Bij de dood van Tsjebbe Hettinga (1949-2013)

logo.ensafh

Ik weet nog goed hoe aanvankelijk in toonaangevende kringen met schrik werd gereageerd op het nieuws van Hettinga’s komst naar Frankfurt. Via via hoorde ik dat Cees Nooteboom zich al vertwijfeld afvroeg of hij nog wel mee moest gaan met de Nederlandse delegatie, nu op grond van vage democratische idealen ook allerlei streekdichters aan de Nacht meededen. En een Amsterdamse uitgever die ik op de Messe tegenkwam kon de naam Tsjebbe Hettinga aan de vooravond van de Nacht tegenover mij zelfs niet uitspreken zonder meteen in een hard en smalend lachen uit te barsten. ‘Fryslan boppe!’ De provincie had weer toegeslagen.

Lês fierder by Reinjan Mulder

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Abonneren op
guest
3 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments
josse de haan
josse de haan
7 jaren geleden

It ferhaal fan de hear R.J. Mulder oer de Frankfurter Buchmesse fan 1993 is op syn minst wat oerdreaun, en kin nuansearre wurde. It Skriuwersboun hie yn dy tiid in heel oar plan om it Frysk op de Buchmesse te bringen. Ik haw persoanlik mei Arie Pais praten – foarsitter Nederlânske delegaasje Buchmesse – oer de mooglikheden (ik wie bestjoerslid fan it Boun). Dat plan waard troch Bouke Oldernhof – literatuerbefoarderer op it FLMD – oan kant skood. Letterlik sei Oldenhof: ‘In bline bard docht it altyd goed, dêr kikke se op’. Yn myn blêd ‘iP2R90 Rendez-vous’ stiet it folsleine… Lees verder »

Bart FM Droog
7 jaren geleden

Josse de Haans relaas wordt ondersteund door de bloemlezingenreeks Literair Akkoord – in deze vanaf 1958 bestaande reeks (bevattende een keuze uit de literaire tijdschriften uit Nederland en Vlaanderen) verscheen al in 1975 de eerste bijdrage van Tsjêbbe, in het Fries. Het gedicht ‘Tiid en romte’, eerder gepubliceerd in Trotwaer, jg 6 nr. 2, blz. 72.

Zie http://www.nederlandsepoezie.org/jl/1975/zz_literair_akkoord_18.html

josse de haan
josse de haan
7 jaren geleden

Tige tank Bart foar de oanfolling – It wie al folle earder dat de Fryske poëzy ynternasjonaal gong – op 16 febrewaris 1968 begûn yn myn hûs yn Hjerbeam (Herbayum, naast Franeker) de telefoanline fan OPERAESJE FERS. Op dy line liezen alle bekende Fryske, Nederlânske en guon bûtenlânske dichters harren gedichten foar. Operaesje Fers is no as Dial a Poem – sij folgen us nei yn New York yn septimber ’68 (Corso, Waldman, Ginsberg, Giorno, Perrault en oaren fan de beatgeneration) – opnommen yn de kolleksje Conceptuel Art ut de sixties fan it MOMA yn New York. Yn 1968 fermelde… Lees verder »