Blog Jaap Slager: No ha wy de hichte

logo.ensafh

Pyt en Froukje, dy’t fuort nei har trouwen nei Sweden ta emigrearren, binne fans fan myn stikjesskriuwerij. En as it in út it Hollânsk wei oerset stikje belanget, binne se dikmels fan betinken dat it better is as it orizjineel.
Soks komt yn it foarste plak hjirfandinne dat ik har omke-/muoikesizzer bin. Twad is it Frysk in gâns rikere sprake as it Hollânsk, dat sa dreech is it net. En te’n tredden binne hja al santich jier út Fryslân wei en dát skeelt – ek al binne lju út Skåne wei tige ferroppen yn Sweden sels fanwegens har stegens.

Lês fierder by Jaap Slager

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *