1 reaksje op “Overzicht literair nieuws week 49

  1. It wichtichste literêre nijs foar my dizze wike binne twa saken:
    1. It regear makket 110.000 Euro frij foar in lesjouwer Frysk op de universiteit fan Grins;
    2. De Fryske Akademy hat nei jierren wer in ûndersiker Fryske literatuer oansteld yn de persoan fan Abe de Vries (Frysk skriuwer, essayist en polemist). It giet yn dit gefal om neier ûndersyk oangeande Waling Dykstra (poëzy, proaza).
    No noch lesjouwers Frysk opliede op de Pabo’s en we kinne sizze dat it jier 2018 progresje sjen lit wat it Frysk oanbelanget.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *