Kollum Aant Mulder: Lokkich mei minder

logo.ensafh

Okkerwyks stie der yn de Ljouwerter krante in artikel oer de Fryske paradoks, dat we lokkich binne mei minder. Lokkich mei minder jild. Lokkich, wylst we it mear as oaren ha moatte fan sosjale foarsjenningen as bystân, Wajongregeling en maatskiplike ûndersteuning. Dat is de útkomst fan tal fan ûndersiken, ûndersiken dy’t ik ornaris op in pypfol ha. Likegoed fyn ik diskear de útkomst wol nijsgjirrich. De minsken om my hinne reagearje op dy paradoks gauris mei typysk Fryske siswizen lykas: Wy ha it bêst genôch, It koe minder en It is my sa wol nei ’t sin. Sok foarsichtich formulearjen giet ús wol goed ôf. Tink mar oan: It is wol aardich, Dat mei ’k wol lije, It komt wol goed, Dat is wol yn te nimmen. Sa sizze we de dingen graach. Dat jildt net allinne as it om gelok en sûnens giet, mar yn guon gefallen ek as it om jild en oare dingen giet. Foarbylden: Jild makket net lokkich. Dat kostet in pear sinten, In aardige sint ha, In sinterske negoasje of In sintersk dinkje en Wat is jild? De hûnen wolle it net iens frette. Ik jou ta, der binne ek oare siswizen. Wa’t relativearret is grif earder tefreden mei wat er hat en dy sil grif ek earder lokkich wêze. Dêr bin ik eins wol fan oertsjûge.

Lês fierder by It Nijs

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op