Blog Jaap Slager: Op hope fan hope

logo.ensafh

Ik wit net wêr´t it byld krekt weikomt – oft it katelyk is of kalvinistysk, bedoel ik, of allebeide – dat byld fan in persoan mei in ingeltsje op it iene en in duveltsje op it oare skouder. Wêr´t it neffens my op delkomt, is dat it duveltsje it reptilebrein oanblaast – it op oerlibjen rjuchte ynstinkt fan “ikke, ikke, ikke en de rest kin om my stikke!” – en it ingeltsje it minsklike brein fertsjintwurdiget, de neokorteks. It ingeltsje treastget oan ta ridlikens: “Ja, ik begryp dyn earste reaksje wol, hear, mar… moat dat no sa? Wy binne op ´e wrâld en help inoar ommers. Toe ju, it ferstân foarop no!”

Lês fierder by Jaap Slager

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *