Teleks: Oant 12 maaie noch ynstjoere foar de Rely

logo.ensafh

Oant 12 maaie noch ynstjoere foar de Rely

Wa’t gading meitsje wol nei in Rely Jorritsmapriis, kin noch oant 12 maaie syn of har ferhaal en/of gedicht ynstjoere. De sjuery, dy’t de ynstjoeringen anonym hifket, kin op syn meast fiif ferhalen en fiif fersen bekroane. Elk bekroand ferhaal of gedicht wurdt honorearre mei 1000 euro.

De ynstjoeringen moatte digitaal as bylage ferstjoerd wurde oan ynfo@stiftingflmd.nl Namme, adres en telefoannûmer fan de ynstjoerders moatte yn de e-mail fermeld wurde, mar bliuwe geheim foar de sjuery, besteande út Karen Bies, Douwe Kootstra en Inge Heslinga. Foar mear ynformaasje sjoch de webside www.stiftingflmd.frl of skilje mei Antje Postma, tel.… Lês fierder

Teleks: Bûtensteanders en it Podium fan de LC

logo.ensafh

Ynstjoerd

Wat him earst ôfspile
Yn har kollum (LC, 15-3-2019: ‘Fries’) skreau Kirsten van Santen dat de ‘great Frisian novel’ ek wol yn it Nederlânsk skreaun wurde koe, mar hja leaude dat in bûtensteander, lykas as hja harsels beskôget, dêr faaks neat fan fine mocht. De oare deis ferskynde der al in reaksje fan Kerst Huisman yn Ingezonden (LC, 16-3-2019: ‘Friese roman in het Nederlands’) dêr’t er yn ferkundige dat Stiefmoeder Aarde eins al de ‘great Frisian novel’ wie. Ik haw der ek op reagearre (LC, 19-3-2019: ‘Frisian literature’), mar myn ynstek wie in bytsje oars. Ik sjoch it as in (ûn-)bewuste oanslach om de betsjutting fan it attribút Frysk of Fries sa te feroarjen dat de taal der net mear ûnder falt.… Lês fierder

Neikommen Teleks: Petear mei Pier Boorsma

logo.ensafh

,,Jo moatte josels eare”, laket er, ,,mar it is in kadootsje fan de útjouwer.” Al mear as fyftich jier is de yn Snits berne dichter aktyf. Boorsma wie yn 1969 mei-oprjochter fan it blêd Sonde en wie belutsen by Operaesje Fers, de dichterstillefoan. De lêste jierren set er him yn foar Sis Tsiis, de aksjegroep dy’t opkomt foar goed ûnderwiis yn it Frysk foar alle bern yn Fryslân.

Lês fierder by it Friesch Dagblad

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Janneke Spoelstra hat in nije roman en dichtbondel skreaun

logo.ensafh

Op snein 7 april hat Janneke Spoelstra yn it doarpshûs fan Hijum twa nije boeken presintearre: de roman De parallaks en de dichtbondel Wij yn ‘e draaimûne.

Janneke is hikke en tein yn Hijum en gie nei de Arjen Roelofsskoalle, dat no it doarpshûs is. De seal siet moai fol. Nei de iepening troch Janneke joech Ernst Bruinsma (útjouwer) in ynlieding op beide boeken. Dêrnei wiene der optredens fan skriuwers, lykas Syds Wiersma (syn pake wie timmerman yn Hijum) en Sytse Jansma (syn pake wie wethâlder fan Ljouwerteradiel). It earste eksimplaar fan de dichtbondel wie foar âld-skoalmaster Sieb Lemstra en de roman waard oanbean oan Gerda Tolk.… Lês fierder