Teleks: ‘Rimen en Teltsjes’ fan de Halbertsma’s tenei online op Project Gutenberg

logo.ensafh

In wichtich Frysk boek, Rimen en Teltsjes (oarspronklik fan 1871), is tenei online te lêzen. De publikaasje mei Fryske gedichten, ferskes en folksferhalen is digitaal opnommen op de webside fan Project Gutenberg. Dat projekt is begjin jierren 70 opset troch Michael Hart en hat ta doel safolle mooglik literatuer fergees tagonklik te meitsjen.

Lês en sjoch fierder by Omrop FryslânLês fierder

Teleks: Utrikking Gysbert Japicxpriis 2019

logo.ensafh

Op sneon 16 novimber krijt Aggie van der Meer de Gysbert Japicxpriis foar har folsleine wurk, út hannen fan deputearre Sietske Poepjes. Jo wurde fan herte útnûge om de priisútrikking by te wenjen yn de Martinitsjerke yn Boalsert. De priisútrikking begjint om 15:00 oere. Ynrin fan 14:15 oere ôf. Nei ôfrin is der yn hotel De Wijnberg gelegenheid om de priiswinner te lokwinskjen.

Lês fierder by It NijsLês fierder

Teleks: Priisfraach 75 jier frijheid

logo.ensafh

Takom jier is it 75 jier lyn dat der in ein kaam oan de Twadde Wrâldoarloch. 75 Jier libje wy no yn frijheid. Wat betsjut dat foar ús? Wat is frijheid presys? Wurdearje wy de frijheid noch genôch? Wat is it effekt fan it frij wêzen foar ús?

Tresoar ropt skriuwers en dichters op om oer it tema ’75 jier frijheid’ ferhalen en gedichten te meitsjen. Wa docht mei?

Lês fierder by SirkwyLês fierder

Teleks: Kies de nije Dichter fan Fryslân

logo.ensafh

Op 21-11-19 wurdt de nije Dichter fan Fryslân bekend makke, hy/sy wurdt keazen troch in sjuery, sjoch hjir.

Ensafh hat in poll online setten, sadat jo gebrûk meitsje kinne fan jo demokratysk rjocht, wat dizze wichtige ferkiezing oanbelanget. De poll stiet rjochts ûnderoan op ‘e side.

Stiet jo favorite dichter net op ‘e list? Oare kear better.

Ut namme fan de redaksje: Cornelis van der Wal… Lês fierder

Teleks: Gerrit de Vries skreau ek protestgedicht n.o.f. de skriuwoprop fan de Moanne

logo.ensafh

Op 9 oktober die tydskrift De Moanne dizze skriuwoprop:
https://www.demoanne.nl/skriuwoprop-wat-wit-ik-fan-dizze-wrald/

De oprop freget fan skriuwers in tal nuvere aksjes en stelt frjemde fragen:

‘It wurdt tiid dat skriuwers yn Fryslân harren potlead de grûn yn stekke om te fernimmen wêr’t al dy trillingen dy’t ús demokratyske tradysje oan it wankeljen bringe, wei komme.’
(Ja, ’k wit net, Grinslân?)

Gerrit de Vries skreau nei oanlieding fan dat fragefjoer it neikommende fers.

Lês en sjoch fierder by RIXTLês fierder

PEN International eert Maltese onderzoeksjournaliste Daphne Caruana Galizia met gedichten

logo.ensafh

Vandaag, 16 oktober, is het twee jaar geleden dat de onderzoeksjournaliste Daphne Caruana Galizia op Malta werd vermoord. Op 26 september jl. was er in het actualiteitenprogramma Nieuwsuur nog een reportage te zien, die uitgebreid inging op de verkoop van Maltese paspoorten aan iedereen die daar 900.000 euro voor wil neertellen. Een van de vele, voor de regering van Malta lastige, onderwerpen waar Daphne Caruana Galizia in het jaar van haar dood in was gedoken.

Lês fierder by Pen NederlandLês fierder