C.O. Jellema, Edwin de Groot

Kertier/ Tijdverblijf

logo.ensafh

 

Kertier Alles dat fan my hâldt stekt de bonken út, myn hûn, myn freon, de fûgels dy’t ik fuorje as it friest. Dêrom hâld ik fan deade dingen, fan porslein, in skilderij, fan in printe fers. Oersetting: Edwin de Groot Tijdverblijf Alles wat van mij houdt gaat dood, mijn hond, mijn vriend, de vogels die ik voer geef als het vriest. Daarom houd ik van dode dingen, van porselein, een schilderij, van een gedrukt gedicht.