Blog Daam de Vries: Sa, de BMD is it lân út

logo.ensafh

De brede maatskiplike diskusje hat it lân hjoed wer ferlitten wat ik foarearst mar as in winstpunt beskôgje wol. En krekt hjoed is bekend wurden dat it wêze kin dat der mooglik in bonke fan syn baas fûn is. Dat is moai mar komt fierhinne op itselde del as dat ik sis dat it wêze kin dat myn sukadelapke fan in dinosauriër komme kin. It giet no ienkear need yn dy slachthuzen. En mei de ryswafels ek. Dat kaam fansels benammen om’t wy mienden dat wy fan it aaiefergif ôf mienden te wêzen mar ek dat is net sa. Hoe’t it no mei de ierdbeien is ha’k gjin nijs oer fine kinnen. Al wat oer in goudfisk en gâns ûngedierte yn krystbeammen. Goed útrikje foar’t jo se yn ‘e hûs helje. Fjoerwurk skynt in probaat middel te wêzen. It kin wêze dat jo der as Swarte Pyt út komme mar that’s all in the game.

Lês fierder by Daam

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *