Besprek ‘Obe Postma – In libben dat bloeide nei syn aard’

logo.ensafh

Yn Obe Postma, In libben dat bloeide nei syn aard hat útjouwerij Elikser njonkelytsen byelkoar brocht en foar in grutter publyk tagonklik makke de nijsgjirrige stikken dy’t Tineke Steenmeijer-Wielenga en Geart van der Meer sûnt 2007 oer de dichter en syn wurk publisearre ha yn it tydskrift Wjerklank fan it Obe Postma Selskip (OPS).

Lês fierder by Reinier Salverda op de side fan de Moanne

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *