Teleks: DINGtiid: De nije BFTK bringt Frysk op koers nei 2030

logo.ensafh

Op 30 novimber hawwe Ryk en Provinsje Fryslân yn Ljouwert de nije Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer (BFTK) foar de perioade 2019-2023 ûndertekene. Neffens syn wetlike taak hat DINGtiid beide oerheden advisearre by it tastânkommen dêrfan. No’t de BFTK tekene is, reagearret DINGtiid op it einprodukt. It advysorgaan foar it Frysk hat wurdearring foar de ambysjes en it feit dat mei it jier 2030 ek in konkreet koerspunt steld wurdt. De ambysjes kinne lykwols allinne helle wurde as Ryk en provinsje goed stjoer hâlde op de doelen dy’t de BFTK befettet en dêrby mei-inoar en mei it fjild yn petear bliuwe. Fierder soe it goed wêze as in kommende BFTK mear oandacht hat foar cross-mediale tapassingen fan it Frysk; wat dat oangiet fynt DINGtiid dizze BFTK noch wat te behâldend. Boppedat hat it advysorgaan noed oer de kennissektor fan it Frysk; dêr sil DINGtiid yn 2019 dan ek in advys oer útbringe.

Lês fierder by It Nijs

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op