Blog Friduwih Riemersma: Underwiisbelied Frysk: doocht fan gjin kanten

logo.ensafh

Frysk is in ferplicht fak. Dochs hawwe al santich persint fan de basisskoallen in ûntheffing krigen om Frysk te jaan. Dat is yn striid mei de minskerjochten, oardielet boargeraksjegroep Sis Tsiis. Yn maaie tsjinnen hja in beswierskrift tsjin it ûntheffingsbelied yn by de provinsje. Tongersdei is de harksitting: gjin echte rjochtssaak, gjin fjochtsjende adfokaten, gjin kloften demonstranten, mar der stiet wiswol wat op it spul. De iennichste manier nammentlik om wanbesluten fan tafel te krijen is der solide fundearre beswier tsjin te meitsjen. Sis Tsiis ûnderstreket dan ek dat goed ûnderwiis yn de memmetaal in fêst ferankere rjocht fan ús allegearre is. Dêr kin net oer ús hollen hinne oer marsjandearre wurde troch de regeljouwers.

Lês fierder by Friduwih Riemersma

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

1 reaksje op “Blog Friduwih Riemersma: Underwiisbelied Frysk: doocht fan gjin kanten

  1. Ik bin gjin jurist’ sei Frou Riemersma fan ‘e middei yn it provinsjehûs. Nee, mar at jo een beswierskrift twa jier te let yntsjinje dan hoege jo ek net jurist te wêzen om te begripen dat jo te let binne.
    Sis Tsiis docht der goed oan om wat profesjoneler oer te kommen en sukke flaters as hjoed foar te kommen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *