Blog Daam de Vries: Matchfixing

logo.ensafh

It wie in tige enervearjende wike mei moaie en minder moaie dingen. Wy begjinne mei de moaie, dan ha wy dat mar hân.

Hoewol’t ik it ferline wike ek al in pear kear bespeurd hie is it no echt sa dat de sinne nei in oere as fjouwer troch it kokensrút skynt en dat docht er mei de dei langer. Ik wurd der och sa fleurich fan. Ik mei oars ek wol oer winter mar oft Piet it oer winter hat dan moatte jo der op rekkenje dat it kutwaar wurdt. Mar om’t Piet no yn it karnafal siet hie de sinne it net sa dreech en dy hat it no dus oprêden. Prachtich!

Lês fierder by Daam

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *