Janneke Spoelstra, Edith Lomovasky-Goel, Susan Massotty, Renée van Weringh

Dialooch mei Edith Lomovasky-Goel

logo.ensafh

Sjoch ek de Oprop poëtyske dialooch mei Fryske dichters.

 

Janneke Spoelstra

Dique

Donde inesperadamente encuentro la entrada,
las botas de los niños tajean arroyuelos en la tierra
desgarran lo que se había encenagado
los rastros tienen que revelarse

Desde que llamé a los patios mi base
me nutrí de los frutos de la huerta,
la recompensa de manos tiernas
bebió de las astillas, y las cestas fueron mi trono

una vez un hombre viejo entró en la zanja
del que habíamos sido tan prevenidos
que nunca saldríamos
cómo podía no saberlo él

cuando yo aún habitaba
en medio de las zanahorias bravías,
una rana saltando detrás de las demás,
me pusieron encima de un furgón,
balanceándome por los canales, me llevaron a casa antes de la tormenta

Tenía una prima asmática de Zwolle
que raramente llegaba
y llevaban solo al ganado
al dique en la carretera, a nuevos pastos

Oersetting: Edith Lomovasky-Goel

*

Janneke Spoelstra

Dam

Where I unexpected find entry
children’s boots hack runnels in the ground
tear open what had silted up
traces need to be revealed

from when I called the yards home base
was nourished by the orchards’ fruit
the soft hands’ bounty
drank from shards, and baskets were my throne

one time an old man walked into the ditch
which we had been so warned about
you’ll never get out!
how could he not know that

when I still dwelt among queen anne’s lace
frog leaping after others
was set atop a wagonload, swaying
through channels, driven home before the storm

had an asthmatic cousin from Zwolle
who seldom came down
and only the cattle were driven
on the dam up the road, to new pasture.

Translation by Renée van Weringh/Janneke Spoelstra
(Rattapallax 13, 2006)

*

Janneke Spoelstra

Daam

Dêr’t ik ûnferhoeds tagong fyn
bernelearzen hakken yn ’e grûn slaan
wat tichtslike wie iepenhelje
spoaren bedjippe wurde wolle

fan doe’t ik noch honk hie op ’e hiemen
libbe fan wat yn ’e hôven hong
út sêfte hannen raande
ik út diggels dronk, op bakken troane

ien kear rûn in âld man yn ’e sleat
dêr’t wij sa foar warskôge wienen
komst der noait wer út!
dat hij dat net wist

doe’t ik noch wenne yn it pypkrûd
kikkert dy’t achter oare oan sprong
ik op in weide loege, widzjend
troch fuorgen, foar de bui binnenriden

in astmatysk nichtsje út Swol hie
dat selden delkaam
en inkeld it fee de daam troch
de dyk op dreaun, ferweide waard.

 

Janneke Spoelstra

Puerto

Despachados desde diversos puntos de origen,
trasladados a un contenedor
una conexión abierta con el mar
junto con mil soldados a las Indias Orientales a bordo del MS Zuiderkruis
cada uno enfermo ya como un perro en el Canal
junto con la familia a América
a la Estatua de la Libertad y la penitenciaría
no habrá contrabando durante la Ley Seca

o vamos a dejarnos refinar en Botlek
por el hijo del jardinero Skear, el amigo de Skroar,
que trabajó allí cuarenta años

ayer vimos a Bruce en el estadio de fútbol
My city’s in ruins, Rotterdam surgió de las cenizas
oh Abe, arquitecto del rascacielos más alto,
pensar en ti reposando en la torre de la iglesia en Stiens

un tal St. Jutster, joven, fue movilizado en mayo de 1940
pero una pistola de aire comprimido no se equipara a las bombas,
el saqueo lo enloqueció, pero lo mismo ocurrió
recientemente en Baghdad, nada cambió

De Hoop (1) 4 empuja intensamente cargada contra la corriente
Tal como Deo Gracias, Lemmer, P. Zeldenrust
We’re born to run, acaso no es muy corta la vida
para jugar con palabras, palabras frisias, para largo

soy un barco contenedor con contenedores de todas partes
remolcadores y atoadores, remolcan, atoan y llevan,
me llevan, rodando, abfahren en un contenedor
de Yang Ming, de acero Dikema (¿acero frisio?)
a Hamburgo, Bahrain, Panamá, Escocia

mañana nos encontraremos con Natasha, a quien conocí
en Escocia y Rupert, a quien conoció en Creta
Yo te conocí en Leeuwarden, Del Monte, Diga sí a lo mejor,
nueva hidrovía, puerto de transbordadores, Celebes, Sumatra
bodegas en la mente de los sobats

junto a los cables de acero que mantienen conectados los muelles,
el barco turístico amarra otra vez
puntos de origen puntos de destino

