Besprek Eric Hoekstra: Waatze Gribberts brulloft & It Libben fan Aagtje IJsbrants,

logo.ensafh

De master fan ‘e Fryske oersetters is fansels Klaas Bruinsma. It is syn missy om de eare fan ‘e Fryske taal te rêden: as de taal dan úteinlik ferdwûn is, kinne lettere generaasjes sjen dat it Frysk in taal wie dêr’t serieus yn wurke waard.[1] Oan dizze mânske operaasje draacht Eric Hoekstra in moai stientsje by, mei it oersetten fan bygelyks wurk fan Nietzsche en de Bhagavad Gita. Boppedat toant er ús mei de ‘hertaling’ fan Midfrysk wurk yn Midfrysk Goud en de nij ferskynde ‘hertaling’ fan de achttjinde iuwske wurken Waatze Gribberts Brulloft en It libben fan Aagtje IJsbrants, dat it Frysk al hiel lang en duorsum in libbene literêre taal is.

Lês fierder by Hidde Boersma op de Moanne

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

1 reaksje op “Besprek Eric Hoekstra: Waatze Gribberts brulloft & It Libben fan Aagtje IJsbrants,

  1. Opmerklik: ,,It wurk moat beoardiele wurde op literêre grûnen en neffens it al of net oansluten by it ideaal fan de Fryske emansipaasjebeweging.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *