Teleks: Utstalling en lêzing oer it byldzjend wurk fan Reinder R. van der Leest

logo.ensafh

Utstalling en lêzing oer it byldzjend wurk fan Reinder R. van der Leest
​Reinder R. van der Leest is benammen bekend as skriuwer en dichter, mar hy hat ek syn libben lang tekene en skildere. Yn de útstalling ‘Reizen om utens’ wurdt benammen syn byldzjend wurk beljochte. De eksposysje is fan 30 augustus oant en mei 27 oktober 2019 by Tresoar te sjen.

Reinder Rienk van der Leest (Drachten, 1933) folge de kweekskoalle, mar wie it leafst nei de keunstakademy gien. Oant syn pensjoen ta wie er skoalmaster en dêrneist wie er freelance grafysk ûntwerper. Yn syn wurk eksperimintearret er mei foarm en sljochtet er grinzen tusken literatuer, keunst en muzyk.… Lês fierder

Teleks: Die 20 Nominierten für den Deutschen Buchpreis stehen fest

logo.ensafh

Zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse, dieses Jahr am 14. Oktober, zeichnet die Stiftung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels den deutschsprachigen “Roman des Jahres” mit dem Deutschen Buchpreis aus.

Sieben von Jahr zu Jahr wechselnde Juroren wählen unter den von den Verlagen eingereichten und eventuell auch nachgeforderten Romanen zunächst 20 aus, am 17. September wird dann die Shortlist mit sechs Titeln bekannt gegeben. Der Preisträger erhält 25.000 Euro, die übrigen fünf Autoren der Shortlist erhalten jeweils 2.500 Euro.

Die 20 nominierten Autorinnen und Autoren und ihre Titel sind:

Lês fierder by Der SpiegelLês fierder

Teleks: Nij gedicht fan Dichter fan Fryslân ‘Fat Man’s Tsjusternis 090845’

logo.ensafh

Begjin augustus stapte Amearika út it INF-raketferdrach mei Ruslân. Dêrmei liket de doar iepenset foar in nije wapenwedrin. Net allinne de grutte weareldmachten boartsje mei fjoer, dat dogge ek lytsere lannen lykas Noard-Korea dy’t kearnwapens ta harren foldwaan hawwe. Dizze wike mislearre by de Wite See yn Ruslân in eksperimint mei in nukleêre raket, mei navenant alle gefolgen. Omwenjenden waard frege om fuort te wêzen fanwegen de radio-aktive straling. It binne ûntjouwings yn in moanne dêr’t yn betocht wurdt dat 74 jier ferlyn de atoombom op Hiroshima en Nagasaki foel. Underdiel fan de nije wapenwedrin is de ynset fan alderhande cyberwapens.Lês fierder

Teleks: Veel woede over dubbele petten in cultuurbeleid: ‘dit lijkt een Friese omerta’

logo.ensafh

In de Friese culturele sector is breed onvrede over de dubbele petten bij de verdeling van de provinciale cultuurgelden, maar niemand durft dat hardop uit te spreken: veel organisaties zijn uiteindelijk ook weer van diezelfde mensen met dubbele petten afhankelijk. Volgens Harrie Muis, die jarenlang popprogrammeur was bij onder meer Theater Romein, lijkt er sprake te zijn van een ,,culturele omerta”.

Lês fierder by it Friesch DagbladLês fierder

Teleks: Ludike maispoppen yn De Tike litte gedichten sjen oan Smellingerlân

logo.ensafh

Yn in maisfjild yn De Tike binne fan tongersdei ôf njoggen manshege poppen te sjen, dy’t allegear in grutte maiskolf beethâlde. Op sa’n maiskolf stiet in gedicht. It giet om in projekt fan de eardere gemeentedichter fan Smellingerlân, Andries de Jong. It wurdt mooglik makke mei stipe fan de gemeente en in tal ûndernimmers. It is de bedoeling dat it projekt alle jierren weromkomt en it moat derfoar soargje dat poëzy wer mear begjint te libjen yn de gemeente.

Lês en harkje fierder by Omrop FryslânLês fierder

Teleks: Earste moannegedicht fan Sytse Jansma op RIXT ‘Hiroshima’

logo.ensafh

Hjoed, 6 augustus, is der yn Hiroshima de betinking fan de atoombomramp yn 1945. De uraniumbom ‘Little boy’ waard op 9500 meter hichte boppe de stêd los litten. Tidens de oanfal hie de stêd sa’n 255.000 ynwenners. Doe’t de ‘a-bomb’ om 8.15 oere ekspodearre, kamen frijwol drekst 78.000 minsken om it libben as gefolch fan de ûntstiene druk en de yntinse waarmte dy’t frijkaam. It totaal oantal deaden rûn úteinlik nei de 140.000 ein 1945. Noch hieltyd binne der hibakusha’s (en bern dêr fan ) dy’t lêst hawwe fan de gefolgen fan dizze ramp.

Lês fierder by RIXTLês fierder