Teleks: Dieder keninginnedei-oanslach Apeldoorn mooglik ynspirearre troch Oera Linda-boek

logo.ensafh

De man dy’t tsien jier lyn op Keninginnedei yn Apeldoorn op it publyk ynfleach en sân minsken dearied, waard mooglik ynspirearre troch it Oera Lindaboek. It boek oer de iuwenâlde Fryske beskaving waard by de man, Karst Tates, thús fûn. Tates kaam sels ek om it libben. Om’t de plysje op syk wie nei in motyf foar syn die, waard ek ûndersyk dien nei wat dat Oera Lindaboek no krekt is.

Lês en harkje fierder by Omrop FryslânOmrop Fryslân

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Koen Zondag publisearret oersjoch fan de staveringsskiednis 1945-1976

logo.ensafh

Koen Zondag (1938), âld-ûnderwizer en -ûnderwiisbegelieder, ynventarisearre foar Tresoar de argivalia oangeande de stavering fan it Frysk út it tiidrek 1945-1976. It wie nei de Twadde Wrâldoarloch wol dúdlik dat de stavering fan it Frysk oan fernijing ta wie. Op útstel fan in staveringskommisje fan de Fryske Akademy waard de âlde, út 1879 datearjende, Selskipsstavering op in tal lytse punten oanpast. Lykwols wie der benammen yn de ûnderwiiswrâld in soad ûnfrede oer dy stavering. Lykas hast altyd mei stavering wiene de lju dy’t fiergeande feroarings trochfiere woene en oaren dy’t safolle mooglik oansluting sochten by it âlde wurdbyld. Gâns skoallen yn Fryslân krigen de gelegenheid om de saneamde proefstavering út te probearjen.… Lês fierder

Teleks: Streektalen ontwikkelen zich nog door ze te appen

logo.ensafh

De traditionele streektalen zijn aan erosie onderhevig. Steeds minder mensen spreken het Limburgs, het Nedersaksisch, Zeeuws, Brabants of het Fries. Peuterspeelzalen lijken zelfs soms de doodsteek te geven. Toch blijft Leonie Cornips hoopvol gestemd: ,,De streektalen ontwikkelen zich nog steeds. Er is nog nooit zoveel in streektalen geappt als nu.”

Lês fierder by It Friesch Dagblad

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: LC lêst foar yn Fryske Foarlêswike: Broek mei Bûsen

logo.ensafh

It is dizze wike Fryske Foarlêswike foar bern. De Leeuwarder Courant grypt dat oan om fan moandei oant en mei freed in ferslachjouwer in Frysk berneferhaaltsje foarlêze te litten.

De Foarlêswike wurdt organisearre troch it Selskip foar Fryske Tael en Skriftekennisse, dat de Fryske taal en kultuer stipet. De Foarlêswike moat it foarlêzen oan jonge bern in stimulâns jaan.

Ferslachjouwer Rixt Oenema lêst foar út Broek mei Busen en Lytse Protter.

Lês en harkje fierder by de Ljouwerter Krante

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Tresoar publisearret Fryske skriuwersportretten

logo.ensafh

Tresoar hat 52 fotoportretten fan Fryske skriuwers en oaren út de Fryske literatuer publisearre. De foto’s binne begjin fan dit jier makke troch Haye Bijlstra en foarmje in oanfolling op de Frysk literêre byldkolleksje fan Tresoar. Under oaren Janny van der Molen, Jan Minno Rozendal, Janneke de Boer en Skelte Braaksma binne foar it earst portrettearre. It doel is om faker sa’n searje portretfoto’s te meitsjen. De portretfoto’s binne te sjen op de literatuerside Sirkwy.frl.

Lês en sjoch fierder by Sirkwy

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: 5 nominearren Gysbert Japicxpriis 2019

logo.ensafh

Fiif Fryske skriuwers binne nominearre foar de Gysbert Japicxpriis. De meast wichtige literêre priis fan Fryslân. Fan ’t jier wurdt de priis útrikt foar de kategory proaza.

De Gysbert Japicxpriis wurdt op 16 novimber 2019 yn Boalsert útrikt.

De nominearren binne (yn alfabetyske folchoarder):

Skriuwer: Hein Jaap Hilarides
Titel: De trekker fan Troje
Utjouwer: Bornmeer

Skriuwster: Aggie van der Meer
Titel: De Achttjin
Utjouwer: Afûk

Skriuwster: Elske Schotanus
Titel: Wurk
Utjouwer: Afûk

Skriuwer: Nyk de Vries
Titel: Renger
Utjouwer: Afûk

Skriuwer: Ale S. van Zandbergen
Titel: Famke famke
Utjouwer: Het Nieuwe Kanaal

Sjuery

De nominearren binne selektearre troch in ûnôfhinklike sjuery.… Lês fierder

Teleks: Skriuwster en dichteres Berber van der Geest (81) ferstoarn

logo.ensafh

Skriuwster Berber van der Geest is ôfrûne tiisdei yn ‘e âldens fan 81 jier ferstoarn yn Ljouwert. Van der Geest skreau ûnder mear berneboeken en wûn ferskate prizen, wêrûnder de Rely Jorritsmapriis en de Simke Kloostermanpriis. Njonken it skriuwen, it dichtsjen en it skilderjen stie Van der Geest ek jierren foar de klasse.

Lês fierder by Omrop Fryslân

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder