Teleks: Fjirde Moannegedicht Job Degenaar by RIXT: Opmjitte foar in skulpdier / Opmaat voor een schelpdier

logo.ensafh

Yn ‘e bocht by Surch, deun by de Ofslútdyk is in strantsje dêrt’st net swimme kinst, it is der fierstente ûndjip en it leit der fol mei waaddrek. Mar it is der prachtich en fielst dy fuort ferbûn mei alles wat dêr yn stilte plakhat: it wetter, de ielguozzen, de kobben en de oare fûgels, de núnders, de rook fan it waad.
Dêr ûntstie it begjin fan dit fers. Yn de einferzje gong it wilens oer djippere wetters dan dy’t dêr wiene. Uteinlik komt it dêr yn sa’n gedicht fan my hast altyd op út, oft ik dat no wol of net.… Lês fierder

Teleks: Fiif winners fan Rely Jorritsmapriis 2019

logo.ensafh

Fiif winners fan Rely Jorritsmapriis 2019

Twa ferhalen en trije gedichten wurde dit jier bekroand mei in Rely Jorritsmapriis. It giet om de ferhalen ‘Ik doch it foar dy’ fan Elmar Kuiper út Jorwert en ‘Kimboeëwij’ fan Geert Nauta út Wergea.

De winnende gedichten binne ‘Sleau mei lok’ fan Jetske Bilker (Achlum), ‘Wy kinne…’ fan Henk Nijp (Mantgum) en ‘Ik miende’ fan Remco Kuiper (Goutum).

Foar de Rely Jorritsmapriisfraach, dy’t dit jier foar de 65ste kear útskreaun waard, wiene 81ynstjoeringen ynkommen, te witten 56 gedichten en 25 ferhalen. De sjuery bestie diskear út Karen Bies, Douwe Kootstra en Inge Heslinga. De prizen fan €1000 elk wurde op sneon 5 oktober útriktyn it doarpshûs te Weidum.… Lês fierder

Teleks: Jubileum 60 jier FLMD

logo.ensafh

Op 10 septimber oansteande is it 60 jier lyn dat de stifting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD) oprjochte waard. Yn 2002 is it FLMD opgien yn Tresoar, mar it beheart noch altyd in pear fûnsen om projekten te stypjen dy’t bliuwende wearde hawwe foar de Fryske literatuer, lykas oarspronklik Frysktalich wurk, de Skriuwersarke en in tal prizen. Op sneontemiddei 14 septimber sil dat jubileum mei in feestlik programma yn Tresoar fierd wurde. Mear ynformaasje folget.

Boarne: SirkwyLês fierder

Teleks: Subsydzje foar ensafh fan it Letterenfonds

logo.ensafh

Literaire tijdschriften 2019-2020

24 juni 2019

Literaire tijdschriften konden begin 2019 een aanvraag indienen voor een subsidie van twee jaar. Veertien tijdschriften, waaronder één Friestalig tijdschrift, dienden een aanvraag in.

Het Letterenfonds kiest bij het tijdschriftbeleid voor het subsidiëren van het werk van schrijvers, vertalers en redactie. Tijdschriften konden daarom uitsluitend aanvragen voor auteurshonoraria en redactiekosten. Bij de beoordeling van de aanvragen stonden de literaire kwaliteit en inhoud en het tijdschrift als plek voor creatie en reflectie, voorop.

Voor deze ronde was het mogelijk een extra investering in de literaire tijdschriften te doen, waardoor alle aanvragen konden worden gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 336.000.… Lês fierder

Teleks: Frysk Dichterskollektyf RIXT krijt Provinsjale startsubsydzje

logo.ensafh

De Provinsje Fryslân hat dizze wike besletten om it Frysk Dichterskollektyf RIXT in subsydzje fan €18.000 te ferlienen. It dichterkollektyf hie by de Provinsje in startsubsydzje foar twa jier oanfrege. Yn septimber komme de dichters fan RIXT byinoar om in bestjoer fan de stifting RIXT te beneamen en de wichtichste aktiviteiten en aksjes foar de kommende twa jier fêst te stellen.

Lês fierder by RIXTLês fierder

Teleks: Earste moannegedicht Job Degenaar op RIXT

logo.ensafh

Earste moannegedicht fan Job Degenaar.

Sa no en dan docht Unicef tiding oer bernearbeid, dat yn ‘e measte lannen ferbean is. Oer de hiele wrâld besjoen wurdt de situaasje stadichoan wol wat better, mar noch altyd wurdt fan 11 procent fan alle bern, sa’n 260 miljoen yn totaal, it rjocht ûntnommen nei skoalle te gean. Dit bart ûnder mear yn it suden fan India en Bangladesh. Bern wurkje dêr lange dagen foar mar in pear skytsinten. Yn faak ferskuorrend minne omstannichheden foarsjogge se sa, benammen wat de produksje fan moadeklean en tekstyl oanbelanget, yn it ferlet fan de konsuminten yn Europa, Feriene Steaten, ensfh.… Lês fierder