Kollum Aant Mulder: Frjemd dy talen of net

logo.ensafh

Der is wat mei de frjemde talen yn it fuortset ûnderwiis te rêden. Dat waard my dúdlik út in artikel yn ’e LC fan 7 augustus oer it Dútsk dat yn ’e knipe komt.. It komt derop del dat learlingen en dus skoallen hieltyd faker oare talen, lykas Sineesk of Spaansk foar kar nimme. Ik wist eins net iens dat soks koe. It wurdt dêrom heech tiid dat ik my dêr mar ris yn ferdjipje. Al soe it allinne mar wêze om’t ik nei de fakânsje in pakesizzer yn it fuortset ûnderwiis ha en dan wol ik net as analfabeet op dat mêd oerkomme.

Lês fierder by It Nijs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *