Teleks: diskusje oer dichterskollektyf RIXT

logo.ensafh

Nei oanlieding fan in ynstjoerd stik fan Friduwih Riemersma oer dichterskollektyf RIXT yn de LC fan 03-11-18, hat it kollektyf hjoed, 17-11-18, in reaksje jûn, ek yn de LC.

It stik fan Riemersma kinne jo hjir lêze, de reaksje fan RIXT stiet hjir.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

25
Reageer op dit artikel

avatar
25 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
6 Comment authors
Corneliusedwin de grootEdwinjosse de haanedwin de groot Recent comment authors
  Subscribe  
Abonneren op
Abe
Gast

Ik lês gjin bydrage yn in diskusje mar in promo. Sykje oars mar de betsjutting op fan it wurd: diskusje. Nochal tiishollich is de opmerking oer de kwaliteiteit fan gedichten: ,,Wat de iene min fynt, kin in oar moai fine.” Eksit alle poëzijkrityk, eksit dus ek it begryp ‘literatuer’. Rixt wol elkenien wat koarkjebreidzje litte en hat dêr in hiele djoere webstek foar ynrjochte. Poepjes smiles.
P.S. ‘Fine’ is hiel min Hollando-Frysk foar ‘tinke’ of ‘achtsje’.

Cornelis van der Wal
Gast
Cornelis van der Wal

‘kwaliteiteit’ 🙂

Klaas van der Hoek
Gast

Tr. Riemersma yn syn kollums foar de Leeuwarder Courant (sjoch http://www.myneigeneker.nl):
– ‘Ik fyn dat, wittenskiplik sjoen, in besopen redenearring.’
– ‘Ik fyn dat raar om al dy âlde rotsoai te bewarjen, it stiet my tsjin.’
– ‘[…] se fine balskoppen hartstikke moai en spannend […]’
– ‘Dizze opmerking fan him fûn ik ek net sa smaakfol.’
– ‘Ja, dat wit ik, der binne minsken, dy fine sa’n kant en klear protsje lekker en maklik, benammen maklik.’
– ‘Hy boartet graach mei dy lege fleskes, dat knetterjen as er de bek der op set, fynt er grif nijsgjirrich.’
Ensafh.

edwin de groot
Gast
edwin de groot

Wat in bysûndere konklúzje, eksit alle poëzijkrityk en it begrip literatuer. Objektive krityk bestiet net.
Want yn elke foarm fan krityk sitte ynterpretaasje en observaasje fan de kritikus en elke foarm fan ynterpretaasje/observaasje makket subjektyf. Spitich datst net op de gearkomste fan Rixt wiest, Abe. Dan hienen wy der oer diskusearje kind. It tichtst by objektiviteit komt de minsk mei in iepen geast.

Klaas van der Hoek
Gast

Abe de Vries op Fers2: – ‘Sjoen it foaropwurd moatte wy oannimme dat de gearstallers dizze ferhalen minder gaadlik fûnen […]’ – ‘Se fûnen bygelyks dat de earmewetten it [= in] fierstente grutte gemeentlike belêstingdruk op de boeren feroarsaken.’ – ‘In apekening freget oan twa besikers fan syn lân wat se fan syn bestjoer fine.’ – ‘Likegoed sil er mei har frije, ek al fynt er har net oantreklik […]’ – ‘Demokratisearring wurdt belangryk fûn as in kâns foar partisipaasje fan mear minsken […] oan it sprutsen en skreaune Frysk.’ – ‘It punt by krimp is net dat de minsken… Lees verder »

Abe
Gast

Moai dat Van der Hoek noch efkes de stikjes neirint fan de learende minske. Ik sil it noait wer dwaan, Klaas. En wat Edwin oanbelanget, ik wie dêr net om’t ik my út de redaksje weromlutsen haw mei eigen drokte as reden. Mar ik moat sizze, redaksje hat ek net folle doel as de baas úteinlik dochs sels wol útmakket wat derop komt en wat net. Myn punt is: as Rixt net in krityske standert tapasse wol – wat Rixt neffens eigen sizzen net kin, want ja, wat de ien moai fynt, fynt de oar wer neat, dus frijheid, blijheid… Lees verder »

