Ynhâld Farsk 106

logo.ensafh

foaropwurd

poëzij

Sjane (acht haikûs)
Edwin de Groot

Net jong mear, dus âld
Leave, goede nacht
Sipke de Schiffart

Oersette poëzij

Heinrich Heine oerset (II)
Andries Miedema

Midfrysk Goud ii

Durk Linige: bewustheid fan kosmos en oarder
Eric Hoekstra

proaza

kollums
Gala
Koosje Melis

Desimber
Al R.

ferhaal
Boele syn beam
Wobbe Atsma

foarpublikaasje fan in ynterviewbondel
Oer ‘Echt moai’
Brecht Schaafsma, miljeukeunstner [fragmint]
Wieke de Haan

yn memoriam
In duit yn it ponkje. Yn memoriam Tjitte Piebenga
Babs Gezelle Meerburg

Eric Hoekstra syn feuilleton: tsiende en alfde ôflevering
In Fries yn Afghanistan 3.2
In Fries yn Afghanistan 3.3
Eric Hoekstra

fiksjebesprek
Safolle prachtmateriaal, en dat dan sa fergrieme
A.IJ. van den Berg

multymedia

Frysk bloed
Elmar Kuiper

ympresje

Skakers en skriuwers yn Boksum, op de Henk Kuiper Memorial

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op