Teleks: Literêre kaart fan Fryslân

logo.ensafh

Een kaart van Friesland in literaire citaten. De Leeuwarder Courant gaat deze zomer, samen met lezers op zoek.

De wereld, dus Friesland ook, bestaat uit taal. Taal omringt ons, koppelt herinneringen aan plekken, roept lang vervlogen tijden op. Om dat inzichtelijk, ja tastbaar te maken, start Tresoar, samen met de Culturele Onderneming, de Leeuwarder Courant en Leesbaar Laagland een zoektocht naar literaire citaten uit romans, novelles, dichtbundels, korte verhalen en liedteksten die te maken hebben met Friesland.

Lês fierder by de Leeuwarder Courant

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Janneke Spoelstra nei Transpoesie yn Brussel

logo.ensafh

Foar de achtste kear wurdt yn Brussel it Transpoesie Poëzyfestival organisearre. Foar it earst is der ek in Fryske dichter oanwêzich, nammentlik Janneke Spoelstra. Hja mei op 26 septimber optrede wannear’t it de Europeeske Dei fan ’e Talen is tusken 24 oare talen út Europa.
It Network to Promote Linguistic Diversity hat ûnder oaren mei It Skriuwersboun kontakt opnommen om mei in foardracht te kommen. It Boun hat dat aktyf útsetten en in sjuery besteande út Alex Riemersma (Provinsje Fryslân), Cor van der Meer (Fryske Akademy) en Tryntsje van der Veer (It Skriuwersboun) hawwe út fiif opjeften de dichteresse Janneke Spoelstra keazen mei har gedicht ‘Altyd alve’.… Lês fierder

Teleks: Fryske dichters yn de Grinzer Prinsentuin

logo.ensafh

Fan de site:

Het festival eindigt zondagmiddag 15 juli in de Prinsentuin. Die ochtend is er een Friese brunchwandeling (met suikerbrood). Friese dichters dragen voor, je maakt op bijzondere wijze kennis met het werk van Dichter van Fryslân Eeltsje Hettinga en wordt door hem bijgepraat over de huidige stand van de poëzie in Friesland. Er is een poëtische krachtmeting tussen Geart Tigchelaar (Friesland) en Myron Hamming (Groningen). Het zanger-vertalertrio The Siskins (Ireen Niessen, Elsbeth Mulder en Klaske Kamstra) brengt tot slot de harmonie tussen beide provincies terug met hun Friese (en anderstalige) bewerkingen van klassiekers.

Sjoch hjir foar it folsleine programma

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Eksposysje oer Joast Halbertsma yn Museum Hert fan Fryslân, Grou

logo.ensafh

Wrâldboarger út Grou, eksposysje oer Joast Hiddes Halbertsma (1789-1869) en syn ynternasjonale ynteresses, te sjen fan 1 april o/m 30 novimber 2018 yn Museum Hert fan Fryslân yn Grou.

Joast, menistedûmny en taalgelearde, wie ien fan de fjouwer soannen fan de famylje Halbertsma. Dy famylje wenne al foar 1800 yn Grou. Hy studearre teology oan it menisteseminaarje yn Amsterdam en waard dêrnei predikant yn Boalsert (1814-1821) en letter yn Dimter. Mei syn bruorren Tsjalling en Eeltsje hat Joast him ynset om de Fryske taal mear sprekke te litten. Dêrtroch binne de bruorren yn Fryslân, en foaral yn Grou, ferneamd.

Joast hold him neist de Fryske taal – hy wie ûnder oare de skriuwer fan it earste Frysk wurdboek – ek dwaande mei it bestudearjen fan kultueren.… Lês fierder

Teleks: De nacht fan Mare bekroand mei Rink van der Veldepriis 2018

logo.ensafh

De nacht fan Mare bekroand mei Rink van der Veldepriis 2018

De Rink van der Veldepriis 2018 is freed 15 juny útrikt oan skriuwer Willem Schoorstra foar syn roman De nacht fan Mare. De oarkonde, de jildpriis en in byld fan Anne Woudwijk is him by de skriuwersarke fan Rink oerlange op de Feanhoop.

De foarsitter fan de sjuery, Janny Bottema, priizge it boek û.o. om syn byldzjende en poëtyske skriuwstyl, dy’t bytiden ek ‘rjocht foar de raap is’. As je ien kear begûn binne te lêzen, lit it ferhaal je net mear los. Neffens de sjuery behearsket Willem Schoorstra de Fryske taal oant yn syn fingerseinen.… Lês fierder

Teleks: ‘Leaf wurdboek’ winnend gedicht wedstriid Fryske Akademy

logo.ensafh

De Fryske Akademy rikt fannemiddei (09-06-18 red. ensafh) tusken 13.00-14.00 de prizen út oan de winners fan de gedichtewedstriid dy’t earder dit jier útskreaun waard yn it ramt fan Lân fan taal/Ljouwert-Fryslân Kulturele Haadstêd 2018.

De twa dichters dy’t in twadde priis, in vvv-bon mei in wearde fan 50 euro, wûn hawwe binne: Lomme Schokker foar syn gedicht ‘akademysk petear’ en Frits Boschma foar ‘Tafallige moeting…….’. It winnende gedicht fan de haadpriis is fan Harmen Houtman: ‘Leaf wurdboek’. Houtman wint dêrmei in dinerbon mei in wearde fan 100 euro.

Op de oprop foar gedichten, krige de Fryske Akademy in 64 ynstjoerings.… Lês fierder

Teleks: Skriuwer boek oer Rêdbâd kritysk oer film Redbad

logo.ensafh

Skriuwer Willem Schoorstra is kritysk oer de nije film Redbad, dy’t freed yn Amsterdam yn premjêre gien is. Neffens him binne de filmmmakkers ûnterjochte ôfwykt fan de histoaryske feiten oer de legindaryske Fryske kening Redbad, wylst just de histoarje nijssgjirrich genôch is om in moaie film te meitsjen.

Lês en harkje fierder by Omrop Fryslân

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder