Teleks: Nijste Letterhoeke online

logo.ensafh

‘Yn de nijste Letterhoeke is in soad omtinken foar de nije útstalling yn paviljoen Obe, oer de alsidige Waling Dykstra. Mei it nije seizoen foar de doar steane wer tal fan aktiviteiten op priemmen, lykas de presintaasjes fan Leesbaar Friesland en in boek oer Fryske nûmerbewizen, nijsgjirrige lêzingen en in sympoasium oer Wumkes. Ek is der omtinken foar it 60-jierrige jubileum fan it FLMD en in útstalling mei wurk fan Reinder van der Leest.’

Lês hjir it nijste nûmer (pdf)

Boarne: Tresoar

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *