Aginda 02-11-2018: Nacht fan Quatrebras

logo.ensafh

Nacht fan Quatrebras
02-11-2018 20:00-23:55

​Yn it ramt fan Lân fan taal, Leeuwarden-Fryslân 2018, hat Tresoar dit jier in protte omtinken foar Quatrebras, it literêre blêd dat yn de jierren ’50 en ’60 yn Fryslân in wichtich poadium wie foar fernijende keunstfoarmen.

​It blêd stie midden yn de spannende ûntjouwingen fan de Nederlânske en ynternasjonale literatuer fan dy perioade: ekspresjonisme, eksistinsjalisme, Fyftigers, Nul, Nije Poezij, konkrete poëzij, fisuele poëzij. It blêd wie de tsjinpoal fan De Tsjerne, it tydksrift fan ‘arrivearre’ skriuwers lyk as Fedde Schurer en E.B. Folkertsma. Yn Quatrebras sieten de ‘jonge honden’ as Hessel Miedema, Jelle de Jong en Ella Wassenaar. Bysûnder wie de gearwurking yn Quatrebras fan skriuwers en byldzjende keunstners. Josum Walstra en Jerre Hakse wurken mei en makken omslaggen en layout. Op freedtejûn 2 novimber stiet it Tresoargebou yn it teken fan de wrâld fan Quatrebras. Mei byld, lûd en foardrachten fan Quatrebras-hichtepunten wurdt it literêre klimaat fan de Fryske fifties en sixties ta libben brocht. Ek binne der lêzings oer fisuele poëzij yn Fryslân, Nederlân en yn it bûtenlân.

Boarne: Tresoar

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *