Teleks: DichterS fan Fryslân achtet ferkiezing Provinsjedichter mislearre

logo.ensafh

It dichterskollektyf DichterS fan Fryslân achtet de ferkiezing fan in Dichter fan Fryslân mislearre no’t ien fan de auteurs fan de trije nominearre gedichten harsels op sosjale media bekendmakke hat. Dêrmei is it prinsipe fan anonimiteit by de publyksstimmerij skeind en ferwurdt de ferkiezing ta in ordinêre populariteitswedstryd.

Dêrneist falt it de DichterS fan Fryslân op dat de trije troch de sjuery selektearre gedichten op de webside Dichter fan Fryslân net folle aktualiteitswearde hawwe, yn ôfwiking fan de stipelearring fan de organisaasje en yn striid mei de bedoeling fan Provinsjale Steaten mei it provinsjedichterskip.

DichterS fan Fryslân is in kollektyf fan mear as 25 dichters dy’t tegearre it provinsjedichterskip staljaan wolle.… Lês fierder

Teleks: Grut tal oanmeldings foar Dichter fan Fryslân

logo.ensafh

Grut tal oanmeldings foar Dichter fan Fryslân

Mar leafst 36 dichters hawwe sollisitearre nei de funksje fan Dichter fan Fryslân. Oant en mei 10 septimber koenen kandidaten sollisitearje nei Dichter fan Fryslân troch in Frysk gedicht en in koarte motivaasje yn te stjoeren.

Fan hjoed ôf oan kin ek it publyk syn stim hearre litte. De sjuery, besteande út Tamara Schoppert, Obe Alkema en Peter van Lier, hat út alle ynstjoerings in foarseleksje makke fan trije kandidaten. Op de webside fan Dichter fan Fryslân: www.dichterfanfryslan.nl kin elkenien fia in stim op syn of har favoryt gedicht, fan ien fan dy trije kandidaten, in foarkar trochjaan.… Lês fierder

Poepjes: “Noch hieltyd ien provinsjale Dichter fan Fryslân”

logo.ensafh

Deputearre Sietske Poepjes is net fan doel om de ferkiezing foar Dichter fan Fryslân te skrassen. Dat wol it dichterskollektyf DichterS fan Fryslân graach. Poepjes fynt it dichterskollektyf in geweldich goed plan, mar tinkt dat it kollektyf en de ferkiezing prima njonken inoar bestean kinne. Dêrneist is it te let om de ferkiezing ôf te blazen. “It dichterskollektyf is in prima oanfolling op it mêd fan dichtsje en poëzy. Mar wy kieze noch wol hieltyd ien provinsjale Dichter fan Fryslân.”

DichterS fan Fryslân is it net iens mei de proseduere foar de ferkiezing fan ien provinsjale Dichter fan Fryslân. Sa fine se de sjuery net geskikt en fernuverje se harren deroer dat de provinsje op syk is nei in amateurdichter.… Lês fierder

Teleks: Diskusje oer subsydzjebetingsten Schrieversronte

logo.ensafh

De gemeenteried fan Eaststellingwerf is tige kritysk oer de nije wize fan finansiering fan de Stellingwerver Schrieversronte yn Aldeberkeap. De provinsje Fryslân is mei nije easken kaam oan de taalbefoarderingsorganisaasje. De provinsje wol dat it jild tenei minder nei fêste lêsten lykas gebou en húsfêsting giet en mear nei ynsidintele aktiviteiten op it mêd fan taalbefoardering. Om oan jild te kommen moat de organisaasje tenei projekten yntsjinje by provinsje en de gemeenten East- en Weststellingwerf.

Lês fierder by Omrop Fryslân

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Winner Gysbert Japicxpriis wurdt dochs earder bekendmakke

logo.ensafh

De winner fan de Gysbert Japicxpriis wurdt dochs foar de priisútrikking bekendmakke. Dat hat de provinsje besletten, nei krityk fan de fiif nominearren. De provinsje woe tenei in oare opset folgje by it útrikken fan de priis. Dêrby soe de winner pas op de dei sels bekendmakke wurde, mar de nominearren fielden dêr neat foar. Sy wiene fan miening dat har famylje en freonen net komme soene, as sy net wis wiene dat de persoan dêr’t se foar kamen ek echt winne soe.

De provinsje sil no dit jier neat feroarje. Ein dizze moanne wurdt de winner al bekend. Takom jier wol de provinsje opnij nei de priisútrikking sjen.… Lês fierder

Teleks: Paviljoen Lân fan Taal 2 ton djoerder

logo.ensafh

Het paviljoen van Lân fan Taal op het Leeuwarder Oldehoofsterkerkhof blijkt fors duurder dan de 7 ton die het mocht kosten bij de ontwerpwedstrijd.

Het paviljoen, Obe geheten, waar vanaf volgend jaar exposities en evenementen rond het thema taal worden gehouden, blijkt bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning maar liefst 900.000 euro te kosten. Dat ontdekte architect Rein Hofstra in Grou, die vorig jaar meedeed aan de ontwerpwedstrijd. Uiteindelijk won het Rotterdamse bureau Powerhouse.

Lês fierder by de Ljouwerter Krante

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Dichters fan Fryslân geane los

logo.ensafh

Parseberjocht 13-09-2017

Kollektyf ropt Provinsjale Steaten op om inisjatyf te stypjen

It kollektyf DichterS fan Fryslân ropt Provinsjale Steaten op om fan de ferkiezing fan in Dichter fan Fryslân ôf te stappen en it dichterskollektyf de gelegenheid te jaan om Dichter fan Fryslân ta in grut súkses te meitsjen. Om syn oprop krêft by te setten giet it kollektyf dizze wike alfêst los.

Foarige wike tongersdei hat deputearre fan kultuer Sietske Poepjes reagearre op it foarstel om Dichter fan Fryslân yn 2018-2019 troch in grut kollektyf fan Fryske dichters dwaan te litten. Telefoanysk liet se de groep witte dat sy it plan in prachtich idee fynt, ek mei it each op LF2018.… Lês fierder

Teleks: Fersterking foar Bornmeer: Baukje Zijlstra

logo.ensafh

Uitgeverij Bornmeer, eigendom van Steven Sterk en Robert Seton, groeit momenteel zo hard dat per 1 september Baukje Zijlstra als interim uitgever-redacteur is aangetrokken.

Vanaf 2015 heeft ze als zelfstandig redacteur voor Bornmeer en diverse andere fictie- en non-fictieuitgeverijen in Nederland en België gewerkt, en daarvoor was ze onder meer als redacteur verbonden aan de uitgeverijen LannooCampus en Terra Lannoo, en aan RAAP Archeologisch Adviesbureau.

Baukje Zijlstra volgt Jan van Friesland op, die als uitgever projectmatig aan Bornmeer verbonden blijft. Zij zal zich concentreren op de uitbreiding van het Nederlandstalige non-fictiefonds, met de nadruk op kunst & cultuur en natuur & landschap, en voortzetting van het (voornamelijk Friestalige) literatuurfonds, met in beide gevallen waar mogelijk de inpassing van het fonds van de onlangs overgenomen uitgeverij Friese Pers Boekerij/Noordboek.… Lês fierder

Teleks: Rients Gratama (85) ferstoarn

logo.ensafh

Rients Gratama is woansdei 6 septimber op 85-jierrige leeftiid ferstoarn. Hy wie al langere tiid siik. Rients Gratama wie kabaretier, skriuwer, akteur, dichter en presintator. Hy waard berne yn Penjum en begûn syn teäteraktiviteiten yn 1957 by it ferneamde teaterselskip fan Tetman de Vries. Yn 1963 begûn syn solokarriêre en waard hy ûntdutsen troch Wim Sonneveld. Letter toerde hy it hiele lân troch mei selsskreaune programma’s. Hy skreau musicals lykas ‘Mata Hari’ en skreau teksten foar ûnder oare Robert Paul en Joke Bruijs. Syn lêste Fryske programma wie ‘Geraniums of gladioalen’.

Lês en sjoch fierder by Omrop Fryslân

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Foardielen fan de biblioteek binne te min bekend

logo.ensafh

Boetefrij liene en bern fergees lid? In protte minsken witte net dat dit kin by de biblioteken yn Fryslân. Dat docht bliken út ûndersyk fan in panel fan biblioteekleden en -besikers. In protte minsken tinke by de biblioteek noch hieltyd oan boeken liene en de dêrby hearrende boetes as je dy te let werombringe.

Alden keapje no noch faak boeken foar har bern, yn stee fan dat se de bern meinimme nei de biblioteek. Mar leafst 66 prosint fan de bern yn Nederlân is net lid fan in biblioteek. Ek it wiidweidige oanbod fan bygelyks tydskriften, e-books en ferskate aktiviteiten is net goed genôch bekend, sa docht bliken.… Lês fierder