(1) De Hoop, en holandés, La Esperanza

Oersetting: Edith Lomovasky-Goel

*

 Janneke Spoelstra

Harbor

Shipped in from various points of origin
transferred to a container
an open connection to the sea
along with a thousand soldiers to the East Indies aboard the MS Zuiderkruis
every one of them already as sick as a dog in the Channel
along with the family to America
to the Statue of Liberty and the penitentiary
there will be no smuggling of alcohol during Prohibition

or shall we let ourselves be refined in Botlek
by the gardener’s son Skear, the buddy of Skroar,
who worked there for forty years

yesterday we saw Bruce in the football stadion
My city’s in ruins, Rotterdam rose from the ashes
oh Abe, architect of the tallest skyscraper
to think of you resting by the church tower in Stiens

a young St. Jutster was mobilised in May of 1940
but an air gun is no match for bombs
the looting made him mad, but the same thing
happened recently in Baghdad, nothing’s changed

De Hoop 4 pushes on deeply loaded against the current
as does Deo Gracias, Lemmer, P. Zeldenrust
We’re born to run, isn’t life too short
to play with words, Frisian words, for long

I’m a container ship with containers from everywhere
tugboats and towboats tug, tow and lead
lead me, roll on, roll off, abfahren in a container
from Yang Ming, from Dikema Steel (Frisian steel?)
to Hamburg, Bahrain, Panama, Scotland

tomorrow we’ll meet Natasha whom I met
in Scotland and Rupert whom she met in Crete
I met you in Leeuwarden, Del Monte, Say yes to the best,
new waterway, ferry harbor, Celebes, Sumatra
the warehouses in the mind of the sobat

beside the steel cables holding the docks together
the tour boat ties up again
points of origin points of destination

(translation: Susan Massotty)
(published in: Eeltsje Hettinga & Elske Schotanus (ed.),
Gjin grinzen, de reis / No borders, the voyage, Cepher, 2004)

*

 Janneke Spoelstra

Haven

Ut it achterlân oanfierd
yn in kontener oerslein
iepen ferbining mei see
mei tûzen soldaten op MS Zuiderkruis nei Ynje
en allegear al spuie as ielreagers yn it Kanaal
mei de húshâlding nei Amearika
op nei Frijheidsbyld en finzenis
men sil gjin drank slûkje yn tiden fan drûchlizzing

of litte wij ús yn ’e Botlek raffinearje
troch gernierssoan Skear, de maat fan Skroar,
dy’t dêr fjirtich jier wurksum wie

juster ha wy bij Bruce west yn ’e Kuip
My city’s in ruin, op ’e nij ferriisd is Rotterdam
o, Abe, boumaster fan de Nationale
datst dy deljûn hast bij de Stienzer toer

in jonge St. Jutster wie mobilisearre yn dy Maaiedagen
mar wat moat men mei in wynbuks tsjin bommen
lilk wie er om it plonderjen, mar krektlyk
wie it yn Bagdad lêsten, neat feroare

De Hoop 4 skoot djipladen tsjin de stream yn
lyksa, Deo Gracias, Lemmer, P. Zeldenrust
We are born to run, is ’t libben net te koart
om lang mei wurden, Fryske wurden, om te pielen

in kontenerskip bin ik mei konteners rûnom wie
sleep- en triuwboatsjes, slepe, triuwe, loadsen
loadse mij, roll on, roll off, abfahre yn in kontener
fan Yang Ming, fan Dikema Staal (Dikema’s taal?)
nei Hamburg, Bahrain, Panama, Scotland

moarn sille wij Natasja treffe, dy’t ik trof
yn Skotlân en Rupert dy’t sij trof op Kreta
dij trof ik yn Ljouwert, Del Monte, Say yes to the best,
nije wetterwei, fearhaven, Celebes, Sumatra
de pakhuzen yn ’e holle fan ’e sobat

neist de stieltriedden dy’t de wâlen bijelkoar hâlde
leit de rûnfeartboat wer oan
achterlân foarlân

Ut: Janneke Spoelstra, Goeie is it wachtwurd,
Utjouwerij Frysk en Frij, Ljouwert 2004.