Abe
Gast

Foar de diskusje oer poëzijredaksje. Nei oanlieding fan it tige by tige IepenUp fideoferslach fan justermiddei: ast dit sjochst, wêr is dan de romte foar aktuele, krityske poëzij? Net op it foarste plak yn de emoasjes, de gefoelens, o wat ferskriklik – want lilkens oer de faksisten yn hun grize en legergriene unifoarmen kin sa’n filmke better oproppe, en datsto it ek bist leauwe wy dalik. Mar yn de analyse en de analytyske ferbylding, yn de diskusje, yn de yntellektuele ferlieding & provokaasje ûnderweis nei wat betters.

josse de haan
Gast
josse de haan

Rixt seit dat de L2018 foar it Frysk net in soad opsmiten hat. Rixt ferjit de twa wichtige utjeften ‘Swallows and Floating Horses’, in antology fan de Fryske literatuer yn it Ingelsk, en ‘Salang’t de beam bloeit’, in koarte skiednis fan de Fryske literatuer (yn 4 talen sels, Frysk, Nederlânsk, Ingelsk en Duts). De Fryske literatuer de wrâld oer. En fierder fyn ik De Groot syn stelling ‘alles is literatuer’ nonsens. Literatuer bestie en bestiet – it ûnderskie tusken kitsch en literatuer kin beskreaun wurde yn de poëzy- en proazakritiken.

Abe
Gast

Josse, it beamkeboekje is neat oars as in skandaal, sa min is dat, en de swallows haw ik op fersyk tige freonlik in gedicht oan levere mar oant de dei fan hjoed is nimmen op it idee kaam om my in eksimplaar ta te stjoeren, dat dêr kin ik neat oer sizze. De Groot seit oars net watsto seist, ‘alles is literatuer’, mar hy dûkt wei achter it klisjee dat der jin ‘objektive’ literatuerkrityk bestiet. Dat helpt ‘m net echt, want der sil dochs in foarm fan literatuerkrityk tapast wurde moatte, dan mar net objektyf – mar wol beriddenearre, mei… Lees verder »

Edwin
Gast
Edwin

Hoi Josse, ik haw net steld dat alles literatuer is. Lês it noch mar ris goed. Ik haw steld dat krityk net objektyf is om’t it in som is fan û.o. observaasje en ynterpretaasje. En dat dat literatuer net in de wei hoecht te stean. Salang’t de geast iepen is, sil der altiten literatuer wêze, en kunst en kitsch.

Edwin
Gast
Edwin

Wat Abe seit is dat syn miening de ienichste is en dy fan de oare redaksjeleden (sit ik net by) net fan belang is.

josse de haan
Gast
josse de haan

Edwin, de literatuerwittenskip hat ark jûn om frij objektyf oan te jaan wat der ta docht en wat net, it ferskil oan te jaan tusken literatuer en kitsch. ‘Wat de iene moai fynt, kin de oare ôfwize’ is in deadwaner. Lês de âlde diskusje tusken Gomperts en K. vh Reve. Sasto literatuer omskriuwst – subjektive mieninkjes ore teksten – is de dea foar kwaliteit. As de applausmasines fan Faceboek utmeitsje wat goed is en wat net, hat Rixt gjin takomst. Abe, yndied, it beamkeboek is net geweldich (sjoch myn besprek op de Moanne), mar kin foar de begjinner in funkskje… Lees verder »

Abe
Gast

De piterboersmaatsjes waaie wer oer de tafel. Ik tocht dat ik in konstruktive bydrage levere hie troch 1) te wizen op de ûnmooglikheid fan in literatuer sûnder literatuerkrityk, en 2) in rjochting te suggerearjen foar aktuele krityske poëzij. Folget it typyske antwurd fan de beweger, net de keunstner: ‘Salang’t de geast iepen is, sil der altiten literatuer wêze.’ Jawis, mar ek hopen rotsoai, dat is no krekt it punt. De keunst is om it iene te befoarderjen en it oare te kearen. Yn desimber kom ik der op Fers2 op werom, ûnder de titel: ‘Better gjin gedicht as in min… Lees verder »

Klaas van der Hoek
Gast

Abe hat beweard dat earne wat fan ‘fine’ hiel min Frysk is, ik net. En dêr giet it ek net om. It giet derom dat Abe soks inkeld beweart om Geart Tigchelaar en Syds Wiersma te diskwalifisearjen. De suggestje is: wat dy jonges skriuwe kin net doge, sjoch marris nei harren brike Frysk! Ik giet derom dat Abe hieltyd wer kliemsk polemisearret. Benammen troch oaren leech te lizzen, te bashen, mei net ta de saak dwaande, belearjende, waanwize ad hoc-arguminten. Sa mocht Piter Boersma noch net ien ferkeard wurd skriuwe oer in dichtbondel fan Abe want Piter is, neffens Abe,… Lees verder »

