Freda Kamphuis, Jacobus Q. Smink

Freda Kamphuis: twa gedichten

logo.ensafh

 

Yn Satie As lytse losse baarkes batskje der klanken troch de keamers draaie har om alles hinne ien slankje fan klanken kronkelet oer- stadich om har ankels sobbet súntsjes oan har teannen. * In Satie Als kleine losse golfjes kabbelen er klanken door de kamers draaien zich rond alles heen één slangetje van klanken kronkelt tergend langzaam om haar benen sabbelt zachtjes aan haar tenen. Tearst Sy siket hjoed har grize blommen bledsjes broazel as jiske fan ferstoarnen. Skikt dizze yn de lege faas blaast bledsjes ta in waas dy’t alle keamers folt. * Teerst Zij plukt vandaag haar grijze … Lês fierder