Teleks: Utjouwerij Bornmeer nimt Friese Pers Boekerij oer

logo.ensafh

Utjouwerij Bornmeer nimt fuortendaliks Friese Pers Boekerij oer. De kurator hat hjiroer oerienstimming berikt mei Bornmeer. De Friese Pers Boekerij waard in pear wike lyn fallyt ferklearre. De oername betsjut dat alle boektitels en oare eigendommen, ek de digitale, oergean nei Bornmeer.

De kommende tiid sille de twa útjouwerijen gearfoege wurde. De oername past yn de plannen fan Bornmeer om út te groeien ta in middelgrutte útjouwerij.

Boarne: Omrop Fryslân

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Fryslân siket in Dichter fan Fryslân

logo.ensafh

Fryslân siket in Dichter fan Fryslân. De dichter wurdt frege om yn dichtfoarm te reagearjen op wat der hjoed-de-dei yn Fryslân en syn bewenners om giet. Wêr wurde wy stil fan? Wat lit ús hert bûnzje, of wêr wurde wy stomwei dûm fan? Wat stimt ta neitinken? Sa sille persoanlike, mar ek algemien-maatskiplike ûnderwerpen út de aktualiteit by in breed publyk, yn dichtfoarm, ûnder de oandacht brocht wurde.

Kandidaten kinne harren oant en mei 10 septimber 2017 melde fia fryslansiket@dichterfanfryslan.nl of harren oanmelde fia de website www.dichterfanfryslan.nl. In sjuery, besteande út Tamara Schoppert, Obe Alkema en Peter van Lier, bepaalt úteinlik wa’t de kommende twa jier de titel Dichter fan Fryslân drage mei.… Lês fierder

Teleks: Haadprogramma Kulturele Haadstêd flink útwreide

logo.ensafh

It haadprogramma fan Kulturele Haadstêd is mei hast tweintich projekten útwreide. It binne projekten dy’t út de mienskip komme en dy’t in grut en faak ynternasjonaal publyk lûke. Sa komt der in foarstelling dy’t de Fryske dichter Tsjêbbe Hettinga earet, dy’t fjouwer jier lyn ferstoar.

Ljouwert-Fryslân 2018 krijt in haadprogramma en in iepen mienskipsprogramma. Yn dat haadprogramma binne sa’n 60 projekten opnaam. Foar it iepen mienskipsprogramma ha har sa’n 800 inisjativen oanmeld.

Boarne: Omrop Fryslân

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Afûk en BUOG bouwe in Talepaviljoen yn de Ljouwerter Prinsetún

logo.ensafh

Lân fan taal kriget yn 2018 in bysûnder Talepaviljoen op in bysûnder plak. Yn 2018 wurdt de Prinsetún in Taletún mei it Talepaviljoen as sintraal moetingsplak. De Afûk jout yn gearwurking mei BUOG stal oan dizze ‘húskeamer’ – ek wol ‘livingroom of languages’ – fan Lân fan taal dêr’t it publyk op alderhande wizen yn ’e kunde komme kin mei de ferskillende (lytse) taalmienskippen yn Europa, Nederlân, Fryslân en Ljouwert.

Lês fierder by It Nijs

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Eupen brief meertaoligheid. We the North?

logo.ensafh

Open brief van het Europeesk Buro foar Lytse Talen/Europees Buro voor Kleine Talen an ‘We the North’, de previncies Fryslân, Grunning en Drenthe en de gemientes Leeuwarden, Grunning, Assen en Emmen.

Al een beste zet warkt de previncies Fryslân, Grunning en Drenthe meer met mekaor saomen as het giet um cultuur. De previncies wilt mekaor bij neie initiatieven helpen en boetendes de landsregering zien laoten dat ok boeten de Randstad – in de plattelandsgebieden – overal cultuur te vinden is, die de muite weerd is, en dat previncies en culturele organisaotsies in het noorden recht hebt op een redelijk diel van de Rieksgelden veur cultuur.… Lês fierder

Teleks: Zappelin lansearret Frysk fakânsjeboek foar bern

logo.ensafh

Pjutte- en beukerstjoerder Zappelin fan de NPO hat dit jier in fakânsjeboek yn it Frysk útbrocht. De spultsjes, ferhaaltsjes en ferskes oer Nijntje, Woezel & Pip en Winnie de Pooh binne allegear yn it Frysk. Fierder stean der ek ferskate echte Fryske saken yn lykas in ferhaaltsje oer Tomke en in kleurplaat fan de Fryske flagge. De Fryske edysje is in idee fan útjouwer FC Klap, omdat it fakânsjedoeboek fan Zeppelin dit jier 15 jier bestiet. It fakânsjeobek hat in oplage fan 10.000 stiks.

Boarne: Omrop Fryslân

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Friese literatuur – lezingenserie

logo.ensafh

Friese literatuur – lezingenserie

Locatie: Tresoar
02-11-17 t/m 14-12-17

Maak op een laagdrempelige manier kennis met de Friese literatuur, ontdek alles over het Oera Linda-boek en ontdek hoe vier schrijvers voor de Tweede Wereldoorlog hun minderheidstaal-literatuur op de internationale kaart gezet hebben. De drie lezingen worden gegeven in de Friese taal. Dankzij de ondersteuning met een Nederlandstalige Powerpoint-presentatie zijn de lezingen goed te volgen voor deelnemers die het Fries minder goed beheersen.

Donderdag 2 november: Meindert Reitsma – ‘ontdek de Friese literatuur’.
Donderdag 23 november: Rutger Hoekstra – ‘Het Oera Linda-boek- een universeel, mysterieus handschrift’.
Donderdag 14 december: Jelle Krol – ‘WOI en West-Europese minderheidstaal-literatuur’.… Lês fierder

Teleks: Komitee yn oprjochting foar hûs Waling Dykstra yn Holwert

logo.ensafh

Der is in komitee yn oprjochting foar it hûs yn Holwert dêr’t de ferneamde Fryske skriuwer Waling Dykstra wenne fan 1861 oant 1909. It hûs oan de Hegebuorren is slim fertutearze. De glêzen binne ynkinkele, plafonds oan it trochhingjen, doarren en kezinen der heal útsloopt. Syds Wiersma docht op Facebook it foarstel om fan it leechsteande hûs in ‘skriuwershûs’ fan te meitsjen.

Lês fierder by Omrop Fryslân

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Ried fan de Fryske Beweging wol in glimmer útjaan

logo.ensafh

De Ried fan de Fryske Beweging wol in folslein nij Frysktalich publykstydskrift begjinne. It idee is om eltsenien dy’t wat mei Fryslân en it Frysk hat, lykas ynstânsjes, sportferienings en bedriuwen, in poadium te bieden. Yn in oplage fan minimaal twatûzen en sa’n seis kear yn it jier. It soe in glimmer (glossy) wurde kinne. Dêr steane dan bygelyks bydragen yn fan It Fryske Gea, Tresoar, Tryater en withoefolle oare ynstânsjes, mar ek fan teaterproduksjes, om sa mar in pear foarbylden te neamen.

De Ried wrakselet op it stuit mei syn tydskrift Swingel. It tal bydragen is wat ûnderwerpen oangiet te beheind.… Lês fierder