Anne Feddema

It kwytreitsjen fan ’e tel

logo.ensafh

It hûntsje wie efterbleaun by de keldersdoar en siet no oan ien stik troch te blaffen. ‘Ja hear… ik hear dy wol Bearke… âld kefferke,’ sei de man, dy’t ûnder yn ’e kelder oankaam wie. ‘Ik kom aanst wer by dy… it baaske moat earst wat wichtichs dwaan, dêr kinsto net by wêze te drokte meitsjen, miskien smytst noch wat stikken… no, dat kinne we net hawwe no?’ It hurde ljocht dat fan it keale lampke kaam, die him suver sear oan ’e eagen. Hy seach nei de buorden, lofts seis fan de grûn ôf, yn ’e midden, foar him, wer seis en rjochts fan him nochris seis, allegearre twa meter lang en sa’n tweintich sintimeter breed en hielendal fol steand mei wekflessen en wekpotten.… Lês fierder

Geart Tigchelaar

Swier

logo.ensafh

Geart Tigchelaar hat in moai blok om west op ‘e fyts fan ‘t simmer. Dat hat him in weareld oan ynspiraasje foar gedichten en ferhalen jûn. Yn dizze rige skriuwt er ferhalen dy’t situearre binne yn de lannen dy’t er oandien hat. De skriuwer/fytser hat der sels in gruttere of lytsere rol yn. Hjirby it njoggende ferhaal.

Mei de sliep yn ’e eagen en in bak kofje yn de hâlder oan it dashboard gappe er him de earste kilometers oer it rûzjende asfalt. It waar siet alteast mei, de sinnebril moast dy moarns fuortdaliks al op. Nei’t er him by in grutte pomp wat opfrist en skeard hie, fielde er him al aardich better.… Lês fierder

Geart Tigchelaar

Mėlynės

logo.ensafh

Geart Tigchelaar hat in moai blok om west op ‘e fyts fan ‘t simmer. Dat hat him in weareld oan ynspiraasje foar gedichten en ferhalen jûn. Yn dizze rige skriuwt er ferhalen dy’t situearre binne yn de lannen dy’t er oandien hat. De skriuwer/fytser hat der sels in gruttere of lytsere rol yn. Hjirby it achtste ferhaal.

Ik koe har teminsten noch meikrije om mei my de bosk yn de beien te plôkjen. It moast foar de helsdoarren weikomme, mar ik hie it rêden. Mar om mei my de hiele middei yn it bushokje te stean woe se net. Stel je foar dat se ris sjoen wurde soe troch har freondinnen.… Lês fierder

Geart Tigchelaar

Hotel Paradize

logo.ensafh

Geart Tigchelaar hat in moai blok om west op ‘e fyts fan ‘t simmer. Dat hat him in weareld oan ynspiraasje foar gedichten en ferhalen jûn. Yn dizze rige skriuwt er ferhalen dy’t situearre binne yn de lannen dy’t er oandien hat. De skriuwer/fytser hat der sels in gruttere of lytsere rol yn. Hjirby it sânde ferhaal.

Hy fynt it ljochtknopke gau genôch op ’e taast njonken de doar. Sa as altiten fielt er te leech en moat er sa’n sintimeter as fiif omheech foar’t de keamer poatsjebaait yn it sunige ljocht dat de skimerlampe jout. Foar’t syn eagen goed en wol wend binne, hat er de kofjepot al oansetten en pakt er in stikje bôle út de pûde wei.… Lês fierder

Geart Tigchelaar

Raku järv

logo.ensafh

Geart Tigchelaar hat in moai blok om west op ‘e fyts fan ‘t simmer. Dat hat him in weareld oan ynspiraasje foar gedichten en ferhalen jûn. Yn dizze rige skriuwt er ferhalen dy’t situearre binne yn de lannen dy’t er oandien hat. De skriuwer/fytser hat der sels in gruttere of lytsere rol yn. Hjirby it sechsde ferhaal.

Stilswijend sitte se tsjininoar oer. Sa’t se dat al sa faak dien hawwe. Se binne ek net byinoar kommen om mei-inoar te praten, mar om net allinnich te wêzen. Sêft dobberje se mei it boatsje op de Raku järv, de angels oan wjersiden en wachtsje oant ien byt hat.… Lês fierder

Geart Tigchelaar

Laavu

logo.ensafh

Geart Tigchelaar hat in moai blok om west op ‘e fyts fan ‘t simmer. Dat hat him in weareld oan ynspiraasje foar gedichten en ferhalen jûn. Yn dizze rige skriuwt er ferhalen dy’t situearre binne yn de lannen dy’t er oandien hat. De skriuwer/fytser hat der sels in gruttere of lytsere rol yn. Hjirby it fyfde ferhaal.

Hy hie der alris oer heard, mar hie noch net earder ien sjoen. En it moaie oan op ’e dolle rûs op reis wêzen is dat men alderhanne ûnferwachte dingen tsjinkomt. Sa wie er dus ynienen op in saneamde ‘laavu’ stjitten. Fan in eardere Couchsurf-gasthear hie er al te hearren krigen dat dy dingen hjir en dêr te finen wêze moasten.… Lês fierder

Geart Tigchelaar

Nordkapp-tunnelen

logo.ensafh

Geart Tigchelaar hat in moai blok om west op ‘e fyts fan ‘t simmer. Dat hat him in weareld oan ynspiraasje foar gedichten en ferhalen jûn. Yn dizze rige skriuwt er ferhalen dy’t situearre binne yn de lannen dy’t er oandien hat. De skriuwer/fytser hat der sels in gruttere of lytsere rol yn. Hjirby it fjirde ferhaal.

Teminsten gjin wyn en rein salang’t ik hjir bin, tinkt er by himsels, wylst er klauwen hat om by de 10% op te kommen.
Oaren rinne de Santiago de Compostella en ik sit hjir yn it noardlikste puntsje fan Noarwegen yn ‘e kjeld. Mar sadree’t er it tinkt en it nei syn idee grinzget oan protteljen, hat er der al spyt fan.… Lês fierder

Geart Tigchelaar

De Volvo

logo.ensafh

Geart Tigchelaar fytst op dit stuit de wrâld om. Dat jout him in weareld oan ynspiraasje foar gedichten en ferhalen. Yn dizze rige skriuwt er ferhalen dy’t situearre binne yn de lannen dy’t er oandocht dêr’t de skriuwer/fytser sels in gruttere of lytsere rol yn hat. Hjirby it tredde ferhaal.

De Volvo

De auto oan ‘e kant fan de dyk. De akku wie al min, mar no mei dizze hichteferskillen wie er der hielendal mei opholden. Lokkigernôch hat er ANWB-Europaservice sadat se him hjir yn Sweden ek helpe kinne. Mar hjir stean te wachtsjen by de drokke E4 tichteby Sundsvall is net botte florissant.… Lês fierder

Geart Tigchelaar

Ferien

logo.ensafh

Geart Tigchelaar fytst op dit stuit de wrâld om. Dat jout him in weareld oan ynspiraasje foar gedichten en ferhalen. Yn dizze rige skriuwt er ferhalen dy’t situearre binne yn de lannen dy’t er oandocht dêr’t de skriuwer/fytser sels in gruttere of lytsere rol yn hat. Hjirby it twadde ferhaal.

Ferien

Se hie der net oan ûnderút kinnen. Se moast noch ien kear mei har âlden mei op fakânsje. Dêrnei – as se sechstjin wie – mocht se mei de freondinnen mei. Dy wienen in jier âlder, mochten al wol sels fuort, mar wurken leaver yn it simmerskoft om de nijste iPhone of skoudertas skoare te kinnen.… Lês fierder

Geart Tigchelaar

Das Badezimmer

logo.ensafh

Geart Tigchelaar fytst op dit stuit de wrâld om. Dat jout him in weareld oan ynspiraasje foar gedichten en ferhalen. Yn dizze rige skriuwt er ferhalen dy’t situearre binne yn de lannen dy’t er oandocht dêr’t de skriuwer/fytser sels in gruttere of lytsere rol yn hat. Hjirby it earste ferhaal.

 

Das Badezimmer

Hie der noch bykomme moatten dat it reinde, mar oars. Hy wie fan ‘e moarn net yn ‘e stimming om te praten, syn beide kollega’s hienen fuort wol yn ‘e gaten dat de pet ferkeard siet. Hans und Peter wienen wer like fleurich as altiten en negearren him mar, se wisten op ‘t lêst wol hoe’t se mei him omgean moasten.… Lês fierder