edwin de groot
Gast
edwin de groot

Hoi Josse, do skriuwst it sels al; frij objektyf. Krekt myn punt, tichterby komst net. En om dêr te kommen is dialooch belangryk. Ik haw it net oer subjektive mieninkjes. Ik haw it oer mieningen fan oare redaksjeleden dy’t troch Abe op foarhân al diskwalifisearre wurde. Dat is hiel wat oars, Josse. Sûnder iepen geast, lês iepen stean foar oaren, wurdt keunst/literatuer partikulier gejeuzel en dus kitsch. Ik haw ek net pleite foar FB en applausmasjines, Josse! Dy emosjonele ynkontininsje is nearne goed foar. Goede, opbouwende diskusjes yn it fjild. Dat is de baas! Abe, do makket fan oarstinkenden, oare… Lees verder »

Abe
Gast

Hoe fraai kin de man om utens him útdrukke as er efkes in tel opsjocht fan syn Dickinson en de muoite nimt om syn ljocht skine te litten op ûntjouwingen yn it heitelân. Begjint dy oersetterij no noait ris te ferfelen, Klaas? Altyd mar wer tsjinstber wêze oan in oar? Emily, Piter, Syds, Geart, wa dan ek? Ik besykje myn jikkers sa goed as ik kin te wjudzjen en slach by ûngelok en ek wolris mei opset sin sa út en troch ien dy’t der samar oerhinne banjeret op syn lange teannen, dat kloppet. Mar bisto blyn? Sjochsto net hoe’t… Lees verder »

josse de haan
Gast
josse de haan

Edwin, ik wol graach diskussearje, mar de diskusje oer keunst (yn dit gefal literêre) of gjin keunst is in einleaze oefening yn ouwehoeren. Hast professionals en hast amateurs. Lykas by elk fak. De lêste Relysjuery is in bewiis foar myn stelling dat keunst besjoen wurde moat troch saakkundigen op dat mêd. By de priiswinners fan de Rely 2018 siet gjin literatuer, op in inkeld fers nei. Dizze sjuery hie gin inkeld benul fan poëzy en proaza fan nivo. Ensafh hat de winners publisearre, want it tiidskrift hat in kontrakt mei de Stifting RJP, mar de publikaasje helle it nivo fan… Lees verder »

Klaas van der Hoek
Gast

Need I say more?
I rest my case.

Abe
Gast

En dan de strjittetaal fan Edwin de Groot. Ik wol net assosjearre wurde mei de troep dy’t bytiden op Rixt ferskynt, dat wêrom moat ik op gearkomsten wêze om adfizen te jaan as al lang dúdlik is dat ús ideeën oer goede en minder goede poëzij sa fier útinoar rinne? Hoe komsto derby dat men net op myn Fb-side reagearje kin? Of dat ik ensafh yn de steek litten haw? Dat hat it blêd cq. syn boppemaster sels dien, troch alles wat Farsk wie der handich út te wurkjen, op dy nei, en gewoan fierder te gean mei itselde frijbliuwende… Lees verder »

Edwin
Gast
Edwin

Hoi Josse, dat oer de Rely soe in aardich stik wêze kinne foar ensafh. Ik bin foar.

Abe, op Fers2 en op FB sjoch ik wier gjin reaksjemooglikheden. Is dat myn fersin?

Mei iepen fizier? Dan moast de minsken yn ‘e eagen sjen……

Edwin
Gast
Edwin

Ik kin nearne “opmerking plaatsen” fine. Dat is dat myn FBûnkunde. Eksúses. Al it oare hâld ik steande.

Abe
Gast

Of wy lêze de eventuele opmerkingen leaver op Facebook, dêr’t Fers2 alle kearen mei in link te lêzen en fan kommentaar te foarsjen is. Wy hawwe nammentlik gjin 4000 euro fan de provinsje frege en krigen om in wordpress site yn ‘e loft te helpen sadat alles der as C&A konfeksje útsjocht, mar woenen graach wat eigens en hawwe boppedat no ienris gjin tiid oer om wei te smiten oan, ja, oan wat eins. Wat Facebook oanbelanget – dit yn it bysûnder foar Edwin de Groot: ûnder elke Fb-post sit in knop ‘Reagearje’ (as jo teminsten de Fryske en net… Lees verder »

Edwin
Gast
Edwin

Och Abe, jonguh; De hevigste uitdrukking van smart is sarcasme. (Multatuli).