelân), Belmullet (Ierlân) en Maribor (Slovenië) en ferwolkomme Ljouwert al sân bûtenlânske skriuwers.
Sjoch foar mear ynformaasje by Tresoar
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Fiif winners fan Rely Jorritsmapriis 2018

logo.ensafh

Fiif winners fan Rely Jorritsmapriis 2018

Trije ferhalen en twa gedichten wurde dit jier bekroand mei in Rely Jorritsmapriis. It giet om de ferhalen ‘In bysûndere moeting’ fan Sipke de Schiffart (Ljouwert), ‘It weagjen fan de see’ fan Lomme Schokker (Hillegom) en ‘De ereksje fan in oar’ fan Koos Tiemersma (Drachten). De winnende gedichten binne ‘Kintsugi foar in diggelbast’ fan Paul van Dijk (Warkum) en ‘Sa as di wynd fan dae vlkenum waait’ fan Edwin de Groot (Aldehaske). Foar de Rely Jorritsmapriisfraach wiene 63 ynstjoeringen ynkommen, te witten 36 gedichten en 27 ferhalen. It wie de earste kear dat de priisfraach ûnder auspysjes stie fan de gemeente Ljouwert, dy’t it bestjoer fan it Rely Jorritsmafûns oerkrigen hat fan de op 1 jannewaris 2018 opdoekte gemeente Littenseradiel.… Lês fierder