Teleks: Lexicon Frisicum wurdt oerset nei Frysk en Ingelsk

logo.ensafh

It Latynske wurdboek Lexicon Frisicum fan Joost Hiddes Halbertsma (1789-1869) is it earste wurdboek dat de Fryske taal beskriuwt. It wurdt dêrom wol sjoen as de basis fan it skriuwen fan hjoeddeistige Fryske wurdboeken.

Leksikograaf Anne Dykstra sil artikelen út it leksikon oersette nei it Frysk en it Ingelsk. De provinsje Fryslân stelt in subsydzje fan 10.000 euro beskikber. Hy docht dat wurk mei twa oaren. It wurdboek ferskynde yn 1872 en wie skreaun yn it Latyn en Gryksk. “It is in bysûnder wurdboek, want it jout net inkeld de betsjutting fan de wurden, mar Halbertsma jout ek rike histoaryske beskriuwingen fan bygelyks brulloften en begraffenissen,” fertelt Anne Dykstra.… Lês fierder

Teleks: Eeltsje Hettinga is de earste Dichter fan Fryslân

logo.ensafh

Eeltsje Hettinga is keazen as de alderearste Dichter fan Fryslân. De beneaming is foar twa jier. Hy wûn de ferkiezing mei it fers ‘Under de steden’. Deputearre Sietske Poepjes beneamt de Dichter fan Fryslân op 24 novimber yn de Herman Gorterkerk te Balk.

As Dichter fan Fryslân is Hettinga de kommende twa jier poëtysk ambassadeur. Hy skriuwt seis oant tsien gedichten jiers, leafst ynspirearre troch opfallende en aktuele saken yn de provinsje. De Dichter fan Fryslân kriget dêr in fêste fergoeding foar fan € 2.500,- jiers en € 250,- foar elk gedicht. De sjuery bestiet út Obe Alkema, Peter van Lier en Tamara Schoppert .… Lês fierder

Teleks: Afûk krijt 180.000 euro provinsjejild foar Fryske boek

logo.ensafh

De Afûk krijt 180.000 euro fan de provinsje foar de promoasje en de ferkeap fan it Fryske Boek. De taken dêrfoar binne earder dit jier oergien fan Tresoar nei de Afûk. De Afûk hat in plan opsteld oer hoe’t se de boeken oan de man bringe sille. It jild kinne se dêrfoar goed brûke. Neffens direkteur fan de Afûk Koen Eekma sit der wer in opgeande line yn de ferkeap fan Fryske boeken. Dit komt ek troch de sutelaksjes by de doarren del. Dat hat in pear jier stillein mar it suteljen smyt hieltyd mear op.

Boarne: Omrop Fryslân

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: ‘It sinfol bestean’ fan Willem Verf Boek fan ‘e Moanne

logo.ensafh

It sinfol bestean is útkeazen as Boek fan de Moanne yn novimber en desimber. It boek is o/m 31 desimber foar mar € 14,50 te keap yn de boekhannel.

‘Karin en Jitse, beide aardich yn de sechtich, wurde nei mear as fjirtich jier ynienen konfrontearre mei in persoan dêr’t se mei ôfkear oan weromtinke. Wat se mei dy man meimakke ha yn harren studintetiid, is de reade tried yn de besrkiuwing fan de jierren dat Jitse en Karin elkoar kennen learden. Dy reade tried is yn dizze roman ferfrissele mei harren libbens fan no: beide binne aktyf yn de polityk, tige maatskiplik belutsen en kieze foar in sinfol lêste part fan harren libben.… Lês fierder

Teleks: Obe Postma gedichtemiddei, oprop foar nije gedichten

logo.ensafh
Obe Postma gedichtemiddei yn gearwurking mei Tresoar

Tiid: freed 6 april 2018, 15.00 – 17.00; foarôf: boekpresintaasje trijetalige bondel fan Postma-fersen (útwreide twadde ferzy fan What the poet must know)

Plak: Gysbert Japicxseal, Tresoar

Lânskipspine (?) – In útdaging foar de Fryske dichters. (Wedstriid)

Obe Postma is ien fan de grutste Fryske dichters. Takom jier 2018 is it syn 150ste geboartejier. Takom jier is ek it jier dat Ljouwert de Kulturele Haadstêd wêze mei. Dat der binne twa redenen om yn dat ramt even stil te stean bij Postma.

Postma is wol ‘de dichter fan it Fryske lân’ neamd. Postma, boeresoan dy’t syn hiele fierdere libben yn de stêd trochbrocht hat, hat dat lânskip grif idealiseard.

Lês fierder

Teleks: Fersyk Gysbert Japicxhûs om bydrage Fryske Spreukekalinder

logo.ensafh

It Gysbert Japicxhûs
Wipstrjitte 6
8701 HZ Boalsert
ynfo@gysbertjapicx.nl
Tel: 0515-573990

Boalsert, 9 novimber 2017

Achte lêzer,

Alle jierren meitsje wy yn it Gysbert Japicxhûs de Fryske Spreukekalinder.
Dy foar 2018 is no klear en leit yn de winkels.
Wy sille no dwaande mei de kalinder foar 2019 en sykje dichters dy’t hjir in bydrage oan leverje wolle.
It is dreech foar ús om oan nij wurk te kommen, om’t wy net oer e-mailadressen beskikke fan skriuwers dy’t noch net earder gedichten oanlevere ha.Dêrom hjirby ús fersyk oft jo dizze mail trochstjoere wolle nei dichters dy’t by jo bekend binne.
Nij wurk hoecht it perfoarst net te wêzen.… Lês fierder

Teleks: ‘Grutte Freonlike Reus’ uitrikt oan bern yn Ferwerderadiel

logo.ensafh

Met het boek er bij toont Hilda Groenesteyn de tekeningen die zij maakte voor Grutte Freonlike Reus (De GFR). Het boek van uitgeverij Regaad is de Friese vertaling van The BFG van de Britse schrijver Roald Dahl. Martsje de Jong vertaalde het boek dat maandag in Marrum in kader van het gemeentelijk project ‘Jou bern in boek’ werd uitgereikt aan leerlingen groep 8 van de basisscholen in Ferwerderadiel.

Lês en sjoch fierder by de Nieuwe Dockumer Courant

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Oprop foar de Skriuwersarke

logo.ensafh

Takom jier sil de arke dy’t earder taheard hat oan skriuwer Rink van der Velde (1932-2001) wer beskikber wêze foar in skriuwer of dichter. Dy kin yn alle rêst dwaande wêze mei Fryske literatuer of literatuer yn in oare streektaal fan Fryslân.

(Foar Hollânsktalich wurk wurdt troch it Nederlands Letterenfonds it Roland Holsthûs yn Bergen, Noard-Hollân beskikber steld.) De arke leit yn in petgat oan de Drachtster Heawei tusken De Wylgen en De Feanhoop.

Skriuwers of dichters dy’t noch net earder yn totaal seis wiken yn de arke oan it wurk west hawwe, kinne oanjaan hokker wiken (net mear as seis) hja nei de arke ta wolle.… Lês fierder

Teleks: Pyt van der Zeepriis foar Berneiepenloftspul

logo.ensafh

Ien kear yn de trije jier wurdt de Pyt van der Zeepriis útrikt oan in persoan of organisaasje dy’t yn de ôrûne trije jier fan bûtengewoane betsjutting west hat foar it amateurtoaniel yn Fryslân. Wat is it dan prachtich dat de sjeury it Berneiepenloftspul yn 2017 dy priis takend hat. Yn it sjueryrapport waard benammen yngien op de ûntwikkeling dy’t de jonge spilers trochmeitsje yn de perioade nei de foarstellings ta. It ferskil mei oare iepenloftdpullen is dat dy alle jierren weromfalle kinne op in meast fêste en talintearre spilersploech, mar dat jildt net foar BIS.

Lês fierder by It Fryske Berneboek

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder