Blog Janblogger: Masser Brock

logo.ensafh

It boek lêst wjergease hurd fuort. It giet oer in stikjesskriuwer dy’t yn ‘e grutste krante fan Nederlân de aktualiteit bekommentariearret.

Yn it begjin fan syn wurkpaad wol Masser noch leauwe dat der in foech folsleine wierheid bestiet, mar allinkendewei… leaut er it wol. Wat ik mar sizze wol, is dat er – lykas Fowler yn The Quiet American fan Graham Greene – by stikken en bytsjes yn ‘e lampe kriget dat wierheid wakker ôfhinklik is fan jins perspektyf, fan jins stânpunt.

Lês fierder by ‘Janblogger

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *