Blog Sigrid Kingma: ‘Broek mei bûsen’ is plagiaat

logo.ensafh

Der wie lykwols ien boek by dat ik mei argewaasje lêzen ha. Dat is de bondel Broek mei bûsen. It titelgedicht is plagiaat. ‘Goejûn, goemoarn, broek mei bûsen ha ik oan.’ Dat liket safolle op Tutte mei de linten dat it net mear in eigen gedicht te neamen is. As it satire wie, of as it yn alle gefallen in moai slagge gedicht wie, dan wie der noch wat foar te sizzen, mar it is in slop ôftreksel fan it orzjineel. Ik freegje my ôf oft de famylje fan Diet Huber op de hichte steld is.

Lês fierder by Sigrid Kingma

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *