Teleks: Which language would ease our way in the post-Brexit world?

logo.ensafh

We Brits are pretty settled in our role as monoglots. Our default tactic of “speak English slowly and loudly so others can understand you” served us well enough – and then Jean-Claude Juncker, president of the European commission, put the boot in by claiming recently that “English is losing importance.”

Is this really the case? Experts are divided.

L6es fierder (doch dat) by The Guardian

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Fjouwer Fryske skriuwplannen foar Maribor yntsjinne

logo.ensafh

De deadline foar it yntsjinjen fan skriuwplannen foar de Sloveenske stêd Maribor is ôfrûne wykein ferstrutsen. Wy hawwe fjouwer plannen binnenkrigen. Op freed 2 juny komt de Fryske sjuery byelkoar om it yn har eagen bêste foarstel te kiezen. Yn ’e wike fan 5 juny meitsje wy it beslút fan de sjuery bekend en witte jimme hokker Fryske skriuwer tusken septimber en desimber 2017 acht wiken nei Maribor ta sil. It is it fjirde Fryske skriuwersferbliuw yn it ramt fan Other Words / Oare Wurden. André Looijenga siet yn ‘e simmer fan 2016 yn de Masedoanyske stêd Bitola, Bart Kingma yn ‘e hjerst fan 2016 yn de Baskyske stêd San Sebastian en de Biltske skriuwer Gerard de Jong sit op dit stuit yn dyselde stêd.… Lês fierder

Teleks: Miljoenen euro’s ekstra foar Kulturele Haadstêd

logo.ensafh

De provinsje en de gemeente Ljouwert wolle yn totaal goed 7.550.000 euro ekstra stekke yn Ljouwert-Fryslân Kulturele Haadstêd. Sûnder dat ekstra jild kinne de doelstellingen fan it projekt net helle wurde, sa sizze de provinsje en de gemeente Ljouwert. Provinsje en gemeente moatte ta de bûse omdat der minder jild binnen komt as dêr’t yn it foar op rekkene wie. Der kin ek net mear besunige wurde op de programmearring fan Kulturele Haadstêd 2018.

Lês fierder by Omrop Fryslân

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Leeuwarder schrijver André Keikes wint essayprijs

logo.ensafh

De Leeuwarder journalist en schrijver André Keikes is dit jaar de winnaar van de prestigieuze Jan Hanlo Essayprijs Klein.

Een vierkoppige jury wees uit veertig inzendingen Keikes’ werk ‘De waan van vrede in het park’ als beste aan. De Leeuwarder, gewezen journalist bij de Leeuwarder Courant, verdiende hiermee een trofee en een bedrag van 1500 euro.

Lês fierder by de Leeuwarder Courant

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Provinsjale subsydzje foar game Oera Lindaboek fan Afûk

logo.ensafh

De provinsje lûkt goed 140.000 euro út foar de ûntwikkeling fan in kompjûterspultsje oer it ferneamde Oera Lindaboek. It spul moat fergees beskikber wêze foar smartphones. Doel is om it ek foar it ûnderwiis brûkber te meitsjen. Sa wol de provinsje de Fryske taal en skiednis by bern en jongerein ûnder de oandacht bringe.

Lês en sjoch fierder by Omrop Fryslân

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: SIS TSIIS tsjin untheffingen underwiis yn it Frysk

logo.ensafh

De boargeraksjegroep Sis Tsiis makket by Deputearre Steaten offisjeel beswier tsjin it beslút om skoallen ûntheffing jaan te kinnen foar it ûnderwiis yn it Frysk. Dat it ûntheffingsbelied net rjochtmjittich is, ûnderbout Sis Tsiis mei tal fan arguminten yn it oan DS rjochte beswierskrift, dat yn ôfskrift ek oan de Steateleden tastjoerd is.

L6es fierder by It Nijs

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Dr. Joast Halbertsmapriis foar Hotso Spanninga

logo.ensafh

Dr. Hotso Spanninga hat de Dr. Joast Halbertsmapriis krigen. Spanninga krijt de provinsjale priis foar syn dissertaasje ‘Gulden vrijheid? Politiek, cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600 – 1640’. Neffens de sjuery leveret it wurk fan Spanninga in weardefolle bydrage oan sawol de Fryske skiedskriuwing as it algemiene wittenskiplike debat. De Dr. Joast Halbertsmapriis bestiet sûnt 1947 en wurdt alle fjouwer jier útrikt. De priis bestiet út in bedrach fan 10 tûzen euro.

Boarne: Omrop Fryslân

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Jan Bijlsma en Michel Zuidema winners Ferhalewedstryd 2017

logo.ensafh

Michel Zuidema en Jan Bijlsma fan De ‘Pein binne de winners fan de Ferhalewedstryd 2017. Zuidema is winner foar de jongerein-edysje mei syn ferhaal ‘De Bakstien’. Bijlsma wûn mei syn ferhaal ‘Jan-Pyt, Joris en Corneel’. De prizen bestiene ut in lytse jildpriis en in yllustraasje dy’t spesjaal makke is by it ferhaal.

Fan links nei rjochts: winners Jan Bijlsma en Michel Zuidema mei Harmen Houtman (2e pr. folw.) en Tryntsje van der Veer (3e pr. folw)

​By de folwoeksenen gong de twadde priis nei it ferhaal ‘Niet langer wit…’ fan Harmen Houtman (yn it Stellingwerfsk) en de tredde priis nei Tryntsje van der Veer mei ‘Oare streken’.… Lês fierder

Teleks: De Tsjerne en Trotwaer hielendal op ynternet

logo.ensafh

Fryske literatuer op de DBNL
Tresoar en de DBNL wurkje al langer gear. Yn 2010 by de start fan sirkwy kamen 85 Fryske literêre wurken yn de DBNL, letter oanfolle mei noch in oantal titels. Yn ’e mande mei útjouwerij Elikser kamen der ek útjeften op papier en as e-book beskikber ûnder it ymprint TDE (Tresoar-DBNL-Elikser).

Oare tydskriften
Yn de simmer fan 2011 hat Tresoar by de DBNL in oantal komplete jiergongen fan Fryske tydskriften oanlevere. Dy soene stikje by bytsje meinommen wurde yn de grutte stream fan tydskriften dêr’t de DBNL mei oan it digitalisearjen wie. Foar De Tsjerne en Trotwaer is dat no dus úteinliks slagge.… Lês fierder