Blog Friduwih Riemersma: Taal yn Fryslân: de folgjende trukaazje

logo.ensafh

▹ Fraach
“Sûnder in provinsjaal taalbelied en de romte dy’t dêrtroch ûntstiet foar it Frysk yn it maatskiplik fermidden, en bygelyks op skoalle, soe de situaasje hjoed-de-dei noch wol slimmer west hawwe foar it Frysk,” seit Klinkenberg1—mar hoe kin Klinkenberg dat witte?

▹ Antwurd
Dat witte wy net.

▹ Fraach
Hin?

Lês fierder by Friduwih Riemersma

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *