Hugo von Hofmannsthal, André Looijenga

Nei it lêzen yn Dante / Nach einer Dantelectüre

logo.ensafh

 

Nei it lêzen yn Dante

As swart útslein brûnzen grêflidden
Bin de ferneamde swiere âlde fersen
Kâld fiele se oan, ûnferwoastber, drage
Deadenpronk, swartgriene wapenskylden
En in ynskripsje, koper op metaal
Dy’t tinken docht, mar gjin huver jout.
Do lêst en úteinlik komsto by in wurd
Dat is, sa’t dyn siele gauris aand hie
En nea beneame koe, wêr’t se op doelde.
Fan dan set tsjoen útein. Yn elke kist
Bûnst binnenyn mei libbene knokkels
It libben, ûnder komme skouders te plak
It lid rattelet, tusken brûns op brûns
Is in smelle kier, skowe minskefingers
Troch en út de kieren streamt in ljocht
In ljocht, in wûndermoai waarm ljocht
Dat lang rêst hat yn kâlde donk’re grûn
En swijen yn him opsûgd en djippe rook
Fan nachtfruchten, dit ljocht streamt op
En op it lid fan har kisten sette del
De bleate foet yn goudene sandalen
De tûz’nen libbenen, en se sjogge
Nei dy en it toaniel fan spoekige rigen
En prate mear as datst begripe kinst.

*

Nach einer Dantelectüre

Aus schwarzgewordnem Bronze Gruftendeckel
Sind die berühmten schweren alten Verse
Kalt anzufühlen, unzerstörbar, tragend
Den Todten-Prunk, schwarzgrünen Wappenschilde
Und eine Inschrift, ehern auf dem Erz
Die denken macht, doch keinen Schauer giebt.
Du liest und endlich kommst Du an ein Wort
Das ist, wie Deine Seele oft geahnt
Und nie gewusst zu nennen, was sie meinte.
Von da hebt Zauber an. In jedem Sarg
Schlägt da von innen mit lebendgen Knöcheln
Das Leben, Schultern stemmen sich von unten
Der Deckel dröhnt, wo zwischen Erz und Erz
Die schmalste Spalte, schieben Menschenfinger
Sich durch und aus den Spalten strömt ein Licht
Ein Licht, ein wundervolles warmes Licht
Das lang geruht im kühlen dunklen Grund
Und Schweigen in sich sog und tiefen Duft
Von nächtigen Früchten, dieses Licht strömt auf
Und auf die Deckel ihrer Grüfte steigen
Den nackten Fuss in goldenen Sandalen
Die Tausende Lebendigen und schauen
Auf Dich und auf das Spiel gespenst’ger Reihen
Und reden mehr als Du begreifen kannst.

*

Hugo von Hofmannsthal (1874-1929) skreau dit gedicht wierskynlik hjerstmis 1893. It waard postúm pas publisearre.

Oersetting: André Looijenga

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op