Blog Friduwih Riemersma: Poepjes, poëzij en profytlûke

logo.ensafh

▪ erkende dichter foar de Dichter fan Fryslânfunksje: nee!
▪ Gysbert Japicxpriis as eare foar poëtyske kwaliteit: nee!
▪ stypjen fan dichtkeunst op ’e kulturele haadstêd: nee!

[“M]ar wy moatte de wierheid kenne, dat wy gjin poëzij talitte kinne yn ús stêd útsein hymnen oan ’e goaden en earbetoanen oan goede lju. Want as jo tastimming ferliene oan de huningswiete muze yn lyryk of epyk sille wille en pine de masters fan ús stêd wêze ynstee fan ’e wet en fan wat himsels út en troch bewiisd hawwe sil troch de algemiene rede as it bêste.”
“Hielendal wier,” sei er.

Lês fierder by Friduwih Riemersma

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *