Kollum Aant Mulder: Deselde wurden, oare dingen

logo.ensafh

Immen frege my hoe’t it no krekt sit mei wurden as ‘klaai’ yn klaai-ierappel en yn ik klaai my oan. Hy neamde tagelyk it tiidwurd ‘kleie’ dat mei ei skreaun wurdt, mar faak as klaaie (mei aai) útsprutsen wurdt. Ik sis dat soks homonimen binne. Dat antwurd lit my net mear los. Doocht it wol wat ik sein ha en hoe sit it dan krekt? It is altyd goed om by de definysje fan sa’n wurd te begjinnen. Homonimen binne wurden dy’t op deselde wize skreaun en útsprutsen wurde mar hiel wat oars betsjutte.

Lês fierder by It Nijs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *