Blog Abe de Vries: Wa, o wa wie Tryntje Walings?

logo.ensafh

In genealogyske ‘cold case’ op it Bilt

Ien fan de âldere, net oploste kwestjes ûnder Fryske genealogen, mei faaks ek in foar de Fryske literatuer nijsgjirrige diminsje, treft men oan op syk nei it foarteam fan Waling Dykstra. Everardus Rollema wiisde dêr yn 2005 noch op. ‘Destijds hebben de bekende friese genealogen: de heren R.S. Roorda, Hessel Bierma, Douwe van der Meer en S.van Gelder zich met dit thema bezig gehouden.’1 Ta klearichheid is it noch net komd. Der mist nammentlik yn ‘e bewarre bleaune dokuminten in oer-oer-oerbeppe. De, tajûn, miskien wat esotearysk oandwaande fraach is hjir no: wa wie dy Tryntje Walings? Wat moat men mei in geast dy’t op papier net bestiet?

Lês fierder by Abe de Vries

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op