Teleks: Oersjoch fan Fryske wurdboekskriuwerij

logo.ensafh

Yn juny waard yn Ljouwert de 10th International Conference on Historical Lexicography and Lexicology hâlden, in ynternasjonaal kongres oer it skriuwen fan wurdboeken. Frits van der Kuip en Janneke Spoelstra fan de Fryske Akademy wienen dêrby. Hja joegen de kongresdielnimmers in oersjoch fan it skriuwen fan wurdboeken fan de Fryske taal. Harren lêzing en de foto’s dy’t derby hearre, steane no op ynternet. Se binne hjir te finen: link.

Boarne: It Nijs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *