Piter Boersma

Foaropwurd 126

logo.ensafh

De ien nei lêste Farsk set passend útein mei in krystgedachte.

Priiswinnende gedichten poëzyjûn Harns
Op dizze ôflevering stean de priiwinnende gedichten fan de poëzyjûn yn Harns. It publyk op dy jûn koene it gedicht stimme dat se dy jûns it moaiste fûn hiene.

En fierders
Skermer giet it alfabet bylâns.
Katteleafhawwers lês gau. Jouke Hylkema bejout him yn ’e wrâld fan de ‘haptonomyske effekten’.
Aggie van der Meer draacht it ferhaal ‘De susters’ by.
En op dizze ien nei lêste Farsk de ien nei lêste ôflevering fan de Midfryske toanieltekst Waatze Gribberts Brulloft.