Neikommen Teleks: Petear mei Pier Boorsma

logo.ensafh

,,Jo moatte josels eare”, laket er, ,,mar it is in kadootsje fan de útjouwer.” Al mear as fyftich jier is de yn Snits berne dichter aktyf. Boorsma wie yn 1969 mei-oprjochter fan it blêd Sonde en wie belutsen by Operaesje Fers, de dichterstillefoan. De lêste jierren set er him yn foar Sis Tsiis, de aksjegroep dy’t opkomt foar goed ûnderwiis yn it Frysk foar alle bern yn Fryslân.

Lês fierder by it Friesch Dagblad

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Janneke Spoelstra hat in nije roman en dichtbondel skreaun

logo.ensafh

Op snein 7 april hat Janneke Spoelstra yn it doarpshûs fan Hijum twa nije boeken presintearre: de roman De parallaks en de dichtbondel Wij yn ‘e draaimûne.

Janneke is hikke en tein yn Hijum en gie nei de Arjen Roelofsskoalle, dat no it doarpshûs is. De seal siet moai fol. Nei de iepening troch Janneke joech Ernst Bruinsma (útjouwer) in ynlieding op beide boeken. Dêrnei wiene der optredens fan skriuwers, lykas Syds Wiersma (syn pake wie timmerman yn Hijum) en Sytse Jansma (syn pake wie wethâlder fan Ljouwerteradiel). It earste eksimplaar fan de dichtbondel wie foar âld-skoalmaster Sieb Lemstra en de roman waard oanbean oan Gerda Tolk.… Lês fierder

Teleks: Start ienmalige lêsklup Japanske literatuer

logo.ensafh

Vindt u de Japanse cultuur ook intrigerend? Wilt u daar wel eens meer over weten door Japanse literatuur te lezen? Op dinsdag 23 april worden belangstellenden voor zo’n leesclub uitgenodigd in Leeuwarden of Heerenveen.

Het initiatief komt van leescluborganisatie Senia, samen met Schwob, onderdeel van het Letterenfonds. Zij hebben alvast drie romans geselecteerd die in het Nederlands gelezen en besproken worden. Het streven is om leesclubs van 6 tot 8 personen samen te stellen die om de 5 à 6 weken bij elkaar komen.

Lês fierder by Groot Heerenveen

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Free short story vending machines delight commuters

logo.ensafh

“Every single day,” says Paresh Raichura, “I’m on the lookout for something new to read.” On his hour-long commute to Canary Wharf, where he works for the Financial Ombudsman, he picks up Time Out or a local paper or the freesheet Metro, but says: “I’ve stopped reading all the long novels I used to read.”

Lês fierder by The Guardian

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Is Willem Smink met de Fryske Akademy op weg naar een sterfhuisconstructie?

logo.ensafh

Er is geen wetenschappelijke directeur – zelfs geen vacature, er is een groot financieel probleem, er ligt een niet overtuigend plan en de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) en provincie Friesland lijken niet al te veel haast te hebben. Dat belooft weinig goeds voor de toekomst van de Fryske Akademy in Leeuwarden.

Lês fierder by Andries Veldman op Liwwadders

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Twatalige blomlêzing Piter Jelles Troelstra ferskynd

logo.ensafh

Op 28 maart is yn Tresoar de twatalige blomlêzing Mijn harp is voor jou mei fersen fan Piter Jelles Troelstra (1860-1930) presintearre. Abe de Vries hat de blomlêzing gearstald, de gedichten oerset en in ynlieding skreaun by it wurk fan Troelstra. Earder wiene wol guon gedichten fan Troelstra oerset nei it Nederlânsk, mar no is der ek in blomlêzing foar hannen.

Lês fierder by Sirkwy

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder