Kollum Aant Mulder: In eksellinte ûnfoldwaande

logo.ensafh

Eksellinte skoallen en in eksellinte ûnfoldwaande foar de ynspeksje, benammen as it om taal yn it ûnderwiis giet, betink ik, as ik yn ’e kranten lês oer skoallen dy’t har fan de ynspeksje eksellint neame meie. Tiisdei 22 jannewaris kamen der 79 fan sokke skoallen by, dat der binne no 191. Men soe it net ferwachtsje, mar it is dus in aktiviteit fan de ûnderwiisynspeksje en dat wylst dy organisaasje sels yn myn eagen perfoarst net eksellint is. Dêr aanst mear oer. Skoallen dy’t foar dat predikaat yn ’e beneaming komme wolle, moatte oan trije betingsten foldwaan: as goed beoardiele wurde, in eigen spesifyk profyl ha en har sels foar dat predikaat oanmelde. Wa’t it nijs in bytsje folge hat, wit dat der noch hieltyd mar trije fan sokke skoallen yn Fryslân steane. Der ha grif ek net mear skoallen meidien. Dat fyn ik moai. Hoewol, it binne der eins dochs noch trije tefolle! Net meidwaan oan sokke babbelegûchjes soe ’k sizze. Der hiene fansels maklik mear wêze kinnen, mar hast alle skoallen ha, krekt as ik, in skalk each op dy priis fan de ynspeksje. Fan de skoallen foar fuortset ûnderwiis hat sels hielendal net ien meidien. De skoallen dy’t net meidogge fine it in soarte fan profilearjen, dêr’t se neat mei ha. Dêr kin ik it folslein mei iens wêze.

Lês fierder by It Nijs

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op