Kahlil Gibran, Jacobus Q. Smink

De Profeet, oer it moaie

logo.ensafh

Kahlil Gibran

Khalil Gibran, ek wol Kahlil Gibran; berne as Gibran Khalil Gibran, (Basharri, 6 jannewaris 1883 – New York City, 10 april 1931) wie in artyst, dichter en skriuwer.Sjoch foar mear ynformaasje op Wikipedia.

*

De Profeet, oer it moaie

En in dichter sei: Fertel ús oer it moaie fan de Fryske taal. En hy andere: Wêr sikest it moaie, en hoe fynst it as er dysels net ta gids en paad is? En hoe kinst it oer him ha as er net sels dyn taal spint?

De drôven en sleinen sizze: Syn moaiens is freonlik en sacht. Mar de fjurrigen sizze: Nee, syn moaiens is wat machtichs en ymposants. De wurgen sizze: Syn moaiens bestiet út sachte lústerfinkjes. Hy praat yn ús geast. Mar de rêstleazen sizze: Wy ha him twisken de bergen bearen heard. En mei syn kriten kaam de klank fan hynderbeslach, wapperwjuk en liuwebrul.

It moaie is gjin ferlet fan oars, mar in ekstaze. It is net it byld datst sjen wolst of it liet dêr’tst nei harkje wolst, mar in byld datst blyn ek sjochst, en in liet datst dôf ek hearst. It moaie is in tún ivich yn bloei.

Oersetting: Jacobus Q. Smink