Teleks: Lêste priuwke út de rôze blomlêzing

logo.ensafh

It sechsde – en lêste – priuwke fan de bondel Do draachst de leafde oan is yn de rubryk Utljochte op Sirkwy te lêzen. It is in fragmint út in ferhaal fan Sipke de Schiffart. De blomlêzing befettet fragminten fan poëzy en proaza mei lesbyske, homoseksuele, biseksuele, transgender-tematyk. It giet dêrby net om hoe’t skriuwers harsels definiearje, it giet om hoe’t in tekst him lêze lit, om hoe’t de redaksje dy tekst lêzen hat, nammentlik mei de rôze bril op.

Lês fierder by SirkwyLês fierder

Teleks: Opstap nei de Brede Maatskiplike diskusje oer it Frysk

logo.ensafh

Sa’t it him no oansjen lit, sil der begjin takomme jier úteinset wurde mei de earder oankundige Brede Maatskiplike Diskusje oer it Frysk. De opstap is in unike gearkomste mei muzyk, drama, ynfo en diskusje dy’t yn de Trynwâlden holden wurdt. Dielnimmers binne in represintative rûnte fan tritich jonge minsken, rûchwei tusken 18 en 30 jier. Dy sille gear oer fragen lykas: Sil it Frysk bliuwe? Hoe kinne en wolle wy dan yn de jierren dy’t foar ús lizze dy taal brûke? Wat ferwachtsje en akseptearje wy fan it ûnderwiis, de provinsje en de gemeente wat it Frysk oanbelanget?

Lês fierder by It NijsLês fierder

Teleks: Shortlists Europese Literatuurprijs 2020 bekendmakke

logo.ensafh

De jury’s van de Europese Literatuurprijs maakten eind juni de titels op de shortlists voor twee bekroningen bekend. Naast de vakjury heeft de prijs dit jaar ook een studentenjury met een eigen shortlist en winnaar.

Abdelkader Benali, voorzitter van de vakjury, maakte in een livestream vanuit SPUI25 de vijf nominaties van de vakjury bekend. Dat zijn de volgende titels:

Lês fierder by RecensiewebLês fierder