Blog Cornelis van der Wal: Warskôging foar de Contrabas

logo.ensafh

Meikoarten is der in boekpresintaasje yn it Heerenlogement te Harns. In essaybondel en in fersenbondel sjogge dêr it ljocht. Moai no, soene jo sizze, Fryske boeken!, wie it net sa dat de útjouwer yn kwestje de Contrabas is, yn gearwurking mei de Fryske útjouwerij HotSum. Chrétien Breukers, de man efter de Contrabas, hat okkerlêsten dien krigen as ‘Gildemeester’ (stedsdichter) fan Utert. De man gie wat kréatyf mei syn boekhâlding om.

Lês fierder by Cornelis van der Wal

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

12
Reageer op dit artikel

avatar
12 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
5 Comment authors
edwinKlaske HiemstraBart FM DroogCornelis van der WalAbe de Vries Recent comment authors
  Subscribe  
Abonneren op
Abe de Vries
Gast

In nij djiptepunt yn de skiednis fan ensafh: de webmaster ropt skriuwers op harren manuskript werom te lûken by in útjouwerij op basis fan de haat- en roddelkampanje fan in dwaas út Grins. Cornelis van der Wal, it skoathûntsje fan Bart Droog, moat skriuwe op syn eigen stoart wat er wol, mar dat ensafh brûkt wurdt troch itselde kefferke om nochrisom it omtinken te fêstigjen op wat inkeld delkomt op laster en smaad, dat is tryst. En do, Edwin de Groot, fregest my wêrom’t ik neat te krijen hawwe wol mei dyn saneamde redaksje?

Cornelis van der Wal
Gast
Cornelis van der Wal

Ha dy Abe!

ensafh garret it (Frysk) literêre nijs, en dêr heart ek myn blochke fan juster by, hoe’t jo ek oer de ynhâld tinke meie.

Bêste groetnis, Cornelis

Bart FM Droog
Gast

Chrétien Breukers is met unanieme stemmen van de twaalf leden van het Utrechts Dichtersgilde (UDG) geroyeerd als lid, omdat hij hun vertrouwen op ernstige wijze had beschaamd. Waarmee die twaalf leden – o.a. Mark Boog, Ruben van Gogh, Ingmar Heytze, Alexis de Roode en Vrouwkje Tuinman – te kennen hebben gegeven dat ze niet bepaald gecharmeerd waren van het feit dat Chrétien Breukers in zijn dubbelfunctie van uitgever/Gildemeester geld van het UDG verduisterd heeft. Het staat Abe de Vries natuurlijk vrij om te beweren dat dit royement samenhangt met een haat- en roddelcampagne van een dwaas uit Groningen. Al denk… Lees verder »

Klaske Hiemstra
Gast
Klaske Hiemstra

Abe de Vries in kwaliteitssjoernalist? In dwaas út Grins!

edwin
Gast

Efkes foar de lêzers; Abe syn reaksje “En do, Edwin de Groot (…) is in reaksje op myn skriuwen fan 2 wiken werom. Ik reagearre doe op in krityk fan Abe op ensafh. Werom Abe doe net ynhâldlik reagearre hat op wat ik skreaun haw? Der no, twa wiken letter, mar ien ding útfiskje en dy yn in oare kontekst brûke is wat my oanbelanget frijwat demagogysk. Myn reaksje fan 2 wiken werom hie nammentlik op gjin inkelde wize te meitsjen mei de perikels rûnom de Contrabas. Sterker noch, ik haw it koartlyn sels noch opnommen foar HotSum om ’t… Lees verder »

Klaske Hiemstra
Gast
Klaske Hiemstra

Ik bin net sa op ‘e hichte fan de saak Contrabas, mar ik haw sels hiel ûnsmaaklike erfarings mei de man. Ynearsten de smoarge resinsje op ‘It rinnen fan Silke”, en doe’t er trije moannen letter útjouwerke boartsje mocht hat er nei in hel protte geseur my der gewoan útwurke. Fan dat momint ôf mislearre alles. Ald nijs fansels, mar omdat Ernst Bruinsma “út eigen frije kar” myn poëzij net útjaan wol (85 % earder publisearre) en my wol yn ‘e Moanne hawwe wol, mar dan moat ik fansels gjin gedichten skriuwe, want hy fynt myn (earderpublisearre!) gedichten te min.… Lees verder »

Abe de Vries
Gast

Boekhâldspultsjes doch ik net oan, Edwin. As der krityk komt, keatsto de bal gewoan werom: wêrom skriuwe jim dan net yn ensafh? Wêrom sizze jim net wêrom’t jim net yn ensafh skriuwe wolle? Nei my ta is dat in fraach dy’t nearne op slacht. Ik mei wize op de folgjende publikaasjes: Ensafh is oan ferjonging ta (30 maart 2013) http://seedyksterfeartfisk.blogspot.nl/2013/03/ensafh-is-oan-ferjonging-ta.html In Jelma Knoltsje lêze (28 maaie 2012) http://seedyksterfeartfisk.blogspot.nl/2012/05/kollum-36-in-jelma-knoltsje-leze.html Literêre diskusje? Ideeën frege (28 juny 2011) http://seedyksterfeartfisk.blogspot.nl/2011/06/literere-diskusje-ideeen-frege.html Ensafh? Tiid foar in evaluaasje (16 juny 2011) http://seedyksterfeartfisk.blogspot.nl/2011/06/kollum-2-ensafh-tiid-foar-in-evaluaasje.html De jongste ,,affêre” mei de webmaster bewiist spitigernôch dat de Net-Redaksje noch altyd in Net-Redaksje… Lees verder »

edwin
Gast

Say what: wy net yn ensafh skriuwe wolle? Wat is dat foar flauwekul, Abe? Hast it lêste nr fan ensafh eins wol sjoen? Ja, dochs wol, want do skriuwst der sels oer. Is dit in retoarysk truukje om de saak ôf te lieden fan wêr ’t it krekt oer giet? Abe, echt wier, do lulst út dyn nekke. Wy skriuwe yn ensafh. Punt. Ek no lês ik wer in net-ynhâldlike reaksje fan dy. Net op myn skriuwen n.o.f. dyn krityk op ensafh. Net n.o.f. myn skriuwen dat ik krekt HotSum wei hawwe wol by it gedonder mei Breukers en net… Lees verder »

Abe de Vries
Gast

Ik sitearje Edwin de Groot, twa wike lyn: ,,It soe lykwols wat wêze as de Fryske skriuwers en dichters dy ‘t omreden fan, ja, fan wat eins, net publisearje wolle yn Ensafh dat útsprekke en dêr dan oerhinne stappe.” Sa wurdt der op ynhâldlike krityk reagearre: wêrom skriuwe jim dan net foar ensafh? Wat my oanbelanget, myn antwurd oan in redakteur dy’t net lêze kin stiet yn in reaksje hjirboppe. En dat ,,deroerhinne stappen” kin net, want noch altyd hat ensafh in Net-Redaksje, boppedat in Net-Redaksje dy’t blykber fynt dat in rubryk op de ynternetsite fan ensafh eins net by… Lees verder »

edwin
Gast

Do slachst der mar nuver yn om, Abe. En ja, man, ik bin deabenaud foar myn kollega-redaksjeleden. Dy jeie my de grize op ‘e lea. Dat ja, hast gelyk, dêr doar ik neat tsjin te sizzen. Ik lies trouwens noch in moai sitaat. Wol tapaslik, mar faaks ek net want lêze kin ‘k net goed is my ferteld. Fan Goethe: Ken ik mijn verhouding tot mij zelf en tot de buitenwereld, dan noem ik dat waarheid. En zo kan ieder zijn eigen waarheid hebben en is het toch steeds dezelfde. En no hâld ik echt op, want it wurdt wat… Lees verder »

Abe de Vries
Gast

Bierke, graach! Kom oars freed efkes del yn it Heerenlogemint, dêr’t HotSum/Contrabas twa nije boeken presintearje, nettsjinsteande.

edwin
Gast

Hie graach wold mar moat wurkje.
Ik begryp trouwens no wêrom ast skriuwst dat ik net lêze kin. Yn in eardere reaksje skriuwst “Wêrom sizze jim net wêrom’t jim net yn ensafh skriuwe wolle?” En dêr ha ‘k op reagearre. Mar dat hie tusken oanhellingstekens stean moatten en om ‘t dat net it gefal wie, lies ik dat as in fraach oan ús. And so the confusion was born. Bin wy it noch hielendal net mei mekoar iens, mar is it net lêze kinne út ‘e wei, tink.
Bierke bliuwt stean