Blog Daam de Vries: Grutsk? Ik skamje my dea!

logo.ensafh

By de audysjes waard in moai soad bagger oer ús útstoart. Ien fan de hypes liket te wêzen dat it wêzen fan homo, lesbienne of transgender hjoed-de-dei as talint beskôge wurdt. Ik soe sizze: ophâlde mei dy flauwekul, in minske is wat it is, dêr komt nul talint by om ‘e hoeke. Fierder wiene der noch wol aardich wat folwoeksenen dy’t harsels op ien as d’oare wize straal foar gek setten. Dat moatte se suver sels mar witte.

Lês fierder by Daam

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *