Aggie van der Meer

Twadde snein fan de advint

logo.ensafh

De sneinen dêr’t Aggie Van der Meer in gedicht út foarlêst, sil op 2 desimber útkomme. De bondel bestiet út 52 gedichten. Oer alle sneinen ien. Oer it ûntstean fan de gedichten seit de skriuwster: ‘Ik rin dan de dyk út, prakkesearje fan alles byelkoar, sjoch wêr’t se yn tsjerke mei op ferhaal besykje te kommen en ferwurkje dat deryn as it ferrassend genôch moai by de prakkesaasjes oanslút.’
Earne yn de iere maitiid fan 2013 sil nei oanlieding fan de bondel hooplik in muzykteaterstik presintearre wurde.

Klik hjir foar de tekst yn pdf
Klik hjir foar de foardracht