Teleks: Direkteur LF2018 wietspuite by Iepen Up Live

logo.ensafh

Direkteur Tjeerd van Bekkum fan LF2018 is woansdeitejûn by Iepen Up Live wietspuite. Keunstkenner Huub Mous rûn mei in wetterpistoal it poadium op en spuite Van Bekkum wiet. Mous is lilk om’t Van Bekkum yn de media sein hat, dat er him net útsprekke wol oer de posysje fan foarsitter Jason Micallef fan de oare kulturele haadstêd, Valletta op Malta. Dy leit ûnder fjoer troch syn útlittings oer de fermoarde ûndersykssjoernaliste Daphne Caruana Galizia. Sa fynt er dat it tydlike monumint foar har fuort moat en dat der gjin permanint monumint hoecht te kommen.

Lês en sjoch fierder by Omrop Fryslân

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Frysk op skoallen, súkses foar ‘Sis tsiis’

logo.ensafh

Hjoed hawwe Deputearre Steaten fan Fryslân buorkundich makke dat de ûntheffings foar it Frysk op skoallen folslein ôfboud wurde sille. Yn 2030 moat it sa wêze dat oan skoallen hielendal gjin ûntheffings mear jûn wurde. It nijs mei as in súkses sjoen wurde foar ‘Sis Tsiis’, dat al hast twa jier fûl protestearret tsjin it belied fan de provinsje.

Lês fierder by It Nijs

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Omtzigt wol omtinken fan LF2018 oan “tsjustere susterstêd”

logo.ensafh

Ljouwert en Fryslân moatte dit jier by alle kulturele útwikselings mei Malta yn it ramt fan de kulturele haadstêd ek omtinken jaan oan de tsjustere kanten fan Malta. Dat seit CDA-Twadde Keamerlid Pieter Omtzigt. Moandei in heal jier lyn waard op Malta de bekende sjoernaliste Daphne Caruana Galizia opblaasd mei in autobom. Dichter fan Fryslân Eeltsje Hettinga frege yn syn fers ‘De opblaasde dei’ al omtinken foar dizze oanslach. De Ingelske oersetting fan dit fers krijt op it eilân Malta positive kritiken, ek fan de famylje fan Caruana Galizia.

Lês fierder by Omrop Fryslân

Sjoch ek by de Ljouwerter Krante

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Karen Bies troch sjuery Oare Wurden selektearre foar ferbliuw yn Ierlân

logo.ensafh

Skriuwster en programmamakster Karen Bies is troch de sjuery van it literêre útwikselingsprojekt Oare Wurden útkeazen foar in ferbliuw yn Ierlân. Fan de tsien ynstjoerde skriuwplannen fûn de sjuery dat fan Karen it sterkst. De kommisje is fan betinken dat Karen mei har kar foar in aktueel ûnderwerp, in multymediale foarm en in wichtige doelgroep hiel goed oanslút by de opset fan it Oare Wurden-projekt.

Bies neamt har ambisjeuze plan ‘de simmer fan Ids’. Se wol yn Ierlân in Frysk ferhaal foar jongeren (15 oant 20 jier) skriuwe, mar úteinlik moat it in roman en filmsenario foar in muzykfilm opsmite. Se wurket dêrby gear mei in echte band, de Fryske band WIEBE.… Lês fierder

Teleks: Biografy set Joast Halbertsma yn breder perspektyf

logo.ensafh

In nije biografy oer Joast Hiddes Halbertsma lit sjen dat er folle breder oriïntearre wie as allinne Fryslân. Skriuwster Alpita de Jong wurke acht jier oan it boek ‘Triomfen en tragedies van een uitmiddelpuntig man’ en hat dêrfoar in hiel soad argyfûndersyk dien. “Hy is folle mear as allinne Mister Fryslân. Ik ha syn hânskriftlik materiaal bestudearre. Syn reisferslaggen nei Rome, Napels en Parys bygelyks binne hiel nijsgjirrich. In soad minsken wisten ek net dat er allegear lêzingen hâlden hat, oer fan alles en noch wat, oer polityk, ekonomy mar ek oer Japanners en Sinezen. Dy ha ik no yn myn boek op in tagonklike manier iepenbier makke.”

Halbertsma wie net inkeld regionaal, mar ek ynternasjonaal oriïntearre.

Lês fierder

Teleks: Elske Schotanus teloarsteld yn Oare Wurden

logo.ensafh

(tekst: Elske Schotanus op Facebook)

De ien seit: bist te kritysk. De oar: se ha leaver jongeren. Of: sitst net yn de netwurken.

Yn myn plan sit in behoarlik tal oeren. Ferbjustere wie ik dan ek doe’t ik, in dei nei de deadline fan Tresoar oer de mail te hearren krige dat de skriuwer dy’t yn it ramt fan Oare Wurden acht wiken nei Dublin gean sil, net nei Dublin giet mar nei in gat, te fergelykjen mei Moddergat, trijehûndert kilometer fan de stêd Dublin. Briefke oer skreaun, kopytsje nei de baas, frege om it nei de sjuery troch te dwaan en neat op werom heard.… Lês fierder

Teleks: Wa binne nominearre foar de Rink van der Veldepriis?

logo.ensafh

Proazaskriuwers Geart Tigchelaar, Willem Schoorstra en Nyk de Vries komme mei harren lêste romans yn’e beneaming foar de Rink van der Veldepriis 2018.

Geart Tigchelaar makket gading mei syn boek Bêste jonge, Willem Schoorstra mei De nacht fan Mare en Nyk de Vries mei Renger. Dat boek ferskynde al yn 2016 en kaam suver tagelyk út yn it Frysk en it Nederlânsk.

Lês fierder by de Ljouwerter Krante

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder