Zhang Ji, Piter Boersma

fersuchting om in hierspjelde

logo.ensafh

 

de spjelde wie fergrize wer foar it ljocht kommen út ’e djippe modder wei doe’t se in put rommen âldmoadrich is it kronkeljende fenikspear nee as hollefersiering wol gjinien him mear famkes seagen om bar fan wa soe er west ha woenen him wer glimme litte dat se poetsten ta hy rûkte net mear nei lekker guod foar it hier de ynskripsje fermelde gjin moanne of jier rêden mar yn in doaske stoppen se him wei ferlern en net brûkt krekt sa’t er yn ’e grûn lei Oersetting/bewurking: Piter Boersma (De oersetting/bewurking berêst net op it Sineeske orizjineel, mar is … Lês fierder