 

Edith Lomovasky-Goel

Tel Aviv simmer 2003 winter 2003 altyd deselde loft

We hawwe
noch
hieltyd
de echo
fan it iene rút
nei it oare rút
nei it oare rút
nei it oare rút
nei in oare see
nei in oare rivier

Minsken stammerje
in bytsje babylon

Dizze stêd is wis net
de kloon fan myn eigen amsterdam

Nettsjinsteande dit hektyske ferkear
is dit net de widze
noch it festival fan eat wierhaftichs
dat berne waard
omdat it hjir wie

In prosessy fan wylde figebeammen
batst deryn
en jout my in soarte fan
hollichheid werom
yn in bewegingleaze simmer
altyd deselde

Altyd dy strieljende loft
Dit plak hat de soere smaak
fan in ûnferfolle ûnthjit
yn elk syn eagen

Boulevard Har Tzion
Sabeare
Sabeare

Dit is net brazilië net iens yn de bêste fan alle festivals
mei topgasten mei it uterste lichemswurk fan applaus
en stappen soarchfâldich repetearre
yn ’e bêste salsalessen
yn ’e falske salsa
yn ’e salsa begearich nei in oare salsa
in oare hûd is nedich
in oare hûd ûntbrekt

En al dat ritme falt yn in trein
dy’t himsels nea werhellet
der binne gjin rûtes gjin eilannen dit is net in eilân mar der is gjin omkrite
hjirre der is in flier hjirre der is metaal en dizze loft dy’t earder in basilyk fertsjinnet as dizze strjitte fan geweld dy’t ús sielen en ús stimmen rekket dy strjitte hat gjin glimke oer

MP3 Kazalite Cervantes Institute of friendship
Gjin freonskip gjin ynstituten
kin de oare salsa it oare thús de oare strjitte fan ’e hûd reitsje

Dit is net cuba en sil it nea wêze
Dit is net barcelona
al koest de sinne-opkomst regelje fan ien fan ’e mooglikheidsfoarmen

We sille hjir lykme allinne bliuwe
altyd
lykme allinne yn fermomming.

De konvokaasje regeart hjir
oer de stimmen
en de nâlen yn ’e iepen loft
binne net iens wiere nâlen.

It is inkeld in tsjustere oprop
foar MiamiJenniferlopezEnriqueiglesiasRoderigolatinojajalatinoneeneewyasjebleafttelefyzjesearjesgruttetutenslimflokkengedichtenyn’etelefyzjesearjesfoarinkeldeminutenûnderdeoarsynhûd

Krússemyneakenmarfertroumyendochnetútwhatyouseeisnotwhatyouget

Us neaken is mear in fermomming as in lichem

Surrogaat libben Hoe pathetic

De televyzjesearjes binne
oan ’e oare kant en de hûd leit hjir
noch hieltyd wetterticht en sjocht oare libbens har atmosfear
nimmen beänderet nea de fragen
gjinien ferûntskuldiget noch giet op ’e knibbels
fierder, nimmen freget om de oar syn hânpalm
om syn eigen lot te lêzen
út te sprekken al de dingen dy’t wy witte

We kinne net gûle
miskien binne wy makke fan in brânende stien
we binne it bêste fan it bêste
dochs kinne wy ús sa iensum fiele
absolút oars
safolle messen binne klear om te eksplodearjen
alles eksplodearret
neat eksplodearret

alles is noch itselde

der is gjin drama
der is gjin liet
der binne gjin útsûnderingen
op ’e regel

(Oersetting: Janneke Spoelstra)

*

Edith Lomovasky-Goel

Tel Aviv summer 2003 winter 2003 always the same sky

We have
still
got
the echo
from one window
to the other window
to the other window
to the other window
to another sea
to another river

People stutter
some tiny babylon

This city is certainly not
the cloning of my own amsterdam

In spite of this hectic traffic
this is neither the cradle
nor the festival of anything true
that was born
because it was here

A procession of sycomores
burst into
and gives me back
some sort of hollowness
in a motionless summer
always the same one

Always that splendorous sky
This place has got the sour taste
of an unfulfilled promise
in everyone’s eyes

Boulevard Har Tzion
Wonnabe
Wonnabe

This isn’t brasil not even in the best of all festivals
with top guests with the utmost bodywork of applauses
and steps carefully rehearsed
in the best of salsa courses
in the false salsa
in the salsa greedy for another salsa
another skin is needed
another skin is missing

And all this rhythm falls into a train
that never repeats itself
there are no routes no islands this isn’t an island but there is no surrrounding here there is flooring here there is metal and this sky which deserves rather a basilica than this street of roughness touching our souls and our voices that street has no smile left

MP3 Kazalite CervantesInstitute of friendship
No friendship no institutes
can touch the other salsa the other home the other street of the skin

This is not cuba and will never be
This is not barcelona
even though you’ll master the sunrise of one of the subjunctives

We’ll stay here all alone
forever
all alone in disguise.

The summons rules here
over the voices
and the navels under the open air
aren’t even true navels.

It is only a shady summons
to miamijenniferlopezenriqueiglesiasroderigolatinoaysilatinonononosotrosporfavortelenovelasbigkissesbigswearingpoemasenlastelenovelasforsomeminutesundertheother’s
skin

Groinseminakedbuttrustmeanddon’tputoutwhatyouseeisnotwhatyouget

Our nude is rather a disguise than a body

Vicarious life How pathetic

The telenovelas are
on the other side and the skin lays here
still waterproof and it watches other lives their vibes
nobody never answers the questions
anybody apologizes nor kneels down
furthermore, nobody asks for the other’s palm
to read his own destiny
to speak out all the things we know

We can’t cry
maybe we are made of a burning stone
we are the best of the best
still we might feel so lonely
absolutely different
so many knifes are ready to explode
everything explodes
nothing explodes

everything is still the same

there is no drama
there is no song
there are no exceptions
to the rule

(translated by the author)

*

Edith Lomovasky-Goel

Tel Aviv verano 2003 invierno 2003 siempre el mismo cielo

Wonna be somewhere else nowhere
Nos queda
el eco de una ventana
a otra ventana
a otra ventana
a otra ventana
al mar
a otro río

La gente balbucea
una babilonia diminuta
Esta ciudad no es
la clonación de mi amsterdam

A pesar de tanto tránsito febril
aquí
no es la cuna
ni el festival de nada verdadero
que nació verdaderamente
porque es
aquí

Una procesión de sicomoros
irrumpe
y me devuelve una oquedad
en un verano inmóvil siempre tan igual

Siempre ese cielo esplendoroso
Este lugar tiene la acritud de una promesa incumplida
largamente
en los ojos de todos

Bulevar Har Tzion
Wonnabe
wonnabe

Esto no es brasil ni siquiera en los mejores festivales
con los mejores huéspedes con la mayor carrocería de aplausos
y pasos ensayados
con mucha aplicación en los mejores cursos de salsa
en la salsa falsa
en la salsa hambrienta de otra salsa
otra piel se necesita
falta otra piel

Y todo ese ritmo cae a un tren que jamás se repite
no hay rutas no hay islas esto es una isla pero no hay alrededor hay pavimento hay un metal y este cielo digno de basílicas y no de esta calle áspera en las suelas y en la voz también esta calle sin sonrisa
MP3 Kazalite instituto cervantesinstituto de amistad
Ni siquiera las amistades ni todos los institutos
rozan la otra salsa y la otra casa y la otra calle de la piel

Esto no es cuba y nunca lo será
Esto no es barcelona
por más que sepas el amanecer de un subjuntivo

Siempre estaremos solos aquí
solos y disfrazados de otra cosa

La convocatoria aquí impera
sobre las voces
Y los ombligos al aire aquí
tampoco son ombligos

Son una turbia convocatoria a miamijenniferlópezenriqueiglesiasrickymartinrodrerigolatinoaysilatinononosotrosporfavortelenovelasgrandesbesosgrandesjuramentospoemasenlastelenovelaspor unosminutosotrapieldeotros

inglessemidesnudasperodesconfiamosdelos hombresynolesdamosnadalas aparienciasengañan
Nuestro desnudo es más disfraz que cuerpo.
Vicarious life. How pathetic.

Las telenovelas están del otro lado y la piel aquí
sigue impermeable, desde una vitrina mira otras vidas vibrar
y nadie nunca contesta las preguntas de acá
nadie pide perdón ni se arrodilla
ni pide la palma de la mano de los otros
para leer su propio destino
para no callar lo que todos sabemos.

No podemos llorar
podemos
ser de piedra calcinante
lo mayor de este planeta
y sentirnos tan solos
tan distintos
tanto cuchillo a punto de estallar

todo estalla
nada estalla
todo sigue igual
no hay drama
no hay canción
no hay excepciones a la regla.

 

Sjoch ek de Oprop poëtyske dialooch mei Fryske dichters.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments