Blog Eeltsje Hettinga: It dôve ear fan Hanno Brand en de Fryske Akademy

logo.ensafh

Yn in kultuer dy’t iepen wêze wol, heart gjin sprekferbod thús. Dochs wie dat ferline jier it gefal, doe’t yn it sjapiter fan de staveringskwestje direkteur Hanno Brand fan de Fryske Akademy (FA) syn meiwurkers dat ferbod oplei. No’t de staveringswiziging sa goed as yn kalk en semint is – de Steaten sille der yn desimber definityf oer kedize – is de Akademy oan in grut pr-offensyf begûn.

Under oaren de NOS hapte ta en pakte út mei in grut nijsartikel “Spellingcheck in het Fries.” (11/10/14). Pieter Duijff, projektredakteur by de Akademy, docht dêryn it ferset tsjin de feroarings fan de staveringsrigels en de standerdisearring (standertwurdlist) ôf mei it sizzen dat “er wat discussie is geweest.”

Lês fierder by Eeltsje Hettinga

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *