Blog Jaap Slager: ‘The sky is NOT the limit’, en dêrmei wei!

logo.ensafh

Stephen Hawking (1942-2018), it orakel dêr’t, sa’t it like, de kosmos sels troch spruts

De wetten fan it hielal beskaten dat Stephen Hawking, fysikus mei in witte grut leauwe yn in logyske ferklearring foar dat hielal, op woansdei 14 maart 2018 út ’e tiid(!) skate. Net God, net it tafal, mar de logika kediisde, dat er yn syn 76-jierrige libben útwoeks ta wiidferneamd natuerkundige. Dyselde logika joech him ferspoar op nea tefoaren ealge eachweiden. It mocht him net barre en los it grutte riedling fan dy alles omfiemjende wetmjittichheid op – in formule dy’t neffens him (lykas E=mc2) op in T-shirt passe soe. Mar ier of let, dêrfan wie Hawking wakker wis op ’e knikkert, sil de Teory fan Alles ús in folslein begryp jaan fan al ús om-en-by, en fan ússels.

Lês fierder by Jaap Slager

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *