Teleks: Fryske teksten op stedsgebouwen yn Ljouwert

logo.ensafh

Op gebouwen yn de binnenstêd fan Ljouwert komme teksten te stean foar it iepeningswykein fan Kulturele Haadstêd. De teksten moatte de bewenners en besikers fan de stêd de Fryske taal en meartalichheid sjen litte. Mei dit projekt Sichtberens wolle de gemeente Ljouwert en de provinsje Fryslân de posysje fan it Frysk yn de iepenbiere romte fersterkje.

Lês fierder by Omrop Fyslân

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Poëzijmasjines draaie yn Tresoar

logo.ensafh

Vier poëziemachines van vier meter hoog sieren vanaf nu de studiezaal van Tresoar in Leeuwarden. Ze zijn onderdeel van Lân fan taal.

De machines tonen werk van Eeltsje Hettinga, Elmar Kuiper, Sytse Jansma en Grytsje Schaaf. De dichters werkten samen met kunstenaars Kaneli & Smit, Machteld van Buren en Hans Wijbergen.

Na de opening van LF2018, op 26 en 27 januari, draaien de poëziemachines 24 uur per dag door, alle dagen van het jaar.

Sjoch fierder by Huis aan Huis

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Direkteur Brand fan FA leit bestjoerlike taken del

logo.ensafh

Folgjend op de resinte ûntjouwingen binnen de Fryske Akademy hat de Ried fan Tafersjoch yn oerlis mei direkteur-bestjoerder Hanno Brand besletten dat lêstneamde syn bestjoerlike taken mei yngong fan moandei 15 jannewaris 2018 delleit en dat de koartlyn oanstelde prosesbegelieder dy taken fan dyselde datum ôf as ynterim-bestjoerder waarnimt.

Lês fierdr by de Fryske Akademy

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Libbensgrutte projeksjes op Aldehou yn hiel 2018

logo.ensafh

De Aldehou yn Ljouwert is yn 2018 it dekôr foar libbensgrutte projeksjes. Fjouwer kear giet in multydissiplinêr, meartalich fideokeunstwurk yn premjêre. De projeksjes binne alle tongersdei- oant en mei sneintejûnen fergees te sjen, fan 1 febrewaris oant en mei 25 novimber. De begjintiid is ferskillend, ôfhinklik fan it stuit dat de sinne ûndergiet.

Lân fan taal, grut programmaûnderdiel fan Leeuwarden-Fryslân Kulturele Haadstêd fan Europa, hat dêrta opdracht jûn oan fjouwer ferskate kombinaasjes fan Fryske en oarstalige komponisten, taalkeunstners, muzikanten, filmers en fideokeunstners. Under harren binne Herman van Veen, Rodaan Al Galidi en Tsead Bruinja. Troch op it plein krêftige projektoaren en speakers del te setten, wurdt elke projeksje in totaalbelibbing.… Lês fierder

Teleks: Tresoar siket aventoerlike skriuwer  (m/f)!

logo.ensafh

Foar it literêre útwikselingsprojekt Other Words/Oare Wurden siket Tresoar nei in Fryske skriuwer dy’t de útdaging oandoart om acht wiken lang yn Ierlân te wenjen en te wurkjen.

It projekt Other Words/Oare Wurden is in ynternasjonaal literêr útwikselingsprojekt. Doel is om in netwurk op te bouwen fan skriuwers yn lytse- en minderheidstalen yn Europa. Njonken Fryslân dogge en Baskelân, Ierlân, Slovenië en Masedoanië mei oan it projekt. Earder ferbleaune der ek al Fryske skriuwers yn San Sebastián (Baskelân), Bitola (Masedoanië) en Maribor (Slovenië). Ek ferwolkomme Ljouwert al fjouwer bûtenlânske skriuwers.

Hjoed begjint de seleksjeproseduere foar it folgjende ferbliuw: in Fryske auteur mei yn de simmer fan 2018 acht wiken nei Dublin (Ierlân) om ynspiraasje op te dwaan, te (net)wurkjen en diel te nimmen oan kulturele aktiviteiten.… Lês fierder

Teleks: Achtste edysje fan De Skoalskriuwer set 22 jannewaris útein

logo.ensafh

Fan moandei 22 jannewaris 2018 ôf krije fyftich basisskoallen ferspraat troch hiel Nederlân in healjier in Skoalskriuwer yn ’e klasse. Dêrmei wurde goed 11.000 bern berikt. 48 Skoalskriuwers sille mei de learlingen oan ’e slach en stimulearje harren yn it lêzen en kreatyf skriuwen.

Yn Amsterdam, Rotterdam, Noard-Brabân, Fryslân, Grinslân en foar it earst yn de regio’s Limburch, Schiedam en De Haach, starte berneboekeskriuwers lykas Tialda Hogeveen, Janny van der Molen, Arend van Dam, Maren Stoffels, Bies van Ede en Lydia Rood op harren skoalle. It yntinsive trajekt is in programma wêrby’t de Skoalskriuwe him of har in heal skoaljier ferbynt oan in basisskoalle mei in heech persintaazje bern mei in taalefterstân.… Lês fierder

Teleks: Pieter Sijpersma waarnemend hoofdredacteur Friesch Dagblad

logo.ensafh

Pieter Sijpersma wordt de nieuwe waarnemend hoofdredacteur van het Friesch Dagblad, een uitgave van NDC. Sijpersma neemt de taken over van Hildebrand Bijleveld. Bijleveld kwam kort na zijn aanstelling in aanvaring met de redactie van het Friesch Dagblad. Hij bleek meer zendeling te zijn dan journalist en wilde een stevige christelijke saus over de krant gieten.

Lês fierder by Liwwadders

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Bernard Smilde priis 2018

logo.ensafh

Seis jier lyn hat de Krúspunt, moetingsplak foar organisaasjes en persoanen dy’t mear wolle en kinne mei it Frysk yn en om tsjerke, de Bernard Smildepriis* ynsteld. Elk jier wurd in nij tema útsocht dêr’t it foar de wedstriid yn te stjoeren liet of fers oer gean moat.

It tema foar 2018 is ‘moarnsliet’.
De priis bestiet út € 250, in komposysje-opdracht om it winnende liet of fers op muzyk te setten, en publikaasje op ’e webside fan Krúspunt.

De priisfraach wurdt útskreaun foar de tekst fan in liet; it is altyd tastien om ek in wize yn te stjoeren of om in besteande wize te neamen dêr’t it liet op songen wurde kin.… Lês fierder