Lieke Marsman, Jacobus Q. Smink

Berne

logo.ensafh

 

Jûns seit in natuerkundige op tillevyzje dat it ek mûlk is dat it hielal op in dei net langer oanwinne sil, mar stadich, gystener as it ljocht, gearslaan sil. Yn dat gefal soene der nei ús noch triljoenen hielallen ûntstean kinne en hingje we no inkeld mar ûnderoan in stambeam fan universa. Tink dy yn datst dysels inkeld fuortplantsje kinst troch net mear te bestean. Moarns, hoenear’t ik by ’t begjin fan in dei sjoch hoe’t ik op ’e nij begûn bin mei sykheljen, ferlykje ik dit hinne en werjen fan stjerren mei myn op en del geande boarsten, mei … Lês fierder